MB steigimo dokumentai

Pavyzdiniai įmonės MB steigimo dokumentai (kai įmonės vienasmeniu valdymo organu skiriamas vadovas)

Pavyzdiniai įmonės MB steigimo dokumentai (kai įmonės valdymo organu tampa narių susirinkimas)

Pavyzdinis MB steigimo aktas (valdo vadovas)

forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878
(skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

STEIGIMO AKTAS

I. Steigėjas

1.  
 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

 

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

(toliau – Steigėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį, kurio teisinė forma – mažoji bendrija (toliau – Bendrija), ir sudaro šį Bendrijos steigimo aktą (toliau – Aktas).
 

II. Steigiamos BENDRIJOS pavadinimas ir Buveinė

 

 1. Bendrijos pavadinimas –

.

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 1. Bendrijos buveinė –

, Lietuvos Respublika.
 

(adresas)

 

iii. ASMUO, TURINTIS TEISĘ VEIKTI STEIGIAMOS BENDRIJOS VARDU, JO TEISĖS IR PAREIGOS

 
4. Steigiamai Bendrijai atstovauja  
  (fizinio asmens  vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;
 
juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį,
  (toliau – steigiamos Bendrijos atstovas).
juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)  
5. Steigiamos Bendrijos atstovo pareigos:
5.1. parengti Bendrijos nuostatus;
5.2. atlikti kitus su Bendrijos steigimu susijusius veiksmus;
5.3. per 7 dienas nuo Bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrijos vardu, ir su Bendrijos steigimu susijusius dokumentus perduoti mažosios bendrijos vadovui.
6. Steigiamos Bendrijos atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrijos vardu, nurodydamas, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrijos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius prievolės
Bendrijai atsiranda tuomet, kai juos po Bendrijos įregistravimo patvirtina

 

(vienintelis Bendrijos narys, mažosios

  .
bendrijos vadovas)  
 

 

 

 

IV. MAŽOSIOS BENDRIJOS VADOVAS

 
7. Mažosios bendrijos vadovas –  
 

(fizinio asmens  vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;  papildomai apie užsienio

.

fizinį asmenį – jo gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 

V. steigėjo įnašai Į BENDRIJĄ, JŲ DYDIS (VERTĖ), ĮNEŠIMO TVARKA IR TERMINAI

 
8. Steigėjas į Bendriją įsipareigoja įnešti šiuos įnašus:
8.1. piniginį įnašą –   (                                                                                ) litų (-ai; -as)

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

moka į Bendrijos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki

;
 

(data)

8.2. nepiniginį  įnašą –   , kurio vertė  

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(skaičius)

(                                                                        ) litas (-ai; -ų).  Nepiniginis  įnašas  perduodamas Bendrijai 

(skaičius žodžiais)

 

priėmimo-perdavimo  aktu ne vėliau  kaip iki   .
 

(data)

 
 

VI. BENDRIJOS steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą

 
9. Bendrijos steigimo išlaidas apmoka steigiamos Bendrijos atstovas. Atlyginimas steigiamos Bendrijos
atstovui už Bendrijos steigimą   .

 

(mokamas; nemokamas)

 

10. Ne vėliau kaip per

(                                   )

dienų (-as; -ą) nuo Bendrijos  įregistravimo

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

Juridinių asmenų registre Bendrija kompensuoja visas steigiamos Bendrijos atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.
 

VII. Baigiamosios nuostatos

 
13.  11.  Šis Aktas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos. Šis aktas laikomas sudarytu, kai jį pasirašo Steigėjas.
12. Šis Aktas sudarytas

.

 

(skaičius) (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

 
       

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

 

Pavyzdinė MB steigimo sutartis (valdo vadovas)

Forma  Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878
(skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

 

STEIGIMO SUTARTIS

 

I. SteigėjaI

 
 1. Steigėjai:
1.1.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

;

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

1.2.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;  papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

;

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

(toliau kiekvienas atskirai vadinamas – Steigėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį, kurio teisinė forma – mažoji bendrija (toliau – Bendrija) ir sudaro šią Bendrijos steigimo sutartį (toliau – Sutartis).
 

II. Steigiamos BENDRIJOS pavadinimas ir Buveinė

 

 1. Bendrijos pavadinimas –

.

 

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 1. Bendrijos buveinė –
  , Lietuvos Respublika.

 

(adresas)

 

 

III. ASMUO, TURINTIS TEISĘ VEIKTI STEIGIAMOS BENDRIJOS VARDU, JO TEISĖS IR PAREIGOS

 
 1. Steigiamai Bendrijai atstovauja
 
 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,

 

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį,

  (toliau – steigiamos Bendrijos atstovas).
juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)  
 1. Steigiamos Bendrijos atstovo pareigos:
5.1. parengti Bendrijos nuostatus;
5.2. atlikti kitus su Bendrijos steigimu susijusius veiksmus;
5.3. per 7 dienas nuo Bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrijos vardu, ir su Bendrijos įsteigimu susijusius dokumentus perduoti mažosios bendrijos vadovui.
6. Steigiamos Bendrijos atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrijos vardu, nurodydamas, kad
 sandoris sudaromas steigiamos Bendrijos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius prievolės Bendrijai
atsiranda tuomet, kai juos po Bendrijos įregistravimo patvirtina

 

(mažosios bendrijos narių susirinkimas; mažosios

  .

bendrijos vadovas)

 
 

IV. MAŽOSIOS BENDRIJOS VADOVAS

 
7. Mažosios bendrijos vadovas –  
 

(fizinio asmens  vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;  papildomai apie užsienio

  .
fizinį asmenį – jo gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 

v. steigėjŲ įnašai Į BENDRIJA, JŲ DYDIS (VERTĖ), ĮNEŠIMO TVARKA IR TERMINAI

 
8. Steigėjai į Bendriją įsipareigoja įnešti šiuos įnašus:
8.1. Steigėjas:  

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo

gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 8.1.1. piniginį įnašą –

  (                           )

litą (-us; -ų) moka į Bendrijos

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

banko sąskaitą ne vėliau kaip iki

;

 

(data)

 8.1.2. nepiniginį įnašą –

, kurio vertė
 

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(                                                            )

litas (-ai; -ų). Nepiniginis įnašas perduodamas

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

Bendrijai priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau kaip iki   .
 

(data)

 
8.2. Steigėjas:  
 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo

 

gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 8.2.1. piniginį įnašą –

(                                    )

litą (-us; -ų) moka į Bendrijos

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

banko sąskaitą ne vėliau kaip iki   .
 

(data)

 
8.2.2. nepiniginį įnašą –

, kurio vertė

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(                                                            )

litas (-ai; -ų). Nepiniginis įnašas perduodamas

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 
Bendrijai priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau kaip iki   .      
             

(data)

       

 

VI. BendrIJOs steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą

 
9. Bendrijos steigimo išlaidas apmoka steigiamos Bendrijos atstovas. Atlyginimas steigiamos Bendrijos
atstovui už Bendrijos steigimą   .
 

(mokamas; nemokamas)

 
10. Ne vėliau kaip per

(                              )

dieną (-as; -ų) nuo Bendrijos įregistravimo

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

Juridinių asmenų registre Bendrija kompensuoja visas steigiamos Bendrijos atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.
 

vii. Baigiamosios nuostatos

 

 
11. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.
12. Ši Sutartis sudaryta

.

 

(skaičius (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

 
 
             

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

   

 

       

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

 

 

____________________________

Pavyzdiniai MB nuostatai (kai MB turi tik vieną narį, valdo vadovas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878
(Nuostatai Nr. 3 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys)

 

     
     

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

NUOSTATAI

                                                                                   

I. Bendrosios nuostatos

 

1.   (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės

(mažosios bendrijos  pavadinimas)

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu (toliau – Mažųjų bendrijų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
 1. Bendrijos teisinė forma – mažoji bendrija.
 2. Bendrijos veiklos laikotarpis –

.

(neribotas; laiko riba)

 1. Bendrijos finansiniai metai –

.

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

II. BendrIJOS veiklos tikslai

 
 1. Bendrijos veiklos tikslai:
 

.

(veiklos tikslai)

Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 

III. Bendrijos organai ir jų kompetencija

 
6.Bendrijos organai – mažosios bendrijos narių susirinkimas (toliau – Narių susirinkimas) ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas (toliau – Vadovas).
7. Narių susirinkimo kompetencija, Vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Mažųjų bendrijų įstatyme.
8. Vienintelio Bendrijos nario (toliau – Bendrijos nario) raštiški sprendimai prilyginami Narių susirinkimo sprendimams.
 

IV. Bendrijos lėšų, kaip avansu išmokamo pelno, BENDRIJOS NARIo ASMENINIAMS POREIKIAMS PAĖMIMO IR GAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 
9. Bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno Bendrijos nario asmeniniams poreikiams, turi teisę paimti Vadovas, o jas gauti – tik Bendrijos narys.
10. Pageidaudamas gauti Bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams Bendrijos narys turi pateikti rašytinį prašymą Vadovui. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, prašoma gauti suma ir pinigų gavimo būdas. Kai Bendrijos narys pageidauja, kad lėšos būtų pervestos į banko sąskaitą, prašyme papildomai nurodoma ši sąskaita.
11. Vadovas, gavęs Bendrijos nario rašytinį prašymą ir nustatęs, kad šis prašymas gali būti tenkinamas,  prašyme nurodytą Bendrijos lėšų sumą perduoda Bendrijos nariui jo nurodytu būdu ne vėliau kaip per
  dieną  (-as; -ų) nuo prašymo gavimo dienos ir surašo lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentą.

 (skaičius)

 
12. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumente nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos lėšų išmokėjimo pagrindas – lėšos kaip avansu išmokamas pelnas Bendrijos nariui (Bendrijos nario vardas, pavardė) jo asmeniniams poreikiams; Bendrijos nario gautų lėšų suma (skaičiais ir žodžiais), Vadovo vardas, pavardė; parašas ir patvirtinimas apie lėšų išmokėjimą (pervedimą), Bendrijos nario vardas, pavardė, parašas ir patvirtinimas apie lėšų gavimą.
13. Bendrijos nario prašymas gauti Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams netenkinamas, jeigu:
13.1. prašymas neatitinka šiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų;
13.2. Bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki prašymo gavimo dienos;
13.3. išmokėjusi lėšų Bendrijos nariui Bendrija negalės įvykdyti savo prievolių, kurių terminai sueina per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 

V. NAUJŲ BENDRIJOS NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 
14. Asmuo, pageidaujantis tapti Bendrijos nariu, pateikia prašymą Vadovui tapti Bendrijos nariu.
15. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Bendrijos nariu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), numatomas jo įnašas į Bendriją, šio įnašo dydis, įnešimo tvarka ir terminai.
16. Vadovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Bendrijos nariu, prašymą, atitinkantį šiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus, ne vėliau kaip kitą dieną informuoja Bendrijos narį.
17. Sprendimą dėl naujo Bendrijos nario priėmimo į Bendriją priima Bendrijos narys. Kai priimamas sprendimas priimti naują Bendrijos narį, sprendime nurodomas į Bendriją priimamas asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo įnašas į Bendriją, įnašo dydis – suma (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnešimo tvarka ir terminai. Kartu su sprendimu dėl naujo Bendrijos nario priėmimo priimamas sprendimas dėl šių nuostatų pakeitimo.
18. Bendrijos nariui priėmus sprendimą į Bendriją priimti naują narį, pageidavęs nariu tapti asmuo juo tampa, perdavęs Bendrijai sprendime nurodytą įnašą arba raštu įsipareigojęs jį įnešti į Bendriją sprendime nurodyta tvarka ir terminais, po to, kai Juridinių asmenų registre įregistruojami pakeisti Bendrijos nuostatai.

