UAB steigimo dokumentai

Pavyzdiniai įmonės UAB steigimo dokumentai, bendrovę steigiant vienam steigėjui:

Pavyzdiniai įmonės UAB steigimo dokumentai, bendrovę steigiant keletui steigėjų:

Pavyzdinis UAB steigimo aktas

 forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro                                    2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 4-726 redakcija)

 

 

 

 

 

 

 

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

STEIGIMO AKTAS

20___

m. d.

 

 

 

 

 

 

 

 

(sudarymo vieta)

I. Steigėjas

1.
  (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras,
kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
(toliau – Steigėjas), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bendrovė) ir sudaro šį Bendrovės steigimo aktą (toliau – Aktas).

II. Steigiamos Bendrovės pavadinimas ir Buveinė

 1. Bendrovės pavadinimas –

.

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

 1. Bendrovės buveinė –
, Lietuvos Respublika.

(adresas)

III. Steigiamos Bendrovės atstovas, jo teisės ir pareigos

 1. Steigimo metu Bendrovei atstovauja

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas,

teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė,

(toliau – Atstovas).
asmens kodas, gyvenamoji vieta)
 1. Atstovo pareigos:
1)     atidaryti steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
2)     parengti Bendrovės įstatus;
3)     atlikti kitus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus;
4)     per 7 dienas nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrovės vardu, bei su Bendrovės steigimu susijusius dokumentus perduoti Bendrovės vadovui perdavimo aktu.
 1. Atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrovės vardu, nurodydamas, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų. Steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandoriai po Bendrovės
įregistravimo, kai juos patvirtina , tampa Bendrovės sandoriais.
 

(akcininkas; vadovas)

 

IV. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, emisijos kaina, Akcijų skaičius

 1. Bendrovės įstatinis kapitalas –
(                                                                  ) litų (-ai).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 
 1. Akcijos nominali vertė –

(                                                                   ) litų (-ai; -as).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 1. Akcijos emisijos kaina –
(                                                                   ) litų (-ai; -as).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 1. Akcijų skaičius –
(                                                                             ) vienetų (-ai).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 1. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

V. Bendrovės akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai, akcijų suteikiamos teisės

 1. Šis Aktas yra kartu ir Bendrovės akcijų pasirašymo sutartis.
 1. Steigėjas pasirašo visas steigiamos Bendrovės akcijas. Už pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjas
įsipareigoja apmokėti

(                                                                                                  )

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

litų (-us; -ą).
 1. Visas pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjas apmoka tokia tvarka:
14.1. pradinis įnašas – (                                                                                ) litų (-ai; -as)

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

mokamas pinigais į Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki

;

(data)

14.2. likusi dalis už pasirašytas akcijas – (                                                                          )

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

litų (-ai; -as) mokama pinigais ne vėliau kaip iki

.

 

(data)

 1. Iki Bendrovės įregistravimo Steigėjas neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.
 1. Apmokėjęs visas pasirašytas akcijas, Steigėjas įgyja į jas nuosavybės teisę.

 

VI. BENDROVĖS VADOVAS

 1. Bendrovės vadovas (-ė) –

(vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

.

VII. Bendrovės steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą

 1. Bendrovės steigimo metu Bendrovės steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui už
Bendrovės steigimą .

 

(mokamas; nemokamas)

 

 1. Ne vėliau kaip per
dienų (-as; -ą) nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų

 

(skaičius)

 

registre Bendrovė kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.

VIII. įnašų grąžinimo tvarka Bendrovės neįregistravimo atveju

 1. Jeigu Bendrovė neįregistruojama, Steigėjas atsiima visą už pasirašytas akcijas sumokėtą sumą, esančią Bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje.

IX. Baigiamosios nuostatos

 1. Šis Aktas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos.
 1. Šis Aktas sudarytas

.

(skaičius) (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Pavyzdiniai UAB įstatai (steigiant vienam steigėjui)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro                2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 4-726                                              redakcija)

 

     

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

ĮSTATAI

                                                                                   

I. Bendrosios nuostatos

1. (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
 1. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
 2. Bendrovės veiklos laikotarpis –

.

(neribotas; laiko riba)

 1. Bendrovės finansiniai metai –

.

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

 1. Bendrovės veiklos tikslai:

.

(tikslai, nurodant veiklos objektą)

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

 1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra

(                                                                  ) litų (-ai).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

 1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į

(                                                                  )

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).

 1. Bendrovės akcijos nominali vertė yra
(                                                        ) litų (-ai; -as).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

 1. Bendrovės akcijos yra

.

(nematerialios; materialios – išduodamos materialios akcijos; materialios – išduodami akcijų sertifikatai)
 1. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
 2. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. Bendrovės valdymas

 1. Bendrovės organai:
1)       visuotinis akcininkų susirinkimas;
2)       vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
 1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
 2. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

 1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami

(Lietuvos Respublikos dienraštyje –

dienraščio pavadinimas; VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; Lietuvos Respublikos

                                            ________________________“_________________________________________________________________________________    .

dienraštyje – dienraščio pavadinimas, ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)
 1. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 2. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
 3. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

 1. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
 2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
 3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.
 

VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas

 1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
 2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

 

VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

 1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie įstatai pasirašyti

20

m.

d.,

.

               

(vieta)

(Steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 Užpildyta įstatų forma:

UAB steigimo akto ir UAB įstatų pavyzdinių formų pildymo rekomendacijos

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 4-589
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 4-726 redakcija)

pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių Uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijos

I. Bendrosios nuostatos

1. Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo akto forma ir pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (toliau – Pavyzdiniai dokumentai) pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba.

II. Pavyzdinės Bendrovės steigimo akto formos pildymas

3. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Bendrovė) steigimo akto forma (toliau – Steigimo aktas) pildoma, kai Bendrovę steigia vienas steigėjas. Steigimo akte nurodomas Bendrovės pavadinimas, Steigimo akto sudarymo data ir vieta, pildomi Steigimo akto 1–4, 6–10, 13, 14, 17–19 ir 22 punktai.

4. Steigimo akto antraštėje ir Steigimo akto 2 punkte įrašomas steigiamos Bendrovės pavadinimas, kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“. Bendrovės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Bendrovės pavadinimas turi skirtis nuo kitų juridinių asmenų pavadinimų, neturi būti tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių užsienio įmonių, įstaigų ar organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus, neturi būti klaidinantis. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Bendrovės pavadinimą iki jos įregistravimo, rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas 6 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai Bendrovės steigėjui (toliau – Steigėjas). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Bendrovę nurodomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti nurodytąjį Steigimo akte.

5. Steigimo akto 1 punkte įrašomi Steigėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas), gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Teikiant informaciją apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis yra registruotas, pavadinimas.

6. Steigimo akto 3 punkte nurodoma Bendrovės buveinė – įrašomas patalpų, kuriose po Bendrovės įregistravimo bus galima rasti Bendrovės vadovą, adresas. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

7. Steigimo akto 4 punkte įrašomi asmens, turinčio teisę atstovauti steigiamai Bendrovei, duomenys. Atstovu gali būti Steigėjas arba kitas jo įgaliotas asmuo. Atstovas atlieka visus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus.

8. Steigimo akto 6 punkte įrašomas žodis „akcininkas“ arba „vadovas“, atsižvelgiant į tai, kuris Bendrovės organas tvirtins iki Bendrovės įregistravimo steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų sudarytus sandorius.

9. Steigimo akto 7 punkte įrašomas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis. Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 litų. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai (pvz., jeigu akcijos nominali vertė yra 1 litas ir Bendrovė išleidžia 10 000 akcijų, jos įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, t. y. 1 × 10 000 = 10 000 litų).

10. Steigimo akto 8 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri turi būti išreikšta litais be centų, t. y. vienos akcijos nominali vertė turi būti ne mažesnė kaip 1 litas.

11. Steigimo akto 9 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos emisijos kaina. Emisijos kaina – kaina, kuri yra mokama už vieną išleidžiamą akciją. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę, t.  y. lygi nominaliai vertei arba didesnė (pvz., jeigu nominali vertė yra 10 litų, akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 litų).

12. Steigimo akto 10 punkte įrašomas visų pasirašomų akcijų skaičius.

13. Steigimo akto 13 punkte įrašoma Steigėjo už pasirašytas akcijas mokėtina suma. Steigimo aktas yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis.

14. Steigimo akto 14.1 punkte įrašoma Steigėjo pradinio įnašo suma, kuri turi būti mokama pinigais. Pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 1/4 dalis visų Steigėjo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų nominalios vertės viso perviršio sumos, t. y. 1/4 visos sumos, kurią Steigėjas turi apmokėti už pasirašytas akcijas (išleidžiamų akcijų skaičius × akcijos emisijos kaina) / 4 = pradinis įnašas). Pradinio įnašo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 000 litų (nustatytasis minimalus įstatinio kapitalo dydis). Taip pat įrašoma data, iki kada turi būti apmokėtas pradinis įnašas už Steigėjo pasirašytas akcijas  (pvz.,  „2010 m. spalio 3 d.“).