 

VI. Bendrijos pranešimų skelbimo tvarka

 
19. Kai Bendrijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami  

(nacionaliniame laikraštyje – nurodomas

                                           ________________________“_________________________________________________________________________________ 

laikraščio pavadinimas;  VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; nacionaliniame

.

 laikraštyje – nurodomas laikraščio pavadinimas ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)
20. Kiti Bendrijos pranešimai Bendrijos nariui įteikiami  
 

(pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis ir (arba)

  , o kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku.

registruotu laišku)

 

21. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Vadovas.

 

VII. sprendimaI dėl Bendrijos Reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo

 
22.  Sprendimus dėl Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo priima Bendrijos narys.
 

VIII. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka

 

23. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Mažųjų bendrijų įstatyme.

 

Šie nuostatai sudaryti

20

m.

d.,

 

(vieta)

             

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

_____________________________________

 

Pavyzdiniai MB nuostatai (kai MB turi vieną ar keletą narių, valdo vadovas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878
(Nuostatai Nr. 4 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas ar daugiau narių)

 

     

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

NUOSTATAI

                                                                                   

I. Bendrosios nuostatos

 

1.   (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės

(mažosios bendrijos  pavadinimas)

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu (toliau – Mažųjų bendrijų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
 1. Bendrijos teisinė forma – mažoji bendrija.
 2. Bendrijos veiklos laikotarpis –

.

(neribotas; laiko riba)

 1. Bendrijos finansiniai metai –

.

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

II. BendrIJOS veiklos tikslai

 

 1. Bendrijos veiklos tikslai:
 

.

(veiklos tikslai)

Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 

III. Bendrijos organai ir jų kompetencija

 

6.Bendrijos organai – mažosios bendrijos narių susirinkimas (toliau – Narių susirinkimas) ir vienasmenis valdymo organas – mažosios bendrijos vadovas (toliau – Vadovas).
7. Narių susirinkimo kompetencija, Vadovo skyrimo ir atšaukimo tvarka ir jo kompetencija nesiskiria nuo nurodytųjų Mažųjų bendrijų įstatyme.
8. Jeigu Bendrijoje yra vienas narys, jo raštiški sprendimai prilyginami Narių susirinkimo sprendimams.
 

IV. NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

 

9. Narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas mažosios bendrijos narys, taip pat Vadovas.
10. Narių susirinkimo sušaukimo iniciatorius (-iai) Vadovui pateikia paraišką, kurioje nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, pasiūlymai dėl Narių susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos.
11. Narių susirinkimas sušaukiamas ne vėliau kaip per   dienų (-ą; -as) nuo paraiškos gavimo

 

(skaičius)

 

dienos. Narių susirinkimas nešaukiamas, jei paraiška neatitinka šiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka Narių susirinkimo kompetencijos. Vadovas apie sprendimą nešaukti Narių susirinkimo praneša paraišką pateikusiam (-iems) iniciatoriui (-iams) ne vėliau kaip kitą dieną nuo paraiškos gavimo dienos ir nurodo tokio sprendimo priėmimo priežastis.
12. Narių susirinkimą sušaukia Vadovas, išskyrus Mažųjų bendrijų įstatyme ir šių nuostatų 14 punkte nustatytus atvejus. Kai Narių susirinkimas šaukiamas Vadovo iniciatyva, šių nuostatų 10 ir 11 punktai netaikomi. 
13. Apie šaukiamą Narių susirinkimą Vadovas ne vėliau kaip prieš   dienų (-ą; -as) iki
  (skaičius)  
Narių susirinkimo dienos praneša kiekvienam Bendrijos nariui  
 

(pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių

  . Narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino,
priemonėmis ir (arba) registruotu laišku)  
jei su tuo raštiškai sutinka visi Bendrijos nariai.
14. Jei Vadovas, gavęs Narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriaus (-ių) paraišką, nesušaukė Narių susirinkimo šių nuostatų nustatyta tvarka ir terminais, Narių susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrijos
narių, kuriems priklausantys balsai sudaro daugiau kaip   visų Bendrijos narių balsų,

(skaičius)  
sprendimu. Sprendime nurodomas Bendrijos narys, kuris apie šaukiamą Narių susirinkimą praneša kiekvienam Bendrijos nariui, ir šio pranešimo tvarka.
15. Jeigu Bendrijoje yra vienas narys, Narių susirinkimas nešaukiamas.
 

V. NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

16. Narių susirinkimo sprendimai priimami balsuojant. Kiekvienas Bendrijos narys turi po vieną balsą Narių susirinkime.
17. Narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo daugiau kaip 1/2 visų turinčių teisę balsuoti Bendrijos narių, išskyrus atvejus, kai Mažųjų bendrijų įstatymas ar šie nuostatai nustato didesnę balsų daugumą, reikalingą sprendimui priimti. Bendrijos narys neturi teisės balsuoti Narių susirinkime Mažųjų bendrijų įstatyme nustatytais atvejais.
18. Narių susirinkimo sprendimai keisti Bendrijos nuostatus, paskirstyti Bendrijos pelną (nuostolius), reorganizuoti Bendriją ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas, pertvarkyti Bendriją, restruktūrizuoti Bendriją, likviduoti Bendriją ir atšaukti Bendrijos likvidavimą priimami ne mažiau kaip 2/3 visų Bendrijos narių turimų balsų.
19. Bendrijos narys turi teisę balsuoti raštu, ne vėliau kaip iki Narių susirinkimo dienos pateikdamas Vadovui rašytinį pranešimą dėl balsavimo raštu Narių susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais.
20. Pranešime dėl balsavimo raštu nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, Narių susirinkimo data, darbotvarkės klausimai dėl kurių jis balsuoja raštu ir jo sprendimas (-ai) (už; prieš) kiekvienu iš šių klausimų. Pranešimą pasirašo Bendrijos narys arba jo įgaliotas asmuo, arba asmuo, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Kai pranešimą pasirašo Bendrijos nario įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateikiamas Bendrijos nario pasirašytas įgaliojimas. Tais atvejais, kai pranešimą pasirašo asmuo, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis, kartu turi būti pateikiama balsavimo teisių perleidimo sutarties kopija.
 

 

 

VI. Bendrijos lėšų, kaip avansu išmokamo pelno, BENDRIJOS NARIŲ ASMENINIAMS POREIKIAMS PAĖMIMO IR GAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

21. Bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno Bendrijos narių asmeniniams poreikiams turi teisę paimti Vadovas, o jas gauti – tik Bendrijos nariai.
22. Pageidaudamas gauti Bendrijos lėšų asmeniniams poreikiams Bendrijos narys pateikia rašytinį prašymą Vadovui. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, prašoma gauti suma ir pinigų gavimo būdas. Kai Bendrijos narys pageidauja, kad lėšos būtų pervestos į banko sąskaitą, prašyme papildomai nurodoma ši sąskaita.
23. Vadovas, gavęs Bendrijos nario rašytinį prašymą, ir nustatęs, kad šis prašymas gali būti tenkinamas, prašyme nurodytą Bendrijos lėšų sumą perduoda Bendrijos nariui jo nurodytu būdu ne vėliau kaip per
  dieną  (-as; -ų) nuo prašymo gavimo dienos ir surašo lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentą.

(skaičius)

 
24. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumente nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos lėšų išmokėjimo pagrindas – lėšos kaip avansu išmokamas pelnas Bendrijos nariui (Bendrijos nario vardas, pavardė) jo asmeniniams poreikiams; Bendrijos nario gautų lėšų suma (skaičiais ir žodžiais), Vadovo vardas, pavardė; parašas ir patvirtinimas apie lėšų išmokėjimą (pervedimą), Bendrijos nario vardas, pavardė, parašas ir patvirtinimas apie lėšų gavimą.
25. Bendrijos nario prašymas gauti Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams netenkinamas, jeigu:
25.1. prašymas neatitinka šiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų;
25.2. Bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki prašymo gavimo dienos;
25.3. išmokėjusi lėšų Bendrijos nariui Bendrija negalės įvykdyti savo prievolių, kurių terminai sueina per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 

vII. bendrijos informavimo apie ketinimą parduoti nario teises ir atsiskaitymo su juo tvarka

 

26. Jeigu Bendrijoje yra du ar daugiau narių, Bendrijos narys, ketinantis parduoti nario teises, turi pateikti pranešimą Vadovui dėl ketinimo parduoti nario teises. Pranešime nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas, pavardė ir parduodamų nario teisių kaina.
27. Vadovas, gavęs Bendrijos nario pranešimą, per   dieną (-as; -ų) nuo pranešimo gavimo
 

(skaičius)

 
dienos sušaukia Narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrijos narių, kurie sprendime nustatyta tvarka ir terminais atsiskaitytų su Bendrijos nariu, ketinančiu parduoti nario teises.
28. Narių susirinkimas sprendimą dėl Bendrijos narių, kurie sprendime nustatyta tvarka ir terminais
 atsiskaitytų su Bendrijos nariu, ketinančiu parduoti nario teises, priima per   dienų (-ą; -as)

(skaičius)

nuo pranešimo dėl ketinimo parduoti nario teises gavimo dienos.
 

VIII. BENDRIJOS NARIO SAVANORIŠKO PASITRAUKIMO IŠ BENDRIJOS IR ATSISKAITYMO SU JUO TVARKA

 

29. Bendrijos narys turi teisę savanoriškai pasitraukti iš Bendrijos, išskyrus atvejus, kai Bendrijoje yra vienas narys.
30. Bendrijos narys apie ketinimą savanoriškai pasitraukti iš Bendrijos raštu praneša Bendrijai. Pranešime nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė.
31. Vadovas, gavęs Bendrijos nario pranešimą, per   dieną (-as; -ų) nuo pranešimo gavimo
  (skaičius)  
dienos sušaukia Narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyta tvirtinti laikotarpio, kurio pradžia sutampa su Bendrijos finansinių metų pradžia, o pabaiga – su Bendrijos nario pranešimo gavimo data, finansinių ataskaitų rinkinį ir sprendžiamas klausimas dėl atsiskaitymo su šiuo Bendrijos nariu.
32. Jei iš Bendrijos pasitraukiantis Bendrijos narys į Bendriją yra įnešęs piniginį įnašą, jam grąžinama jo įnašo dydį atitinkanti pinigų suma, padidinta Bendrijos nariui tenkančio Bendrijos pelno dalimi ar sumažinta Bendrijos nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į Bendriją dydžiui.
33. Jei iš Bendrijos pasitraukiantis Bendrijos narys į Bendriją yra įnešęs nepiniginį įnašą, Narių susirinkimo sprendimu Bendrijos nariui grąžinamas jo į Bendriją įneštas nepiniginis įnašas arba kompensuojama šio įnašo įnešimo į Bendriją metu nustatyta jo vertė.
34. Kai Bendrijos nariui grąžinamas nepiniginis įnašas, jam taip pat sumokama pinigų suma, atitinkanti Bendrijos nariui tenkančio Bendrijos pelno dalį, proporcinga jo įnašo į Bendriją dydžiui. Kai Bendrijos nariui tenka Bendrijos nuostolių dalis, jis grąžina pinigais Bendrijai nuostolių dalį, proporcingą jo įnašo į Bendriją dydžiui.
35. Kai Bendrijos nariui kompensuojama jo į Bendriją įnešto nepiniginio įnašo vertė, ji padidinama Bendrijos nariui tenkančio Bendrijos pelno dalimi ar sumažinama Bendrijos nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į Bendriją dydžiui.
36. Su iš Bendrijos pasitraukiančiu Bendrijos nariu atsiskaitoma, taip pat – šis narys grąžina pinigais Bendrijos nuostolių dalį, proporcingą jo įnašo į Bendriją dydžiui, per Narių susirinkimo sprendime dėl atsiskaitymo su šiuo Bendrijos nariu nurodytą terminą.
37. Kai Bendrijos narys savanoriškai pasitraukia iš likviduojamos Bendrijos, su juo atsiskaitoma Mažųjų bendrijų įstatyme nustatyta tvarka.
 