15. Steigimo akto 14.2 punkte įrašoma likusios dalies už pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjo mokėtina suma pinigais. Taip pat įrašoma data, iki kada turi būti apmokėta likusi dalis už Steigėjo pasirašytas akcijas (pvz., „2010 m. spalio 3 d.“). Steigiamos Bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Steigimo akto sudarymo dienos. Jeigu visa už pasirašytas akcijas Steigėjo mokėtina suma mokama per pradiniams įnašams apmokėti skirtą laiką, Steigimo akto 14.2 punktas nepildomas.

16. Steigimo akto 17 punkte įrašomi asmens, kuris išrenkamas Bendrovės vadovu, duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta.

17. Steigimo akto 18 punkte įrašomas žodis „mokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą  Atstovui mokamas, arba žodis „nemokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą Atstovui nemokamas.

18. Steigimo akto 19 punkte įrašomas dienų, per kurias turi būti kompensuojamos Bendrovės steigimo išlaidos, skaičius.

19. Steigimo akto 22 punkte įrašomi Steigimo akto egzempliorių skaičius ir žodžiai „vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių)“. Jeigu Steigimo aktas elektroniniu būdu pateikiamas tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, šiame punkte įrašomi žodžiai „elektroniniu būdu“. Steigimo aktas sudaromas Steigėjui, Bendrovei, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo akto kopijos.

20. Steigimo aktą pasirašo Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“).

III. Pavyzdinių Bendrovės įstatų pildymas

21. Pavyzdiniuose Bendrovės įstatuose (toliau – Įstatai) nurodomas Bendrovės pavadinimas, pildomi Įstatų 1, 3–9 ir 15 punktai, taip pat nurodoma Įstatų pasirašymo data ir vieta.

22. Įstatų antraštėje ir Įstatų 1 punkte įrašomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti šių Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

23. Įstatų 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Bendrovė įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., iki 2012 m. gruodžio 31 d.; 10 metų ir pan.). Jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikui, jam suėjus Bendrovė turi būti likviduojama, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas privalo skirti likvidatorių.

24. Įstatų 4 punkte įrašomos Bendrovės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz., sausio 1 d.–gruodžio 31 d.; birželio 1 d.–gegužės 31 d.). Bendrovės finansiniai metai turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

25. Įstatų 5 punkte nurodomi tikslai, trumpai įvardijant pagrindinį veiklos, kuria užsiims Bendrovė, objektą, pvz., baldų gamyba, siuvimo paslaugos ar kt. Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Reikalavimas Bendrovės Įstatuose nurodyti veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių netaikomas nuo 2003 metų.

26. Įstatų 6 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 9 punkto nuostatomis.

27. Įstatų 7 punkte įrašomas visų Bendrovės akcijų skaičius.

28. Įstatų 8 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 10 punkto nuostatomis.

29. Įstatų 9 punkte įrašoma Bendrovės akcijų rūšis – „nematerialios“, „materialios – išduodamos materialios akcijos“ arba „materialios – išduodami akcijų sertifikatai“. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje (akcijų sertifikate) nurodytas asmuo. Bendrovės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041 „Dėl Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 132-4761).

30. Įstatų 15 punkte įrašomas šaltinis, kuriame skelbiami Bendrovės vieši pranešimai. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje, įrašomi žodžiai „Lietuvos Respublikos dienraštyje“ bei nurodomas dienraščio pavadinimas. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, įrašomi žodžiai „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y. Lietuvos Respublikos dienraštyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Tokiu atveju šiame punkte įrašomi abu šaltiniai, tarp jų – žodis „ir“.

31. Pasirašant Įstatus kartu įrašoma jų pasirašymo data ir vieta.

32. Steigiamos Bendrovės Įstatus pasirašo Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“).

iv. Baigiamosios nuostatos

33. Bendrovės Įstatai įsigalioja nuo Bendrovės įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Steigiamos Bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė Steigėjas.

34. Užpildytame Bendrovės Steigimo akte ir Įstatuose neturėtų būti dokumento tvirtinimo žymą sudarančių žodžių „Forma patvirtinta“ ir „PATVIRTINTA“, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo patvirtinti šie Pavyzdiniai dokumentai, nuorodos, esančios Pavyzdinių dokumentų pirmųjų lapų dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo.