IX. NAUJŲ BENDRIJOS NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

38. Asmuo, pageidaujantis tapti Bendrijos nariu, pateikia prašymą Vadovui tapti Bendrijos nariu.
39. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Bendrijos nariu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį ­– gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), numatomas jo įnašas į Bendriją, šio įnašo dydis, įnešimo  tvarka ir terminai.
40. Vadovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Bendrijos nariu, prašymą, atitinkantį šiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus, šių nuostatų nustatyta tvarka šaukia Narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyta spręsti klausimą dėl naujo nario priėmimo.
41. Narių susirinkimo sprendimas dėl naujo Bendrijos nario priėmimo priimamas vienbalsiai. Sprendime nurodomas į Bendriją priimamas asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo įnašas  į Bendriją, įnašo dydis – suma (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnašo įnešimo tvarka ir terminai.
42. Narių susirinkimui priėmus sprendimą į Bendriją priimti naują narį, pageidavęs nariu tapti asmuo juo tampa, perdavęs Bendrijai sprendime nurodytą įnašą arba raštu įsipareigojęs jį įnešti į Bendriją sprendime nurodyta tvarka ir terminais.
 

 

 

 

 

 

X. BendrIJOS NARIŲ SUSIPAŽINIMO SU BENDRIJos dokumentAIS ir KITA informacijA tvarka

 

43. Bendrijos nariai su Bendrijos dokumentais ir kita informacija susipažįsta  
 

(nurodomas adresas)

Bendrijos darbo valandomis. Bendrijos nariai turi teisę gauti šių dokumentų kopijas.
44. Bendrijos nario raštišku prašymu Bendrijos dokumentų kopijos ir (ar) kita informacija gali būti Bendrijos nariui įteikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku arba pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis. Bendrijos nario prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, prašomi dokumentai ir (ar) kita informacija, pageidaujamas jų gavimo būdas. Bendrijos nario raštiškas prašymas pateikiamas Vadovui,
kuris ne vėliau kaip per  

dienas (-ą; -ų) nuo prašymo gavimo dienos Bendrijos dokumentus ir

  (skaičius)

 

kitą prašomą informaciją pateikia Bendrijos nariui jo nurodytu būdu.

45. Bendrijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Bendrijos nariams pateikiami neatlygintinai.

 

XI. Bendrijos pranešimų skelbimo tvarka

 

46. Kai Bendrijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami  

(nacionaliniame laikraštyje – nurodomas

                                           ________________________“_________________________________________________________________________________ 

laikraščio pavadinimas; VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; nacionaliniame laikraštyje

.

– nurodomas laikraščio pavadinimas ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)

47. Kiti Bendrijos pranešimai Bendrijos nariams įteikiami

  (pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis ir

, o kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku.

(arba) registruotu laišku)

48. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Vadovas.

 

XII. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka

 

49. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Mažųjų bendrijų įstatyme.

 

Šie nuostatai sudaryti

20

m.

d.,

 

(vieta)

             

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

 

MB steigimo akto, steigimo sutarties ir MB nuostatų pildymo rekomendacijos (kai MB turi vieną ar keletą narių, valdo vadovas)

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878

 

 

MAŽOSIOS BENDRIJOS pavyzdinių STEIGIMO AKTO

IR steigimo SUTARTIES formų

bei MAŽOSIOS BENDRIJOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ, kai Mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos

valdymo organas,

PILDYMO REKOMENDACIJOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis mažosios bendrijos valdymo organas, pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo (Žin., 2012, Nr. Nr. 83-4333) (toliau kartu – Mažųjų bendrijų įstatymas) ir kitų teisės aktų nuostatomis.

2. Mažosios bendrijos (toliau – Bendrija) pavyzdinė steigimo akto forma Nr. 3 ir pavyzdinė steigimo sutarties forma Nr. 4 bei Bendrijos pavyzdiniai nuostatai Nr. 3 ir  Nr. 4, skirti mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos vadovas yra vienasmenis Bendrijos valdymo organas, (toliau kartu – Pavyzdiniai dokumentai) pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba, kai, steigiant Bendriją, pagal Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyti dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pavyzdinius dokumentus pildant elektroniniu būdu, jie pasirašomi elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Pavyzdiniais dokumentais gali būti vadovaujamasi ir kitais atvejais, rengiant Bendrijos dokumentus, reikalingus jai įsteigti.

 

II. bendrijos PAVYZDINĖS STEIGIMO AKTO

FORMOS NR. 3 PILDYMAS

 

3. Bendrijos pavyzdinė steigimo akto forma Nr. 3 (toliau – Steigimo aktas) pildoma, kai Bendriją steigia vienas steigėjas. Steigimo akte nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi steigimo akto 1-4, 6-10 ir 12 punktai.

4. Steigimo akto antraštėje ir 2 punkte įrašomas steigiamos Bendrijos pavadinimas, kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „mažoji bendrija“ arba šių žodžių santrumpa „MB“. Bendrijos pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Bendrijos pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl jos steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Bendrijos pavadinimas neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už Bendriją Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Bendrijos pavadinimą iki jos įregistravimo, steigiant Bendriją elektroniniu būdu, pavadinimas turi būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, steigiant Bendriją ne elektroniniu būdu rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas 6 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai Bendrijos steigėjui). Juridinių asmenų

 

registrui teikiamame prašyme įregistruoti Bendriją nurodomas Bendrijos pavadinimas turi atitikti nurodytąjį Steigimo akte ir mažosios bendrijos nuostatuose.

5. Steigimo akto 1 punkte įrašomi steigėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas, ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas.

6. Steigimo akto 3 punkte nurodoma Bendrijos buveinė – įrašomas patalpų, kuriose po Bendrijos įregistravimo bus galima rasti Bendrijos valdymo organą – mažosios bendrijos vadovą (toliau ­– Vadovas), adresas. Bendrijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. Nurodant Bendrijos buveinės adresą, turi būti nurodoma ši informacija: savivaldybė, miestas (kaimas), gatvė, namo numeris, korpuso numeris ir patalpų numeris. Kai Bendrijos buveinė registruojama steigėjui nuosavybės teise nepriklausančiose patalpose, turi būti gautas šių patalpų savininko raštiškas sutikimas jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose registruoti Bendrijos buveinę.

7. Steigimo akto 4 punkte įrašomi asmens, turinčio teisę atstovauti steigiamai Bendrijai (toliau – steigiamos Bendrijos atstovas), duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Steigiamos Bendrijos atstovu gali būti steigėjas arba kitas jo įgaliotas asmuo.

8. Steigimo akto 7 punkte nurodomi Vadovo vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas, ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas.

9. Steigimo akto 8 punkte įrašomi steigėjo įsipareigojimai dėl įnašo įnešimo į Bendriją. Steigėjas turi įsipareigoti įnešti į Bendriją piniginį ir (arba) nepiniginį įnašą:

9.1. Steigimo akto 8.1 punkte įrašomi steigėjo įsipareigojimai dėl piniginio įnašo įnešimo į Bendriją. Šiame punkte įrašoma pinigų suma ir data, iki kada turi būti įmokėtas piniginis įnašas (pvz., 2013 m. spalio 3 d.). Tuo atveju, jei steigėjas nenumato įnešti piniginio įnašo į Bendriją, ties įnašo dydžiu įrašoma „0 (nulį)“, likusi šiame punkte reikiama įrašyti informacija nenurodoma;

9.2. Steigimo akto 8.2 punkte įrašomi steigėjo įsipareigojimai dėl nepiniginio įnašo įnešimo į Bendriją. Nepiniginiu įnašu gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginiu įnašu negali būti darbai ir paslaugos. Steigimo akto 8.2 punkte nurodomas turtas, kurį įsipareigojama įnešti į Bendriją, jo vertė ir data, iki kada turi būti įneštas nepiniginis įnašas. Jeigu nepiniginis įnašas yra nekilnojamasis daiktas, jo perdavimo Bendrijai sandoris turi būti patvirtintas notarine tvarka. Tuo atveju, jei steigėjas nenumato įnešti nepiniginio įnašo į Bendriją, šiame punkte reikiama įrašyti informacija nenurodoma.

10. Steigimo akto 9 punkte įrašomas žodis „mokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrijos steigimą steigiamos Bendrijos atstovui mokamas, arba žodis „nemokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrijos steigimą steigiamos Bendrijos atstovui nemokamas.

11. Steigimo akto 10 punkte įrašomas dienų, per kurias turi būti kompensuojamos Bendrijos steigimo išlaidos steigiamos Bendrijos atstovui, skaičius.

12. Steigimo akto 12  punkte įrašomi Steigimo akto egzempliorių skaičius ir žodžiai „vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių)“. Po vieną Steigimo akto egzempliorių sudaroma ir perduodama steigėjui, Bendrijai, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo akto kopijos. Bendrijos Pavyzdinius dokumentus elektroniniu būdu teikiant tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, šiame Steigimo akto punkte įrašomi žodžiai „elektroniniu būdu“.

13. Steigimo aktą pasirašo steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo Steigimo aktą.

 

 

III. bendrijos PAVYZDINĖS STEIGIMO SUTARTIES

FORMOS NR. 4 PILDYMAS

 

14. Bendrijos pavyzdinė steigimo sutarties forma Nr. 4 (toliau – Steigimo sutartis) pildoma, kai Bendriją steigia du ar daugiau steigėjų. Steigimo sutartyje nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi steigimo sutarties 1-4, 6-10 ir 12 punktai.

15. Steigimo sutarties antraštė ir 2 punktas pildomi vadovaujantis Rekomendacijų 4 punkto nuostatomis.

16. Steigimo sutarties 1.1–1.2 punktai pildomi vadovaujantis Rekomendacijų 5 punkto nuostatomis. Jeigu Bendriją steigia daugiau kaip du steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodomi tie patys duomenys apie steigėjus, kaip ir steigimo sutarties 1.1–1.2 punktuose.

17. Steigimo sutarties 3 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 6 punkto nuostatomis. Kai Bendrijos buveinė registruojama nė vienam iš steigėjų nuosavybės teise nepriklausančiose patalpose, turi būti gautas šių patalpų savininko raštiškas sutikimas jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose registruoti Bendrijos buveinę.

18. Steigimo sutarties 4 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 7 punkto nuostatomis.

19. Steigimo sutarties 7 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 8 punkto nuostatomis.

20. Steigimo sutarties 8 punkte įrašomi kiekvieno Bendrijos steigėjo įsipareigojimai dėl įnašo įnešimo į Bendriją. Kiekvienas steigėjas turi įsipareigoti įnešti į Bendriją piniginį ir (arba) nepiniginį įnašą:

20.1. Steigimo sutarties 8.1 punkte įrašomi steigėjo duomenys, nurodyti Rekomendacijų
5 punkte;

20.2. Steigimo sutarties 8.1.1 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 
9.1 punktu;

20.3. Steigimo sutarties 8.1.2 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų
9.2 punktu;

20.4. analogiškai pildomi ir Steigimo sutarties 8.2, 8.2.1–8.2.2 punktai;

20.5. jeigu Bendriją steigia daugiau kaip du steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodoma ta pati informacija kaip Steigimo sutarties 8.1, 8.1.1–8.1.2 punktuose.