_____________________________________________

 Pavyzdinė UAB steigimo sutartis

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 4-917
(Lietuvos Respublikos ūkio ministro    2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 4-341   redakcija

 

 

 

 

 

                                                                                                

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

STEIGIMO SUTARTIS

 

I. SteigėjaI

 1. Steigėjai:
1.1.

 (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,

;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
1.2.

 (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

(toliau kiekvienas atskirai vadinamas – Steigėju), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, steigia ribotos civilinės atsakomybės privatųjį juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę (toliau – Bendrovė) ir sudaro šią Bendrovės steigimo sutartį (toliau – Sutartis).

II. Steigiamos Bendrovės pavadinimas ir Buveinė

 1. Bendrovės pavadinimas –

.

 

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

 1. Bendrovės buveinė –
, Lietuvos Respublika.

 

(adresas)

 

 

III. Steigiamos Bendrovės atstovas, JO teisės ir pareigos

 1. Steigimo metu Bendrovei atstovauja

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,

juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį,

(toliau – Atstovas).
juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)
 1. Atstovo pareigos:
5.1.atidaryti steigiamos Bendrovės kaupiamąją sąskaitą banke;
5.2.parengti Bendrovės įstatus;
5.3.atlikti kitus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus;
5.4.     per 7 dienas nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dokumentus, sudarytus steigiamos Bendrovės vardu, ir su Bendrovės įsteigimu susijusius dokumentus perduoti Bendrovės vadovui perdavimo aktu.
 1. Atstovas turi teisę sudaryti sandorius steigiamos Bendrovės vardu, nurodydamas, kad sandoris sudaromas steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų. Steigiamos Bendrovės vardu sudaryti sandoriai
po Bendrovės įregistravimo, kai juos patvirtina

,

 

(visuotinis akcininkų susirinkimas; stebėtojų taryba; valdyba; vadovas)

tampa Bendrovės sandoriais.

iv. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, emisijos kaina, Akcijų skaičius

 

 1. Bendrovės įstatinis kapitalas –
(                                                          ) litas (-ai; -ų).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 
 1. Akcijos nominali vertė –

(                                                            )

 litas (-ai; -ų).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 1. Akcijos emisijos kaina –

(                                                                   )

litas (-ai; -ų)

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

(                                               )

centas (-ai; -ų).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 1. Akcijų skaičius –
(                                                                      ) vienetai (-ų).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 1. Visos Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės.

v. Bendrovės akcijų apmokėjimo tvarka ir terminai

 1. Ši Sutartis yra kartu ir Bendrovės akcijų pasirašymo sutartis.
 2. Steigėjų pasirašomų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka:
13.1.   Steigėjas

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas,

:

buveinė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

13.1.1. pasirašo

(                                                         )

Bendrovės akciją (-as; -ų),

 

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

už kurias įsipareigoja apmokėti

(                                                                    )

litą (-us; -ų)

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

(                                                    )

centą (-us; -ų);

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

13.1.2. pradinis įnašas –

(                                                                          )

litas (-ai; -ų)

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

(                                                            )

centas (-ai; -ų) mokamas pinigais;

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

13.1.3. likusi dalis už pasirašytas akcijas –

(                                                     )

litas (-ai; -ų)

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

(                                                         )

centas (-ai; -ų) apmokama

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

(pinigais;

.

nepiniginiu įnašu – nurodomas įnešamas turtas)

13.2.  Steigėjas

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,

:

kodas, buveinė, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta)

 

13.2.1. pasirašo

(                                                             )

Bendrovės akciją (-as; -ų),

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

už kurias įsipareigoja apmokėti

(                                               )

litą (-us; -ų)

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

(                                        )

centą (-us; -ų);

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

13.2.2. pradinis įnašas –

(                                                                          )

litas (-ai; -ų)

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

(                                                            )

centas (-ai; -ų) mokamas pinigais.

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

13.2.3. likusi dalis už pasirašytas akcijas –

(                                                      )

litas (-ai; -ų)

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

(                                                         )

centas (-ai; -ų) apmokama

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

(pinigais;

 

.

nepiniginiu įnašu – nurodomas įnešamas turtas)

 

 1. Pradiniai įnašai mokami pinigais į Bendrovės kaupiamąją sąskaitą ne vėliau kaip iki

.

(data)

Likusi dalis už kiekvieno Steigėjo pasirašytas akcijas turi būti apmokėta ne vėliau kaip iki

.