21. Steigimo sutarties 9 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 10 punktu.

22. Steigimo sutarties 10 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 11 punktu.

23. Steigimo sutarties 12 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 12 punktu. Po vieną Steigimo sutarties egzempliorių sudaroma ir perduodama kiekvienam iš steigėjų, Bendrijai, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo sutarties kopijos.

24. Steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada kiekvienas steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo Steigimo sutartį.

 

Iv. BENDRIJOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ Nr. 3 PILDYMAS

 

25. Bendrijos pavyzdiniai nuostatai Nr. 3 (toliau – Nuostatai Nr. 3) pildomi, kai Bendriją steigia vienas steigėjas, kuris, įregistravus Bendriją Juridinių asmenų registre, neplanuoja (artimiausiu metu) į Bendriją priimti naujo Bendrijos nario. Priimant naują Bendrijos narį, kartu turi būti keičiami ir Bendrijos nuostatai.

26. Nuostatuose Nr. 3 nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi 1, 3-5, 11, 19-20 punktai.

27. Nuostatų Nr. 3:

27.1. antraštėje ir 1 punkte įrašomas Bendrijos pavadinimas turi atitikti Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

27.2. 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Bendrija įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Bendrija įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 10 metų ir pan.).

27.3. 4 punkte įrašomos Bendrijos finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz., sausio 1 d.–gruodžio 31 d.; birželio 1 d.–gegužės 31 d.). Bendrijos finansiniai metai turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

27.4. 5 punkte nurodomi tikslai (pvz., baldų gamyba; siuvimo paslaugos ar kt.). Bendrija gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Steigiant Bendriją elektroniniu būdu steigėjams gali būti suteikta galimybė veiklos tikslą nurodyti pasirinkus iš jiems siūlomo sąrašo, sudaryto atsižvelgus į Lietuvoje naudojamus veiklos klasifikatorius.

27.5. 11 punkte nurodoma per kiek dienų Vadovas, gavęs Bendrijos nario prašymą išmokėti jam Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams, turi paimti Bendrijos lėšų ir jas perduoti Bendrijos nariui jo nurodytu būdu.

27.6. 19 punkte įrašomas šaltinis, kuriame skelbiami Bendrijos vieši pranešimai. Jeigu Bendrijos vieši pranešimai skelbiami nacionaliniame laikraštyje, įrašomi žodžiai „nacionaliniame laikraštyje“ ir nurodomas nacionalinio laikraščio pavadinimas. Nacionaliniu laikraščiu vadinamas laikraštis, platinamas teritorijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų Lietuvos Respublikos gyventojų. Jeigu Bendrijos vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, įrašomi žodžiai „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Nuostatuose gali būti nustatyta, kad Bendrijos vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y., nacionaliniame laikraštyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Tokiu atveju šiame Nuostatų punkte įrašomi abu šaltiniai, tarp jų – žodis „ir“.

27.7. 20 punkte įrašoma kokiu būdu – pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis, ir (arba)  registruotu laišku – Bendrijos nariui įteikiami kiti Bendrijos pranešimai.

28. Nurodoma Nuostatų Nr. 3 sudarymo data ir vieta. Nuostatus Nr. 3 pasirašo steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“).

 

v. BENDRIJOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ Nr. 4 PILDYMAS

 

29. Bendrijos pavyzdiniai nuostatai Nr. 4 (toliau – Nuostatai Nr. 4) pildomi, kai Bendriją steigia du ar daugiau steigėjų, taip pat gali būti pildomi, kai Bendriją steigia vienas steigėjas.

30. Nuostatuose Nr. 4 nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi 1, 3-5, 11, 13-14, 23, 27-28, 31, 43-44, 46-47 punktai.

31. Nuostatų Nr. 4:

31.1. antraštėje ir 1 punkte įrašomas Bendrijos pavadinimas turi atitikti Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

31.2. 3 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 27.2 punktu.

31.3. 4 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 27.3 punktu.

31.4. 5 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 27.4 punktu.

31.5. 11 punkte nurodomas dienų skaičius, per kurį nuo paraiškos dėl mažosios bendrijos narių susirinkimo (toliau – Narių susirinkimas) sušaukimo gavimo dienos sušaukiamas Narių susirinkimas.

31.6. 13 punkte nurodoma prieš kiek dienų iki Narių susirinkimo dienos ir kokiu būdu – pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis, ir (arba) registruotu laišku – Vadovas turi pranešti Bendrijos nariams apie šaukiamą Narių susirinkimą.

31.7. 14 punkte nurodoma visų Bendrijos narių balsų dalis (pvz., 1/5; 1/2), reikalinga priimti sprendimui dėl Narių susirinkimo sušaukimo, jeigu Vadovas Nuostatų Nr. 4 nustatyta tvarka ir terminais nesušaukė Narių susirinkimo.

31.8. 23 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 27.5 punktu.

31.9. 27 punkte įrašomas dienų skaičius, per kurį Vadovas, gavęs Bendrijos nario pranešimą, turi sušaukti Narių susirinkimą.

31.10. 28 punkte įrašomas dienų skaičius, per kurį Narių susirinkimas turi priimti sprendimą dėl Bendrijos narių, kurie sprendime nustatyta tvarka ir terminais atsiskaitytų su ketinančiu parduoti nario teises Bendrijos nariu. Šis terminas negali būti trumpesnis nei terminas, kuris nurodomas Nuostatų Nr. 4 27 punkte.

31.11. 31 punkte įrašoma per kiek dienų nuo Bendrijos nario, ketinančio savanoriškai pasitraukti iš Bendrijos, paraiškos gavimo dienos turi būti sušaukiamas Narių susirinkimas.

31.12. 43 punkte nurodoma, kokiu adresu Bendrijos nariai gali susipažinti su Bendrijos dokumentais ir kita informacija Bendrijos darbo valandomis. Gali būti nurodomas Bendrijos buveinės patalpų adresas ar kitas patalpų, kuriose saugomi Bendrijos dokumentai ir kita informacija, adresas.

31.13. 44 punkte nurodoma, per kiek dienų nuo rašytinio prašymo dėl Bendrijos dokumentų ir kitos informacijos gavimo dienos šie dokumentai ir kita informacija turi būti pateikti Bendrijos nariui, kai jie įteikiami Bendrijos nariui asmeniškai arba siunčiami registruotu laišku, arba pateikiami elektroninėmis priemonėmis.

31.14. 46 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 27.6 punktu.

31.15. 47 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 27.7 punktu.

32. Nurodoma Nuostatų Nr. 4 sudarymo data ir vieta. Nuostatus Nr. 4 pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Nuostatai Nr. 4 laikomi pasirašytais, kai juos pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Bendrijos nuostatai įsigalioja nuo Bendrijos įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Bendrijos nuostatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė Bendrijos steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

34. Užpildytame Steigimo akte, Steigimo sutartyje, Nuostatuose Nr. 3 ir Nuostatuose Nr. 4 neturėtų būti dokumento tvirtinimo žymą sudarančių žodžių „Forma patvirtinta“ ir „PATVIRTINTA“, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo patvirtinti šie Pavyzdiniai dokumentai, nuorodos, taip pat – nuorodos, kokiai Bendrijai Steigimo aktas, Steigimo sutartis, Nuostatai Nr. 3 ar Nuostatai Nr. 4 yra skirti, esančios skliausteliuose Pavyzdinių dokumentų pirmųjų lapų dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo.

__________________

 

 

Pavyzdinis MB steigimo aktas (valdo narių susirinkimas)

forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878
(skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

STEIGIMO AKTAS

I. Steigėjas

1.  
 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

 

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

(toliau – Steigėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį, kurio teisinė forma – mažoji bendrija (toliau – Bendrija), ir sudaro šį Bendrijos steigimo aktą (toliau – Aktas).
 

II. Steigiamos BENDRIJOS pavadinimas ir Buveinė

 

 1. Bendrijos pavadinimas –

.

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 1. Bendrijos buveinė –

, Lietuvos Respublika.
 

(adresas)

 

iii. ASMUO, TURINTIS TEISĘ VEIKTI STEIGIAMOS BENDRIJOS VARDU, JO TEISĖS IR PAREIGOS

 
4. Steigiamai Bendrijai atstovauja  
 

(fizinio asmens  vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

 

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį,

  (toliau – steigiamos Bendrijos atstovas).

juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 
5. Steigiamos Bendrijos atstovo pareigos:
5.1. parengti Bendrijos nuostatus;
5.2. atlikti kitus su Bendrijos steigimu susijusius veiksmus;
5.3. per 7 dienas nuo Bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrijos vardu, ir su Bendrijos steigimu susijusius dokumentus perduoti vieninteliam Bendrijos nariui.
6. Steigiamos Bendrijos atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrijos vardu, nurodydamas, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrijos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius prievolės
Bendrijai atsiranda tuomet, kai juos po Bendrijos įregistravimo patvirtina vienintelis Bendrijos narys.
 

IV. steigėjo įnašai Į BENDRIJĄ, JŲ DYDIS (VERTĖ), ĮNEŠIMO TVARKA IR TERMINAI

 
7. Steigėjas į Bendriją įsipareigoja įnešti šiuos įnašus:
7.1. piniginį įnašą –   (                                                                      ) litų (-ai; -as)

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

moka į Bendrijos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki

;
 

(data)

7.2. nepiniginį  įnašą –   , kurio vertė  

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(skaičius)

(                                                                        ) litas (-ai; -ų).  Nepiniginis  įnašas  perduodamas Bendrijai 

(skaičius žodžiais)

 

priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau  kaip iki   .
 

(data)

 
 

V. BENDRIJOS steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą

 
8. Bendrijos steigimo išlaidas apmoka steigiamos Bendrijos atstovas. Atlyginimas steigiamos Bendrijos
atstovui už Bendrijos steigimą   .

 

(mokamas; nemokamas)

 

9. Ne vėliau kaip per

(                                   )

dienų (-as; -ą) nuo Bendrijos  įregistravimo

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

Juridinių asmenų registre Bendrija kompensuoja visas steigiamos Bendrijos atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.
 

VI. Baigiamosios nuostatos

 
13.  10.  Šis Aktas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos. Šis aktas laikomas sudarytu, kai jį pasirašo Steigėjas.
11. Šis Aktas sudarytas

.

 

(skaičius) (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

 
       

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

 

Pavyzdinė MB steigimo sutartis (valdo narių susirinkimas)

     
  Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

 
  2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878

(skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas)

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo

Nr.  4-724 redakcija)

 
     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

 

STEIGIMO SUTARTIS

 

I. SteigėjaI

 
1. Steigėjai:
1.1.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

;

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

1.2.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;  papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

;

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

(toliau kiekvienas atskirai vadinamas – Steigėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį, kurio teisinė forma – mažoji bendrija (toliau – Bendrija) ir sudaro šią Bendrijos steigimo sutartį (toliau – Sutartis).
 

II. Steigiamos BENDRIJOS pavadinimas ir Buveinė

 

2.  Bendrijos pavadinimas –

.

 

(mažosios bendrijos pavadinimas)

3.  Bendrijos buveinė –   , Lietuvos Respublika.

 

(adresas)

 

 

III. ASMUO, TURINTIS TEISĘ VEIKTI STEIGIAMOS BENDRIJOS VARDU, JO TEISĖS IR PAREIGOS

 
4.  Steigiamai Bendrijai atstovauja  
 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,

 

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį,

  (toliau – steigiamos Bendrijos atstovas).
juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)  
5. Steigiamos Bendrijos atstovo pareigos:
5.1. parengti Bendrijos nuostatus;
5.2. atlikti kitus su Bendrijos steigimu susijusius veiksmus;
5.3. per 7 dienas nuo Bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrijos vardu, ir su Bendrijos įsteigimu susijusius dokumentus perduoti mažosios bendrijos atstovui.
6. Steigiamos Bendrijos atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrijos vardu, nurodydamas, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrijos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius prievolės Bendrijai atsiranda tuomet, kai juos po Bendrijos įregistravimo patvirtina mažosios bendrijos narių susirinkimas.
 

Iv. steigėjŲ įnašai Į BENDRIJĄ, JŲ DYDIS (VERTĖ), ĮNEŠIMO TVARKA IR TERMINAI

 
7. Steigėjai į Bendriją įsipareigoja įnešti šiuos įnašus:
7.1. Steigėjas:  

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo

gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 7.1.1. piniginį įnašą –

  (                           )

litą (-us; -ų) moka į

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

Bendrijos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki

;

 

(data)

 7.1.2. nepiniginį įnašą –

, kurio vertė
 

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(                                                            )

litas (-ai; -ų). Nepiniginis įnašas perduodamas

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

Bendrijai priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau kaip iki   .        
 

(data)

         
7.2. Steigėjas:  
 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo

 

gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 7.2.1. piniginį įnašą –

(                                    )

litą (-us; -ų) moka į

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

Bendrijos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki   ;
 

(data)

 
7.2.2. nepiniginį įnašą –

, kurio  vertė

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(                                                            )

litas   (-ai; -ų).  Nepiniginis  įnašas  perduodamas

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 
Bendrijai priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau kaip iki   .
 

(data)

 

 

V. MAŽOSIOS BENDRIJOS ATSTOVAS, jo TEISĖS IR PAREIGOS

 
8. Mažosios bendrijos atstovas –  
       

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; papildomai apie

                                                                                                                                                                        .

užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

9. Mažosios bendrijos atstovas:
9.1. atstovauja Bendrijai, kai Bendrija turi santykių su fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaro sandorius, dėl kurių sudarymo sprendimus yra priėmęs mažosios bendrijos narių susirinkimas (toliau – Narių susirinkimas);
9.2. šaukia Narių susirinkimus, pateikia informaciją ir dokumentus Narių susirinkimui, išskyrus atvejus, kai Narių susirinkimas nusprendžia, kad šios pareigos priskiriamos kitam Bendrijos nariui ir savo sprendimu nurodo šį narį;
9.3. organizuoja ir kontroliuoja Narių susirinkimo sprendimų vykdymą;
9.4. užtikrina tinkamą Narių susirinkimo sprendimų vykdymą, kai šie sprendimai yra susiję su Bendrijos narių ar kitų fizinių ir juridinių asmenų įsipareigojimų Bendrijai vykdymu;
9.5. inicijuoja turto išieškojimą iš Bendrijos narių ir buvusių Bendrijos narių, per 30 dienų nuo Bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo dienos negrąžinusių Bendrijai sumos, viršijančios jam tenkančią pelno dalį;
9.6. organizuoja Bendrijos apskaitą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą;
9.7. teikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui Bendrijos dokumentus, duomenis ir kitą Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktiną informaciją;
9.8. tvarko Bendrijos narių apskaitą;
9.9. pateikia Bendrijos informaciją viešai paskelbti Bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje;
9.10. Bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis paima Bendrijos lėšų ir išmoka jas Bendrijos nariams kaip avansu išmokamą pelną;
9.11. teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai duomenis apie Bendrijos narius.

 

VI. BendrIJOs steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas
už steigimą

 
10. Bendrijos steigimo išlaidas apmoka steigiamos Bendrijos atstovas. Atlyginimas steigiamos Bendrijos
atstovui už Bendrijos steigimą   .
 

(mokamas; nemokamas)

 
11. Ne vėliau kaip per

(                          )

dieną   (-as; -ų)  nuo  Bendrijos   įregistravimo

 

( skaičius)              

(skaičius žodžiais)

 
Juridinių asmenų registre Bendrija kompensuoja visas steigiamos Bendrijos atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.
 

vii. Baigiamosios nuostatos

 

 
12. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.
13. Ši Sutartis sudaryta

.

 

(skaičius (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

 
 
             

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

   

 

       

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

 

 

____________________________

Pavyzdiniai MB nuostatai (kai MB turi tik vieną narį, valdo narių susirinkimas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878
(Nuostatai Nr. 1 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas narys)

 

     

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

NUOSTATAI

                                                                                   

I. Bendrosios nuostatos

 

1.   (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės

(mažosios bendrijos pavadinimas)

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu (toliau – Mažųjų bendrijų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

2. Bendrijos teisinė forma – mažoji bendrija.

3. Bendrijos veiklos laikotarpis –

.

(neribotas; laiko riba)

4. Bendrijos finansiniai metai –

.

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

II. BendrIJOS veiklos tikslai

 

5. Bendrijos veiklos tikslai:

 

.

(veiklos tikslai)

Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 

III. Bendrijos organaS ir jO kompetencija

 

6. Bendrijos organas – mažosios bendrijos narių susirinkimas (toliau – Narių susirinkimas).

7. Narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Mažųjų bendrijų įstatyme.

8. Vienintelio Bendrijos nario (toliau – Bendrijos narys) raštiški sprendimai prilyginami Narių susirinkimo sprendimams.
 

IV. Bendrijos lėšų, kaip avansu išmokamo pelno, BENDRIJOS NARIo ASMENINIAMS POREIKIAMS PAĖMIMO IR GAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 
 1. Bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno Bendrijos nario asmeniniams poreikiams turi teisę paimti ir jas gauti Bendrijos narys.
 2. Paėmęs (gavęs) Bendrijos lėšų savo asmeniniams poreikiams Bendrijos narys surašo lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentą. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumente nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos lėšų išmokėjimo pagrindas – lėšos kaip avansu išmokamas pelnas Bendrijos nariui (Bendrijos nario vardas, pavardė) jo asmeniniams poreikiams; Bendrijos nario gautų lėšų suma (skaičiais ir žodžiais), Bendrijos nario vardas, pavardė, parašas ir patvirtinimas apie lėšų gavimą.
 3. Bendrijos narys negali paimti ir gauti Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams, jeigu:
11.1. Bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki prašymo gavimo dienos;
11.2. išmokėjusi lėšų Bendrijos nariui Bendrija negalės įvykdyti savo prievolių, kurių terminai sueina per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
 

V. NAUJŲ BENDRIJOS NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 
 1. Asmuo, pageidaujantis tapti Bendrijos nariu, pateikia prašymą Bendrijos nariui tapti nauju Bendrijos nariu.
 2. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Bendrijos nariu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), numatomas jo įnašas į Bendriją, šio įnašo dydis, įnešimo  tvarka ir terminai.
 3. Bendrijos narys, gavęs asmens, pageidaujančio tapti nauju Bendrijos nariu, prašymą, atitinkantį šiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus, priima sprendimą dėl naujo Bendrijos nario priėmimo.
 4. Kai priimamas sprendimas priimti naują Bendrijos narį, sprendime nurodomas į Bendriją priimamas asmuo (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo įnašas į Bendriją, įnašo dydis – suma (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnešimo tvarka ir terminai. Kartu su sprendimu dėl naujo Bendrijos nario priėmimo priimamas sprendimas dėl šių nuostatų pakeitimo.
 5. Bendrijos nariui priėmus sprendimą į Bendriją priimti naują narį, pageidavęs nariu tapti asmuo juo tampa, perdavęs Bendrijai sprendime nurodytą įnašą arba raštu įsipareigojęs jį įnešti į Bendriją sprendime nurodyta tvarka ir terminais, po to, kai Juridinių asmenų registre įregistruojami pakeisti Bendrijos nuostatai.

 

VI. Bendrijos pranešimų skelbimo tvarka

 
 1. Kai Bendrijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami
 

(nacionaliniame laikraštyje – nurodomas

                                           ________________________“_________________________________________________________________________________ 

laikraščio pavadinimas; VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; nacionaliniame

.

 laikraštyje – nurodomas laikraščio pavadinimas ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)
 1. Kiti Bendrijos pranešimai fiziniams ir juridiniams asmenims siunčiami registruotu laišku.
 2. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrijos narys.
 

VII. sprendimaI dėl Bendrijos Reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo

 
 1. Sprendimus dėl Bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo priima Bendrijos narys.
 

VIII. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka

 

 1. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Mažųjų bendrijų įstatyme.

 

Šie nuostatai sudaryti

20

m.

d.,

 

(vieta)

 

             

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

_____________________________________

Pavyzdiniai MB nuostatai (kai MB turi vieną ar keletą narių, valdo narių susirinkimas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878
(Nuostatai Nr. 2 – skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas ir mažojoje bendrijoje yra vienas ar daugiau narių)

 

     

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

NUOSTATAI

                                                                                   

I. Bendrosios nuostatos

 

1.   (toliau – Bendrija) yra ribotos civilinės atsakomybės

(mažosios bendrijos  pavadinimas)

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu (toliau – Mažųjų bendrijų įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
 1. Bendrijos teisinė forma – mažoji bendrija.
 2. Bendrijos veiklos laikotarpis –

.

(neribotas; laiko riba)

 1. Bendrijos finansiniai metai –

.

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

II. BendrIJOS veiklos tikslai

 

 1. Bendrijos veiklos tikslai:
 

.

(veiklos tikslai)

Bendrija gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 

III. Bendrijos organas ir jo kompetencija

 

6.Bendrijos organas – mažosios bendrijos narių susirinkimas (toliau – Narių susirinkimas).
7.  Narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Mažųjų bendrijų įstatyme.
8. Jeigu Bendrijoje yra vienas narys, jo raštiški sprendimai prilyginami Narių susirinkimo sprendimams.
 

IV. NARIŲ SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO TVARKA

 

9. Narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas mažosios bendrijos narys.
10. Mažųjų bendrijų įstatyme Narių susirinkimo išimtinei kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti Narių susirinkimas šaukiamas šia tvarka:
10.1. Narių susirinkimo sušaukimo iniciatorius (-iai) mažosios bendrijos atstovui (toliau – Atstovas) pateikia paraišką, kurioje nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, pasiūlymai dėl Narių susirinkimo darbotvarkės, datos ir vietos.
10.2. Narių susirinkimas sušaukiamas ne vėliau kaip per   dienų (-ą; -as) nuo paraiškos

 

(skaičius)

 

gavimo dienos. Narių susirinkimas nešaukiamas, jei paraiška neatitinka šiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų arba siūlomi darbotvarkės klausimai neatitinka priskirtų Narių susirinkimo išimtinei kompetencijai. Atstovas apie sprendimą nešaukti Narių susirinkimo praneša paraišką pateikusiam (-iems) iniciatoriui (-iams) ne vėliau kaip kitą dieną nuo paraiškos gavimo dienos ir nurodo tokio sprendimo priėmimo priežastis.
10.3. Narių susirinkimą sušaukia Atstovas, išskyrus Mažųjų bendrijų įstatyme ir šių nuostatų 10.5 punkte nustatytus atvejus. Kai Narių susirinkimas šaukiamas Atstovo iniciatyva, šių nuostatų 10.1 ir 10.2 punktai netaikomi.
10.4. Apie šaukiamą Narių susirinkimą Atstovas ne vėliau kaip prieš   dienų (-ą; -as) iki
            (skaičius)      
Narių susirinkimo dienos praneša kiekvienam Bendrijos nariui  
 

(pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis

  . Narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šio termino, jei su tuo
ir (arba) registruotu laišku)      
raštiškai sutinka visi Bendrijos nariai.
10.5. Jei Atstovas, gavęs Narių susirinkimo sušaukimo iniciatoriaus (-ių) paraišką, nesušaukė Narių susirinkimo šių nuostatų nustatyta tvarka ir terminais, Narių susirinkimas gali būti šaukiamas Bendrijos
narių, kuriems priklausantys balsai sudaro daugiau kaip   visų Bendrijos narių balsų,
              (skaičius)        
sprendimu. Sprendime nurodomas Bendrijos narys, kuris apie šaukiamą Narių susirinkimą praneša kiekvienam Bendrijos nariui, ir šio pranešimo tvarka.
11. Mažųjų bendrijų įstatyme Narių susirinkimo papildomai kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti, Narių susirinkimas šaukiamas Bendrijos narių bendru sutarimu.
12. Jeigu Bendrijoje yra vienas narys, Narių susirinkimas nešaukiamas.
 

V. NARIŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

13. Narių susirinkimo sprendimai priimami balsuojant. Kiekvienas Bendrijos narys turi po vieną balsą Narių susirinkime.
14. Narių susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį balsavo daugiau kaip 1/2 visų turinčių teisę balsuoti Bendrijos narių, išskyrus atvejus, kai Mažųjų bendrijų įstatymas ar šie nuostatai nustato didesnę balsų daugumą, reikalingą sprendimui priimti. Bendrijos narys neturi teisės balsuoti Narių susirinkime Mažųjų bendrijų įstatyme nustatytais atvejais.
15. Narių susirinkimo sprendimai keisti Bendrijos nuostatus, paskirstyti Bendrijos pelną (nuostolius), reorganizuoti Bendriją ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas, pertvarkyti Bendriją, restruktūrizuoti Bendriją, likviduoti Bendriją ir atšaukti Bendrijos likvidavimą priimami ne mažiau kaip 2/3 visų Bendrijos narių turimų balsų.
16. Bendrijos narys turi teisę balsuoti raštu, ne vėliau kaip iki Narių susirinkimo dienos pateikdamas Atstovui rašytinį pranešimą dėl balsavimo raštu Narių susirinkimo darbotvarkėje numatytais klausimais.
17. Pranešime dėl balsavimo raštu nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, Narių susirinkimo data, darbotvarkės klausimai dėl kurių jis balsuoja raštu ir jo sprendimas (-ai) (už; prieš) kiekvienu iš šių klausimų. Pranešimą pasirašo Bendrijos narys arba jo įgaliotas asmuo. Kai pranešimą pasirašo Bendrijos nario įgaliotas asmuo, kartu turi būti pateikiamas Bendrijos nario pasirašytas įgaliojimas.
 

VI. atstovas

 
18. Jeigu Bendrijoje yra du ar daugiau narių, Bendrijai atstovauja Atstovas.
19. Atstovo kompetencija nesiskiria nuo nurodytosios Mažųjų bendrijų įstatyme.
 

VII. Bendrijos lėšų, kaip avansu išmokamo pelno, BENDRIJOS NARIŲ ASMENINIAMS POREIKIAMS PAĖMIMO IR GAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

20. Bendrijos lėšų kaip avansu išmokamo pelno Bendrijos narių asmeniniams poreikiams turi teisę paimti Atstovas, o jas gauti – tik Bendrijos nariai.
21. Pageidaudamas gauti Bendrijos lėšų asmeniniams poreikiams Bendrijos narys turi pateikti rašytinį prašymą Atstovui. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, prašoma gauti suma ir pinigų gavimo būdas. Kai Bendrijos narys pageidauja, kad lėšos būtų pervestos į banko sąskaitą, prašyme papildomai nurodoma ši sąskaita.
22. Atstovas, gavęs Bendrijos nario rašytinį prašymą, ir nustatęs, kad šis prašymas gali būti tenkinamas , prašyme nurodytą Bendrijos lėšų sumą perduoda Bendrijos nariui jo prašyme nurodytu būdu ne vėliau
kaip per   dieną (-as; -ų) nuo prašymo gavimo dienos ir surašo paėmimo (perdavimo) dokumentą.  

(skaičius)

   
23. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumente nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos lėšų išmokėjimo pagrindas – lėšos kaip avansu išmokamas pelnas Bendrijos nariui (Bendrijos nario vardas, pavardė) jo asmeniniams poreikiams; Bendrijos nario gautų lėšų suma (skaičiais ir žodžiais), Atstovo vardas, pavardė; parašas ir patvirtinimas apie lėšų išmokėjimą (pervedimą), Bendrijos nario vardas, pavardė, parašas ir patvirtinimas apie lėšų gavimą.
24. Bendrijos nario prašymas gauti Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams netenkinamas, jeigu:
24.1. prašymas neatitinka šiuose nuostatuose nustatytų reikalavimų;
24.2. Bendrija turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki prašymo gavimo dienos;
24.3. išmokėjusi lėšų Bendrijos nariui Bendrija negalės įvykdyti savo prievolių, kurių terminai sueina per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos.
25. Jeigu Bendrijoje yra vienas narys, jis turi teisę paimti ir gauti Bendrijos lėšų savo poreikiams šių nuostatų nustatytomis sąlygomis. Rašytinis prašymas nerašomas. Lėšų paėmimo (perdavimo) dokumentą pasirašo Bendrijos narys.
 

vIIi. bendrijos informavimo apie ketinimą parduoti nario teises ir atsiskaitymo su juo tvarka

 

26. Jeigu Bendrijoje yra du ar daugiau narių, Bendrijos narys, ketinantis parduoti nario teises, turi pateikti pranešimą Atstovui dėl ketinimo parduoti nario teises. Pranešime nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas, pavardė ir parduodamų nario teisių kaina.
27. Atstovas, gavęs Bendrijos nario pranešimą, per   dieną (-as; -ų) nuo pranešimo gavimo
 

(skaičius)

 
dienos sušaukia Narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyta priimti sprendimą dėl Bendrijos narių, kurie sprendime nustatyta tvarka ir terminais atsiskaitytų su Bendrijos nariu, ketinančiu parduoti nario teises.
28. Narių susirinkimas sprendimą dėl Bendrijos narių, kurie sprendime nustatyta tvarka ir terminais
atsiskaitytų su Bendrijos nariu, ketinančiu parduoti nario teises, priima per   dienų (-ą; -as)

(skaičius)

nuo pranešimo dėl ketinimo parduoti nario teises gavimo dienos.
 
 

IX. BENDRIJOS NARIO SAVANORIŠKO PASITRAUKIMO IŠ BENDRIJOS IR ATSISKAITYMO SU JUO TVARKA

 

29. Bendrijos narys turi teisę savanoriškai pasitraukti iš Bendrijos, išskyrus atvejus, kai Bendrijoje yra vienas narys.
30. Bendrijos narys apie ketinimą savanoriškai pasitraukti iš Bendrijos raštu praneša Bendrijai. Pranešime nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė.
31. Atstovas, gavęs Bendrijos nario pranešimą, per   dieną (-as; -ų) nuo pranešimo gavimo
  (skaičius)  
dienos sušaukia Narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyta tvirtinti laikotarpio, kurio pradžia sutampa su Bendrijos finansinių metų pradžia, o pabaiga – su Bendrijos nario pranešimo gavimo nurodyta data, finansinių ataskaitų rinkinį ir sprendžiamas klausimas dėl atsiskaitymo su šiuo Bendrijos nariu.
32. Jei iš Bendrijos pasitraukiantis Bendrijos narys į Bendriją yra įnešęs piniginį įnašą, jam grąžinama jo įnašo dydį atitinkanti pinigų suma, padidinta Bendrijos nariui tenkančio Bendrijos pelno dalimi ar sumažinta Bendrijos nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į Bendriją dydžiui.
33. Jei iš Bendrijos pasitraukiantis Bendrijos narys į Bendriją yra įnešęs nepiniginį įnašą, Narių susirinkimo sprendimu Bendrijos nariui grąžinamas jo į Bendriją įneštas nepiniginis įnašas arba kompensuojama šio įnašo įnešimo į Bendriją metu nustatyta jo vertė.
34. Kai Bendrijos nariui grąžinamas nepiniginis įnašas, jam taip pat sumokama pinigų suma, atitinkanti Bendrijos nariui tenkančio Bendrijos pelno dalį, proporcinga jo įnašo į Bendriją dydžiui. Kai Bendrijos nariui tenka Bendrijos nuostolių dalis, jis grąžina pinigais Bendrijai nuostolių dalį, proporcingą jo įnašo į Bendriją dydžiui.
35. Kai Bendrijos nariui kompensuojama jo į Bendriją įnešto nepiniginio įnašo vertė, ji padidinama Bendrijos nariui tenkančio Bendrijos pelno dalimi ar sumažinama Bendrijos nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į Bendriją dydžiui.
36. Su iš Bendrijos pasitraukiančiu Bendrijos nariu atsiskaitoma, taip pat – šis narys grąžina pinigais Bendrijos nuostolių dalį, proporcingą jo įnašo į Bendriją dydžiui, per Narių susirinkimo sprendime dėl atsiskaitymo su šiuo Bendrijos nariu nurodytą terminą.
37. Kai Bendrijos narys savanoriškai pasitraukia iš likviduojamos Bendrijos, su juo atsiskaitoma Mažųjų bendrijų įstatyme nustatyta tvarka.
 

X. NAUJŲ BENDRIJOS NARIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 

38. Asmuo, pageidaujantis tapti Bendrijos nariu, pateikia prašymą Atstovui tapti nauju Bendrijos nariu. Kai Bendrijoje yra vienas narys, prašymas pateikiamas Bendrijos nariui.
39. Prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, duomenys apie asmenį, pageidaujantį tapti Bendrijos nariu (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį ­– gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), numatomas jo įnašas į Bendriją, šio įnašo dydis, įnešimo  tvarka ir terminai.
40. Atstovas, gavęs asmens, pageidaujančio tapti Bendrijos nariu, prašymą, atitinkantį šiuose nuostatuose nustatytus reikalavimus, šių nuostatų nustatyta tvarka šaukia Narių susirinkimą, kurio darbotvarkėje numatyta spręsti klausimą dėl naujo nario priėmimo.
41. Narių susirinkimo sprendimas dėl naujo Bendrijos nario priėmimo priimamas vienbalsiai. Sprendime nurodomas į Bendriją priimamas asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas), jo įnašas į Bendriją, įnašo dydis – suma (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis), įnašo įnešimo tvarka ir terminai.
42. Narių susirinkimui priėmus sprendimą į Bendriją priimti naują narį, pageidavęs nariu tapti asmuo juo tampa, perdavęs Bendrijai sprendime nurodytą įnašą arba raštu įsipareigojęs jį įnešti į Bendriją sprendime nurodyta tvarka ir terminais.
 

XI. BendrIJOS NARIŲ SUSIPAŽINIMO SU BENDRIJos dokumentAIS ir KITA informacijA tvarka

 

43. Bendrijos nariai su Bendrijos dokumentais ir kita informacija susipažįsta  
 

(nurodomas adresas)

Bendrijos darbo valandomis. Bendrijos nariai turi teisę gauti šių dokumentų kopijas.
44. Bendrijos nario raštišku prašymu Bendrijos dokumentų kopijos ir (ar) kita informacija gali būti Bendrijos nariui įteikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku arba pateikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis. Bendrijos nario prašyme nurodoma: dokumento pavadinimas, surašymo data, Bendrijos pavadinimas, kodas, buveinė, Bendrijos nario vardas ir pavardė, prašomi dokumentai ir (ar) kita informacija, pageidaujamas jų gavimo būdas. Bendrijos nario raštiškas prašymas pateikiamas Atstovui,
kuris ne vėliau kaip per  

dienas (-ą; -ų) nuo prašymo gavimo dienos Bendrijos dokumentus ir

  (skaičius)

 

kitą prašomą informaciją pateikia Bendrijos nariui jo nurodytu būdu.

45. Bendrijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija Bendrijos nariams pateikiami neatlygintinai.

 

XII. Bendrijos pranešimų skelbimo tvarka

 

46. Kai Bendrijos pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami  

(nacionaliniame laikraštyje – nurodomas

                                           ________________________“_________________________________________________________________________________ 

laikraščio pavadinimas; VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; nacionaliniame laikraštyje

.

– nurodomas laikraščio pavadinimas ir  VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)

47. Kiti Bendrijos pranešimai Bendrijos nariams įteikiami

  (pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis ir

, o kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku.

(arba) registruotu laišku)

48. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Atstovas. Kai Bendrijoje yra vienas narys už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrijos narys.

 

XIII. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka

 

49. Bendrijos nuostatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Mažųjų bendrijų įstatyme.

 

Šie nuostatai sudaryti

20

m.

d.,

 

(vieta)

             

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

MB steigimo akto, steigimo sutarties ir MB nuostatų pildymo rekomendacijos (kai MB turi vieną ar keletą narių, valdo narių susirinkimas)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878

 

 

MAŽOSIOS bendrIJOs pavyzdinių steigimo AKTO IR STEIGIMO sutarties formų BEI MAŽOSIOS bendrIJOS pavyzdinių NUOSTATŲ,

KAI MAŽOSIOS BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMAS YRA JOS VALDYMO ORGANAS,

pildymo rekomendacijos

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Mažosios bendrijos pavyzdinių steigimo akto ir steigimo sutarties formų bei mažosios bendrijos pavyzdinių nuostatų kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas, pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo (Žin., 2012, Nr. 83-4333) (toliau – Mažųjų bendrijų įstatymas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Mažosios bendrijos (toliau – Bendrija) pavyzdinė steigimo akto forma Nr. 1 ir pavyzdinė steigimo sutarties forma Nr. 2 bei Bendrijos pavyzdiniai nuostatai Nr. 1 ir Nr. 2, skirti mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra jos valdymo organas, (toliau kartu – Pavyzdiniai dokumentai) pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba, kai steigiant Bendriją pagal Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyti dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Pavyzdinius dokumentus pildant elektroniniu būdu, jie pasirašomi elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Pavyzdiniais dokumentais gali būti vadovaujamasi ir kitais atvejais, rengiant Bendrijos dokumentus, reikalingus jai įsteigti.

 

II. bendrijos Pavyzdinės steigimo akto

formos NR. 1 pildymas

 

3. Bendrijos pavyzdinė steigimo akto forma Nr. 1 (toliau – Steigimo aktas) pildoma, kai Bendriją steigia vienas steigėjas. Steigimo akte nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi Steigimo akto 1–4, 7–9 ir 11 punktai.

4. Steigimo akto antraštėje ir 2 punkte įrašomas steigiamos Bendrijos pavadinimas, kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „mažoji bendrija“ arba šių žodžių santrumpa „MB“. Bendrijos pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Bendrijos pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl jos steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Bendrijos pavadinimas taip pat neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už Bendriją Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Bendrijos pavadinimą iki jos įregistravimo, steigiant Bendriją elektroniniu būdu, pavadinimas turi būti laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą, steigiant Bendriją ne elektroniniu būdu rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas 6 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai Bendrijos steigėjui). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Bendriją nurodomas Bendrijos pavadinimas turi atitikti nurodytąjį Steigimo akte ir mažosios bendrijos nuostatuose.

5. Steigimo akto 1 punkte įrašomi steigėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas.

6. Steigimo akto 3 punkte nurodoma Bendrijos buveinė – įrašomas patalpų, kuriose po Bendrijos įregistravimo bus galima rasti Bendrijos narį adresas. Bendrijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje. Nurodant Bendrijos buveinės adresą, turėtų būti nurodoma ši informacija: savivaldybė, miestas (kaimas), gatvė, namo numeris, korpuso numeris ir patalpų numeris. Kai Bendrijos buveinė registruojama steigėjui nuosavybės teise nepriklausančiose patalpose, kartu su steigimo dokumentais turi būti gautas savininko raštiškas sutikimas jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose registruoti Bendrijos buveinę.

7. Steigimo akto 4 punkte įrašomi asmens, turinčio teisę atstovauti steigiamai Bendrijai, (toliau – steigiamos Bendrijos atstovas) duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Steigiamos Bendrijos atstovu gali būti steigėjas arba kitas jo įgaliotas asmuo.

8. Steigimo akto 7 punkte įrašomi steigėjo įsipareigojimai dėl įnašo įnešimo į Bendriją. Steigėjas turi įsipareigoti įnešti į Bendriją piniginį ir (arba) nepiniginį įnašą:

8.1. Steigimo akto 7.1 punkte įrašomi steigėjo įsipareigojimai dėl piniginio įnašo įnešimo į Bendriją. Įrašoma piniginio įnašo suma ir data, iki kada turi būti įmokėtas piniginis įnašas (pvz., 2013 m. spalio 3 d.). Tuo atveju, jei steigėjas nenumato įnešti piniginio įnašo į Bendriją, ties įnašo dydžiu įrašoma „0 (nulį)“, likusi šiame punkte reikiama įrašyti informacija nenurodoma;

8.2. Steigimo akto 7.2 punkte įrašomi steigėjo įsipareigojimai dėl nepiniginio įnašo įnešimo į Bendriją. Nepiniginiu įnašu gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginiu įnašu negali būti darbai ir paslaugos. Steigimo akto 7.2 punkte nurodomas turtas, kurį įsipareigojama įnešti į Bendriją, jo vertė ir data, iki kada turi būti įneštas nepiniginis įnašas. Jeigu nepiniginis įnašas yra nekilnojamasis turtas, jo perdavimo Bendrijai sandoris turi būti patvirtintas notarine tvarka. Tuo atveju, jei steigėjas nenumato įnešti nepiniginio įnašo į Bendriją, šiame punkte reikiama įrašyti informacija nenurodoma.

9. Steigimo akto 8 punkte įrašomas žodis „mokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrijos steigimą steigiamos Bendrijos atstovui mokamas, arba žodis „nemokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrijos steigimą steigiamos Bendrijos atstovui nemokamas.

10. Steigimo akto 9 punkte įrašomas dienų, per kurias turi būti kompensuojamos Bendrijos steigimo išlaidos, skaičius.

11. Steigimo akto 11 punkte įrašomas Steigimo akto egzempliorių skaičius ir žodžiai „vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių)“. Po vieną Steigimo akto egzempliorių sudaroma ir perduodama steigėjui, Bendrijai, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo akto kopijos. Bendrijos Pavyzdinius dokumentus elektroniniu būdu teikiant tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, šiame Steigimo akto punkte įrašomi žodžiai „elektroniniu būdu“.

12. Steigimo aktą pasirašo steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo Steigimo aktą.

 

III. BendrIJOS Pavyzdinės steigimo sutarties

formos NR. 2 pildymas

 

13. Bendrijos pavyzdinė steigimo sutarties forma Nr. 2 (toliau – Steigimo sutartis) pildoma, kai Bendriją steigia du ar daugiau steigėjų. Steigimo sutartyje nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi Steigimo sutarties 1–4, 7, 8, 10–11 ir 13 punktai.

14. Steigimo sutarties antraštė ir 2 punktas pildomi vadovaujantis Rekomendacijų 4 punkto nuostatomis.

15. Steigimo sutarties 1.1–1.2 punktai pildomi vadovaujantis Rekomendacijų 5 punkto nuostatomis. Jeigu Bendriją steigia daugiau kaip du steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodomi tie patys duomenys apie steigėjus kaip ir Steigimo sutarties 1.1–1.2 punktuose.

16. Steigimo sutarties 3 punktas dėl Bendrijos buveinės pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 6 punkto nuostatomis. Kai Bendrijos buveinė registruojama nė vienam iš steigėjų nuosavybės teise nepriklausančiose patalpose, turi būti gautas savininko raštiškas sutikimas jam nuosavybės teise priklausančiose patalpose registruoti Bendrijos buveinę.

17. Steigimo sutarties 4 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 7 punkto nuostatomis.

18. Steigimo sutarties 7 punkte įrašomi kiekvieno Bendrijos steigėjo įsipareigojimai dėl įnašo įnešimo į Bendriją. Kiekvienas steigėjas turi įsipareigoti įnešti į Bendriją piniginį ir (arba) nepiniginį įnašą:

18.1. Steigimo sutarties 7.1 punkte įrašomi steigėjo duomenys, nurodyti Rekomendacijų 5 punkte;

18.2. Steigimo sutarties 7.1.1 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų
8.1. punktu;

18.3. Steigimo sutarties 7.1.2 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų
8.2. punktu;

18.4. analogiškai pildomi ir Steigimo sutarties 7.2, 7.2.1–7.2.2 punktai;

18.5. jeigu Bendriją steigia daugiau kaip du steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodoma ta pati informacija kaip Steigimo sutarties 7.1, 7.1.1–7.1.2 punktuose.

19. Steigimo sutarties 8 punkte įrašomi mažosios bendrijos atstovo duomenys, nurodyti Rekomendacijų 5 punkte. Mažosios bendrijos atstovu gali būti tik mažosios bendrijos narys.

20. Steigimo sutarties 10 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 9 punktu.

21. Steigimo sutarties 11 punktas pildomas vadovaujantis šių Rekomendacijų  10 punktu.

22. Steigimo sutarties 13 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 11 punktu. Po vieną Steigimo sutarties egzempliorių sudaroma ir perduodama kiekvienam iš steigėjų, Bendrijai, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo sutarties kopijos.

23. Steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada kiekvienas steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo Steigimo sutartį.

 

IV. BendrIJOS Pavyzdinių NUOstatų NR. 1 pildymas

 

24. Bendrijos pavyzdiniai nuostatai Nr. 1 (toliau – Nuostatai Nr. 1) pildomi, kai Bendriją steigia vienas steigėjas, kuris, įregistravus Bendriją Juridinių asmenų registre, neplanuoja (bent artimiausiu metu) į Bendriją priimti naujo Bendrijos nario. Priimant naują Bendrijos narį, kartu turės būti pakeisti ir Bendrijos nuostatai.

25. Nuostatuose Nr. 1 nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi 1, 3–5 ir 17 punktai.

26. Nuostatų Nr. 1:

26.1. antraštėje ir 1 punkte įrašomas Bendrijos pavadinimas turi atitikti Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

26.2. 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Bendrija įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Bendrija įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., iki 2015 m. gruodžio 31 d.; 10 metų ir pan.).

26.3. 4 punkte įrašomos Bendrijos finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz., sausio 1 d. – gruodžio 31 d.; birželio 1 d. – gegužės 31 d.). Bendrijos finansiniai metai turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

26.4. 5 punkte nurodomi Bendrijos veiklos tikslai (pvz., baldų gamyba; siuvimo paslaugos ar kt.). Bendrija gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Steigiant Bendriją elektroniniu būdu steigėjams gali būti suteikta galimybė veiklos tikslą nurodyti pasirinkus iš jiems siūlomo sąrašo, sudaryto atsižvelgus į Lietuvoje naudojamus veiklos klasifikatorius.

26.5. 17 punkte įrašomas šaltinis, kuriame skelbiami Bendrijos vieši pranešimai. Jeigu Bendrijos vieši pranešimai skelbiami nacionaliniame laikraštyje, įrašomi žodžiai „nacionaliniame laikraštyje“ ir nurodomas nacionalinio laikraščio pavadinimas. Nacionaliniu laikraščiu vadinamas laikraštis, platinamas teritorijoje, kurioje gyvena daugiau kaip 60 procentų Lietuvos Respublikos gyventojų. Jeigu Bendrijos vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, įrašomi žodžiai „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Nuostatuose gali būti nustatyta, kad Bendrijos vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y., nacionaliniame laikraštyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Tokiu atveju šiame Nuostatų punkte įrašomi abu šaltiniai, tarp jų – žodis „ir“.