(data)

 1. Iki Bendrovės įregistravimo Steigėjai neturi teisės perleisti akcijų kitiems asmenims.
  1. Apmokėjęs visas jo pasirašytas akcijas, kiekvienas Steigėjas įgyja į jas nuosavybės teisę.
 

VI. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organaS

 

 1. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamas organas –
                                         :
                                                                                                          

(stebėtojų taryba; valdyba; vadovas)

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,

;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį)

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,

         ;

  registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį)

(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė,

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį)

VII. Bendrovės steigimo išlaidų kompensavimas ir atlyginimas už steigimą

 

 1. Bendrovės steigimo metu Bendrovės steigimo išlaidas apmoka Atstovas. Atlyginimas Atstovui
už Bendrovės steigimą .

 

(mokamas; nemokamas)

 

 1. Ne vėliau kaip per
dieną (-as; -ų) nuo Bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų

 

(skaičius)

 

registre Bendrovė kompensuoja visas Atstovo patirtas steigimo išlaidas pagal steigimo išlaidas patvirtinančius dokumentus.
 

VIII. ĮNAŠŲ grąžinimo tvarka Bendrovės neįregistravimo atveju

 

 1. Jeigu Bendrovė neįregistruojama, kiekvienas Steigėjas atsiima visą už pasirašytas akcijas jo sumokėtą sumą, esančią Bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje.

iX. Baigiamosios nuostatos

 

 1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ši Sutartis laikoma sudaryta, kai ją pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.
 2. Ši Sutartis sudaryta

.

 

(skaičius (skaičius žodžiais) vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių); elektroniniu būdu)

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

 

 

____________________________

Pavyzdiniai UAB įstatai (keletas steigėjų)

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 4-917

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro   2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 4-341 redakcija)

 

     
     

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

ĮSTATAI

                                                                                   

I. Bendrosios nuostatos

1. (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės

(uždarosios akcinės bendrovės pavadinimas)

privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
 1. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
 2. Bendrovės veiklos laikotarpis –

.

(neribotas; laiko riba)

 1. Bendrovės finansiniai metai –

.

 

(pradžia)

 

(pabaiga)

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

 1. Bendrovės veiklos tikslai:

.

(tikslai, nurodant veiklos objektą)

Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės

 1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra

(                                                         ) litas (-ai; -ų).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

 1. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į

(                                                                 )

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

paprastųjų (-ąsias) vardinių (-es) akcijų (-as).

 1. Bendrovės akcijos nominali vertė yra
(                                                 ) litas (-ai; -ų ).

(skaičius)

(skaičius žodžiais)

 

 1. Bendrovės akcijos yra

.

(nematerialios; materialios – išduodamos materialios akcijos; materialios – išduodami akcijų sertifikatai)

 1. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
 2. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.

IV. Bendrovės valdymas

 1. Bendrovės organai:
12.1.     visuotinis akcininkų susirinkimas;
12.2.     stebėtojų taryba

(Bendrovėje nesudaroma; sudaroma iš (nurodomas skaičius)

;

(nurodomas skaičius žodžiais) narių, renkamų (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) metų laikotarpiui)

12.3.     valdyba

(Bendrovėje nesudaroma; sudaryta iš (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais)

;

narių, renkamų (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) metų laikotarpiui)

12.4.     vadovas.
 1. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, kitų Bendrovės organų kompetencija, jų rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.

V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka

 1. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami

(Lietuvos Respublikos dienraštyje –

                                           ________________________“_________________________________________________________________________________  

dienraščio pavadinimas; VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“; Lietuvos Respublikos

.

dienraštyje – dienraščio pavadinimas ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“)
 1. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 2. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
 3. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka

 1. Akcininko rašytiniu reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
 2. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
 3. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas

 1. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
 2. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti           Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės

 

,vadovaudamasi (-is) teisės aktais.

(vadovas; valdyba)

 

 

VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

 1. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

(steigėjas; įgaliotas asmuo)

(parašas)

(vardas, pavardė)

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

UAB steigimo sutarties ir UAB įstatų pavyzdinių formų pildymo rekomendacijos

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 4-917

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro                 2011 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. 4-341 redakcija)

pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijos

I. Bendrosios nuostatos

1. Pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos ir Pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.

2. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties forma ir Pavyzdiniai uždarosios akcinės bendrovės įstatai (toliau – Pavyzdiniai dokumentai) pildomi elektroniniu būdu, lietuvių kalba, kai steigiant uždarąją akcinę bendrovę pagal Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Žin., 2003, Nr. 107-4810), nustatyti dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Jais gali būti vadovaujamasi ir kitais atvejais, rengiant uždarosios akcinės bendrovės steigimo dokumentus.

II. Pavyzdinės Bendrovės steigimo sutarties formos pildymas

3. Pavyzdinė uždarosios akcinės bendrovės (toliau – Bendrovė) steigimo sutarties forma (toliau – Steigimo sutartis) pildoma, kai Bendrovę steigia du ar daugiau steigėjų. Steigimo sutartyje nurodomas Bendrovės pavadinimas, pildomi Steigimo sutarties 1–4, 6–10, 13–14, 17–19 ir 22 punktai, taip pat nurodoma data, kada Steigimo sutartį pasirašo kiekvienas steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.

4. Steigimo sutarties antraštėje ir 2 punkte įrašomas steigiamos Bendrovės pavadinimas,  kuriame turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „uždaroji akcinė bendrovė“ arba šių žodžių santrumpa „UAB“. Bendrovės pavadinimas turi būti sudarytas laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų. Bendrovės pavadinimas neturi prieštarauti viešajai tvarkai ar gerai moralei ir klaidinti visuomenę dėl jos steigėjo, dalyvio, buveinės, veiklos tikslo, teisinės formos, tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus, žinomesnių Lietuvos visuomenei užsienio įmonių, įstaigų ir organizacijų vardus, prekių ir paslaugų ženklus. Bendrovės pavadinimas taip pat neturi klaidinti dėl jo tapatumo ar panašumo į anksčiau už bendrovę Lietuvos Respublikoje pateiktus registruoti, įregistruotus ar pripažintus žinomus prekių ir paslaugų ženklus. Todėl, taip pat siekiant apsaugoti steigiamos Bendrovės pavadinimą iki jos įregistravimo, rekomenduojama pavadinimą laikinai įtraukti į Juridinių asmenų registrą (į Juridinių asmenų registrą pavadinimas įtraukiamas               6 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos, terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai Bendrovės steigėjams (toliau – Steigėjai). Juridinių asmenų registrui teikiamame prašyme įregistruoti Bendrovę nurodomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti nurodytąjį Steigimo sutartyje ir Bendrovės įstatuose.

5. Steigimo sutarties 1.1–1.2 punktuose įrašomi kiekvieno Bendrovės Steigėjo duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas), gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta. Teikiant informaciją apie užsienio juridinį asmenį papildomai nurodoma valstybės, kurioje jis yra registruotas, pavadinimas. Jeigu Bendrovę steigia daugiau kaip du Steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodomi tie patys duomenys apie Steigėjus kaip ir Steigimo sutarties 1.1–1.2 punktuose. Uždarąją akcinę bendrovę gali steigti mažiau kaip 250 steigėjų.

6. Steigimo sutarties 3 punkte nurodoma Bendrovės buveinė – įrašomas patalpų, kuriose po Bendrovės įregistravimo bus galima rasti Bendrovės valdymo organus, adresas. Bendrovės buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje.

7. Steigimo sutarties 4 punkte įrašomi asmens, turinčio teisę atstovauti steigiamai Bendrovei, duomenys. Atstovu gali būti vienas iš Steigėjų arba kitas jų įgaliotas asmuo. Atstovas atlieka visus su Bendrovės steigimu susijusius veiksmus.

8. Steigimo sutarties 6 punkte įrašomi žodžiai „visuotinis akcininkų susirinkimas“, žodis „vadovas“, „valdyba“ arba žodžiai „stebėtojų taryba“ atsižvelgiant į tai, kuris Bendrovės organas tvirtins iki Bendrovės įregistravimo steigiamos Bendrovės vardu ir dėl jos interesų sudarytus sandorius.

9. Steigimo sutarties 7 punkte įrašomas Bendrovės įstatinio kapitalo dydis. Bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 litų. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai (pvz., jeigu akcijos nominali vertė yra 1 litas ir Bendrovė išleidžia 10 000 akcijų, jos įstatinis kapitalas yra 10 000 litų, t. y. 1 × 10 000 = 10 000 litų).

10. Steigimo sutarties 8 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos nominali vertė, kuri turi būti išreikšta litais be centų, t. y. vienos akcijos nominali vertė turi būti ne mažesnė kaip 1 litas.