27. Nurodoma Nuostatų Nr. 1 sudarymo data ir vieta. Nuostatus Nr. 1 pasirašo steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Nuostatai Nr. 1 laikomi sudarytais, kai juos pasirašo steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.

 

 

V. BendrIJOS Pavyzdinių NUOstatų NR. 2 pildymas

 

28. Bendrijos pavyzdiniai nuostatai Nr. 2 (toliau – Nuostatai Nr. 2) pildomi, kai Bendriją steigia du ar daugiau steigėjų, taip pat gali būti pildomi, kai Bendriją steigia vienas steigėjas.

29. Nuostatuose Nr. 2 nurodomas Bendrijos pavadinimas, pildomi 1, 3–5, 10.2–10.4, 22, 27-28, 31, 43–44, 46–47 punktai.

30. Nuostatų Nr. 2:

30.1. antraštėje ir 1 punkte įrašomas Bendrijos pavadinimas turi atitikti Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

30.2. 3 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 26.2 punktu.

30.3. 4 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 26.3 punktu.

30.4. 5 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 26.4 punktu.

30.5. 10.2 punkte nurodomas dienų skaičius, per kurį nuo paraiškos dėl Narių susirinkimo sušaukimo gavimo dienos sušaukiamas Narių susirinkimas.

30.6. 10.4 punkte nurodoma prieš kiek dienų iki Narių susirinkimo dienos ir kokiu būdu – pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis, ir (arba) registruotu laišku – Atstovas turi pranešti Bendrijos nariams apie šaukiamą Narių susirinkimą.

30.7. 10.5 punkte nurodoma visų Bendrijos narių balsų dalis (pvz., 1/5; 1/2), reikalinga priimti sprendimui dėl Narių susirinkimo sušaukimo, jeigu Atstovas Nuostatų nustatyta tvarka ir terminais nesušaukė Narių susirinkimo.

30.8. 22 punkte nurodoma per kiek dienų Atstovas, gavęs Bendrijos nario prašymą išmokėti jam Bendrijos lėšų jo asmeniniams poreikiams, turi paimti Bendrijos lėšų ir jas perduoti Bendrijos nariui jo nurodytu būdu.

30.9. 27 punkte įrašomas dienų skaičius, per kurį Atstovas, gavęs Bendrijos nario pranešimą, turi sušaukti Narių susirinkimą, kuriame būtų sprendžiamas klausimas, kokie Bendrijos nariai, kokia tvarka ir terminais atsiskaitytų su ketinančiu parduoti Bendrijos nario teises Bendrijos nariu.

30.10. 28 punkte įrašomas dienų skaičius, per kurį Narių susirinkimas turi priimti sprendimą dėl Bendrijos narių, kurie sprendime nustatyta tvarka ir terminais atsiskaitytų su ketinančiu parduoti nario teises Bendrijos nariu. Šis terminas negali būti trumpesnis nei terminas, kuris nurodomas Nuostatų Nr. 2 27 punkte.

30.11. 31 punkte įrašoma per kiek dienų nuo Bendrijos nario, ketinančio savanoriškai pasitraukti iš Bendrijos, paraiškos gavimo dienos turi būti sušaukiamas Narių susirinkimas.

30.12. 43 punkte nurodoma, kokiu adresu Bendrijos nariai gali susipažinti su Bendrijos dokumentais ir kita informacija Bendrijos darbo valandomis. Gali būti nurodomas Bendrijos buveinės patalpų adresas arba kitas patalpų, kuriose saugomi Bendrijos dokumentai ir kita informacija, adresas.

30.13. 44 punkte nurodoma, per kiek dienų nuo rašytinio prašymo dėl Bendrijos dokumentų ir kitos informacijos gavimo dienos šie dokumentai ir kita informacija turi būti pateikti Bendrijos nariui, kai jie siunčiami registruotu laišku arba pateikiami elektroninėmis priemonėmis, arba įteikiami Bendrijos nariui asmeniškai.

30.14. 46 punktas pildomas vadovaujantis Rekomendacijų 26.5 punktu.

30.15. 47 punkte įrašoma kokiu būdu – pasirašytinai ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis, ir (arba) registruotu laišku – Bendrijos nariui įteikiami kiti Bendrijos pranešimai.

31. Nurodoma Nuostatų Nr. 2 sudarymo data ir vieta. Nuostatus Nr. 2 pasirašo visi steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Nuostatai
Nr. 2 laikomi sudarytais, kai juos pasirašo visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys

 

vi. Baigiamosios nuostatos

 

32. Bendrijos nuostatai įsigalioja nuo Bendrijos įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Nuostatai Bendrijos nuostatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė Bendrijos steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

33. Užpildytame Steigimo akte, Steigimo sutartyje ir Nuostatuose Nr. 1 bei Nuostatuose
Nr. 2 neturėtų būti dokumento tvirtinimo žymą sudarančių žodžių „Forma patvirtinta“ ir „PATVIRTINTA“, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo patvirtinti šie Pavyzdiniai dokumentai, nuorodos, taip pat – nuorodos, kokiai Bendrijai Steigimo aktas, Steigimo sutartis ar Nuostatai Nr. 1 ar Nuostatai Nr. 2 yra skirti, esančios skliausteliuose, Pavyzdinių dokumentų pirmųjų lapų dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo.

_______________________

 

Forma Nr. 2 patvirtinta

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 4-878

(skirta mažajai bendrijai, kai mažosios bendrijos narių susirinkimas yra mažosios bendrijos valdymo organas)

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2013 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo

Nr.  4-724 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

(mažosios bendrijos pavadinimas)

 

 

STEIGIMO SUTARTIS

 

I. SteigėjaI

 

1.Steigėjai:

1.1.

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

;

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

1.2.

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;  papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir

;

valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

(toliau kiekvienas atskirai vadinamas – Steigėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį, kurio teisinė forma – mažoji bendrija (toliau – Bendrija) ir sudaro šią Bendrijos steigimo sutartį (toliau – Sutartis).

 

II. Steigiamos BENDRIJOS pavadinimas ir Buveinė

 

2.  Bendrijos pavadinimas –

.

 

(mažosios bendrijos pavadinimas)

3.  Bendrijos buveinė –

, Lietuvos Respublika.

 

(adresas)

 

 

III. ASMUO, TURINTIS TEISĘ VEIKTI STEIGIAMOS BENDRIJOS VARDU, JO TEISĖS IR PAREIGOS

 

4.  Steigiamai Bendrijai atstovauja

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį,

(toliau – steigiamos Bendrijos atstovas).

juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

5.Steigiamos Bendrijos atstovo pareigos:

5.1. parengti Bendrijos nuostatus;

5.2. atlikti kitus su Bendrijos steigimu susijusius veiksmus;

5.3. per 7 dienas nuo Bendrijos įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrijos vardu, ir su Bendrijos įsteigimu susijusius dokumentus perduoti mažosios bendrijos atstovui.

6. Steigiamos Bendrijos atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrijos vardu, nurodydamas, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrijos vardu ir dėl jos interesų. Pagal šiuos sandorius prievolės Bendrijai atsiranda tuomet, kai juos po Bendrijos įregistravimo patvirtina mažosios bendrijos narių susirinkimas.

 

Iv. steigėjŲ įnašai Į BENDRIJĄ, JŲ DYDIS (VERTĖ), ĮNEŠIMO TVARKA IR TERMINAI

 

7. Steigėjai į Bendriją įsipareigoja įnešti šiuos įnašus:

7.1. Steigėjas:

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo

 

gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 7.1.1. piniginį įnašą –

 

  (                           )

litą (-us; -ų) moka į

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

Bendrijos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki

 

;

 

 

(data)

 

 7.1.2. nepiniginį įnašą –

, kurio vertė

 

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(                                                            )

litas (-ai; -ų). Nepiniginis įnašas perduodamas

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

Bendrijai priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau kaip iki

 

.

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

7.2. Steigėjas:

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, papildomai apie užsienio fizinį asmenį – jo

 

gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

 7.2.1. piniginį įnašą –

(                                    )

litą (-us; -ų) moka į

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

Bendrijos banko sąskaitą ne vėliau kaip iki

;

(data)

7.2.2. nepiniginį įnašą –

, kurio  vertė

 

(nurodomas įnešamas turtas)

 

(                                                            )

litas   (-ai; -ų).  Nepiniginis  įnašas  perduodamas 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

Bendrijai priėmimo-perdavimo aktu ne vėliau kaip iki

 

.

 

(data)

 

 

V. MAŽOSIOS BENDRIJOS ATSTOVAS, jo TEISĖS IR PAREIGOS

 

8. Mažosios bendrijos atstovas

 

 

 

 

 

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; papildomai apie

                                                                                                                                                                        .

užsienio fizinį asmenį – jo gimimo data ir valstybės, kurioje išduoti asmens dokumentai, pavadinimas)

9. Mažosios bendrijos atstovas:

9.1. atstovauja Bendrijai, kai Bendrija turi santykių su fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaro sandorius, dėl kurių sudarymo sprendimus yra priėmęs mažosios bendrijos narių susirinkimas (toliau – Narių susirinkimas);

9.2. šaukia Narių susirinkimus, pateikia informaciją ir dokumentus Narių susirinkimui, išskyrus atvejus, kai Narių susirinkimas nusprendžia, kad šios pareigos priskiriamos kitam Bendrijos nariui ir savo sprendimu nurodo šį narį;

9.3. organizuoja ir kontroliuoja Narių susirinkimo sprendimų vykdymą;

9.4. užtikrina tinkamą Narių susirinkimo sprendimų vykdymą, kai šie sprendimai yra susiję su Bendrijos narių ar kitų fizinių ir juridinių asmenų įsipareigojimų Bendrijai vykdymu;

9.5. inicijuoja turto išieškojimą iš Bendrijos narių ir buvusių Bendrijos narių, per 30 dienų nuo Bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo dienos negrąžinusių Bendrijai sumos, viršijančios jam tenkančią pelno dalį;

9.6. organizuoja Bendrijos apskaitą, finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą;

9.7. teikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui Bendrijos dokumentus, duomenis ir kitą Juridinių asmenų registro tvarkytojui teiktiną informaciją;

9.8. tvarko Bendrijos narių apskaitą;

9.9. pateikia Bendrijos informaciją viešai paskelbti Bendrijos nuostatuose nurodytame šaltinyje;

9.10. Bendrijos nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis paima Bendrijos lėšų ir išmoka jas Bendrijos nariams kaip avansu išmokamą pelną;

9.11. teikia Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai duomenis apie Bendrijos narius.

 

VI. BendrIJOs steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas
už steigimą

 

10. Bendrijos steigimo išlaidas apmoka steigiamos Bendrijos atstovas. Atlyginimas steigiamos Bendrijos

atstovui už Bendrijos steigimą

.

(mokamas; nemokamas)

11. Ne vėliau kaip per

 

(                          )

dieną   (-as; -ų)  nuo  Bendrijos   įregistravimo

 

(skaičius)              

(skaičius žodžiais)

 

Juridinių asmenų registre Bendrija kompensuoja visas steigiamos Bendrijos atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.

 

vii. Baigiamosios nuostatos

 

 

12. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

13. Ši Sutartis sudaryta

.

 

(skaičius (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

____________________________

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

 • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
 • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
 • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!