11. Steigimo sutarties 9 punkte įrašoma Bendrovės vienos akcijos emisijos kaina. Emisijos kaina – kaina, kuri yra mokama už vieną išleidžiamą akciją. Akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė už jos nominalią vertę, t. y. lygi nominaliai vertei arba didesnė (pvz., jeigu nominali vertė yra 10 litų, akcijos emisijos kaina turi būti ne mažesnė kaip 10 litų).

12. Steigimo sutarties 10 punkte įrašomas visų Bendrovės akcijų skaičius.

13. Steigimo sutartis yra kartu ir akcijų pasirašymo sutartis. Steigimo sutarties 13 punkte įrašoma Bendrovės steigėjų pasirašomų akcijų skaičius ir apmokėjimo tvarka:

13.1. Steigimo sutarties 13.1 punkte įrašomi Steigėjo duomenys, nurodyti šių Rekomendacijų 5 punkte;

13.2. Steigimo sutarties 13.1.1 punkte įrašoma Steigėjo pasirašomų akcijų skaičius ir už jas mokėtina suma;

13.3. Steigimo sutarties 13.1.2 punkte įrašoma pradinio įnašo suma, kuri turi būti mokama pinigais. Kiekvieno Steigėjo pradinis įnašas turi būti ne mažesnis kaip 1/4 dalis jo pasirašytų akcijų nominalios vertės ir pasirašytų akcijų nominalios vertės viso perviršio sumos,
t. y. 1/4 visos sumos, kurią Steigėjas turi apmokėti už pasirašytas akcijas (išleidžiamų akcijų skaičius × akcijos emisijos kaina) / 4 = pradinis įnašas);

13.4. Steigimo sutarties 13.1.3 punkte įrašoma likusios dalies už pasirašytas Bendrovės akcijas Steigėjo mokėtina suma bei būdas, kuriuo apmokamos Bendrovės akcijos. Kai likusi dalis už pasirašytas akcijas apmokama pinigais, įrašomas žodis „pinigais“. Tuo atveju, kai likusi akcijų kainos dalis apmokama nepiniginiu įnašu, įrašomi žodžiai „nepiniginiu įnašu“ ir nurodomas turtas, kuris įnešamas Bendrovės akcijoms apmokėti. Nepiniginiu įnašu gali būti turtas, įskaitant ir turtines teises. Nepiniginį įnašą, kuriuo numatoma iš dalies apmokėti akcijas, turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Nepiniginiais įnašais negali būti išimtas iš civilinės apyvartos turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Jeigu Steigėjas visą sumą už jo pasirašytas akcijas apmoka pinigais vienu kartu, Steigimo sutarties 13.1.3 punktas nepildomas;

13.5. analogiškai pildomi ir Steigimo sutarties 13.2, 13.2.1–13.2.3 punktai;

13.6. jeigu Bendrovę steigia daugiau kaip du Steigėjai, pridedami papildomi punktai, kuriuose nurodoma ta pati informacija kaip Steigimo sutarties 13.1, 13.1.1–13.1.3 punktuose.

14. Steigimo sutarties 14 punkto pirmajame sakinyje įrašoma data, iki kada turi būti apmokėti pradiniai įnašai už kiekvieno Steigėjo pasirašytas akcijas (pvz., „2010 m. spalio 3 d.“). Steigimo sutarties 14  punkto antrajame sakinyje įrašoma data, iki kada turi būti apmokėta likusi akcijų kainos dalis už kiekvieno Steigėjo pasirašytas akcijas (pvz., „2010 m. spalio 3 d.“). Steigiamos Bendrovės akcijos turi būti visiškai apmokėtos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Steigimo sutarties sudarymo dienos. Jeigu visa kiekvieno Steigėjo už pasirašytas akcijas mokėtina suma mokama per pradiniams įnašams apmokėti skirtą laiką, Steigimo sutarties 14 punkto antrajame sakinyje data nerašoma.

15. Steigimo sutarties 17 punkto pirmoje pastraipoje įrašomas tik tas Bendrovės organas, kurio rinkimas pagal steigiamos Bendrovės įstatus yra priskirtas visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijai:

15.1. jei steigiamojoje Bendrovėje bus sudaroma stebėtojų taryba, pildomos Steigimo sutarties 17 punkto 2–4 pastraipos, kuriose įrašomi Bendrovės stebėtojų tarybos narių – fizinių asmenų ir juridinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį. Jeigu steigiamos Bendrovės stebėtojų tarybą sudaro daugiau kaip trys stebėtojų tarybos nariai, sąrašas papildomas naujomis pastraipomis, kuriose nurodomi tie patys duomenys kaip Steigimo sutarties 17 punkto 2–4 pastraipose;

15.2. jei steigiamojoje Bendrovėje stebėtojų taryba nebus sudaroma, o bus sudaroma valdyba, Steigimo sutarties 17 punkto 2–4 pastraipose įrašomi Bendrovės valdybos narių – fizinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta. Jeigu steigiamos Bendrovės valdybą sudaro daugiau kaip trys valdybos nariai, sąrašas papildomas naujomis pastraipomis, kuriose nurodomi tie patys duomenys kaip Steigimo sutarties 17 punkto  2–4 pastraipose;

15.3. jei steigiamojoje Bendrovėje stebėtojų taryba ir valdyba nebus sudaroma, Steigimo sutarties 17 punkto 2 pastraipoje įrašomi Bendrovės vadovo – fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nėra suteikiamas asmens kodas) ir gyvenamoji vieta.

16. Steigimo sutarties 18 punkte įrašomas žodis „mokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą Atstovui mokamas, arba žodis „nemokamas“, jeigu atlyginimas už Bendrovės steigimą Atstovui nemokamas.

17. Steigimo sutarties 19 punkte įrašomas dienų, per kurias turi būti kompensuojamos Bendrovės steigimo išlaidos, skaičius.

18. Steigimo sutarties 22 punkte įrašomi Steigimo sutarties egzempliorių skaičius ir žodžiai „vienodą juridinę galią turinčiais (-ių) egzemplioriais (-ių)“. Po vieną Steigimo sutarties egzempliorių sudaroma ir perduodama kiekvienam iš Steigėjų, Bendrovei, Juridinių asmenų registrui. Kitiems asmenims gali būti pateikiamos Steigimo sutarties kopijos. Jeigu Bendrovės Pavyzdiniai dokumentai elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Juridinių asmenų registro tvarkytojui, šiame punkte įrašomi žodžiai „elektroniniu būdu“.

19. Steigimo sutartį pasirašo visi Steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada kiekvienas Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo šią sutartį.

III. Pavyzdinių Bendrovės įstatų pildymas

20. Pavyzdiniuose Bendrovės įstatuose (toliau  – Įstatai) nurodomas Bendrovės pavadinimas, pildomi Įstatų 1, 3–9, 12, 14 ir 22 punktai, taip pat nurodoma data, kada Įstatus pasirašo kiekvienas Steigėjas ar jo įgaliotas asmuo.

21. Įstatų antraštėje ir 1 punkte įrašomas Bendrovės pavadinimas turi atitikti šių Rekomendacijų 4 punkto nuostatas.

22. Įstatų 3 punkte įrašomas žodis „neribotas“, jeigu Bendrovė įsteigta neribotam laikui, arba įrašoma laiko riba, jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikotarpiui. Laiko riba gali būti nurodyta tiek data, tiek tam tikrų sąlygų buvimu ar nebuvimu (pvz., „iki 2012 m. gruodžio 31 d.“;
„10 metų“ ir pan.). Jeigu Bendrovė įsteigta ribotam laikui, jam suėjus Bendrovė turi būti likviduojama, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas privalo skirti likvidatorių.

23. Įstatų 4 punkte įrašomos Bendrovės finansinių metų pradžios ir pabaigos datos (pvz.,              „sausio 1 d. – gruodžio 31 d.“; „birželio 1 d. – gegužės 31 d.“). Bendrovės finansiniai metai turi būti dvylikos mėnesių laikotarpis.

24. Įstatų 5 punkte nurodomi tikslai,  nurodant pagrindinį veiklos, kuria užsiims Bendrovė, objektą (pvz., „baldų gamyba“, „siuvimo paslaugos“ ar kt.). Bendrovė gali užsiimti bet kokia veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. Reikalavimas Bendrovės Įstatuose nurodyti veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių netaikomas nuo 2003 metų.

25. Įstatų 6 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 9 punkto nuostatomis.

26. Įstatų 7 punkte įrašomas visų Bendrovės akcijų skaičius.

27. Įstatų 8 punktas pildomas remiantis šių Rekomendacijų 10 punkto nuostatomis.

28. Įstatų 9 punkte įrašoma Bendrovės akcijų rūšis – „nematerialios“, „materialios – išduodamos materialios akcijos“ arba „materialios – išduodami akcijų sertifikatai“. Nematerialios akcijos savininkas (akcininkas) yra asmuo, kurio vardu atidaryta asmeninė vertybinių popierių sąskaita. Materialios akcijos savininkas (akcininkas) yra akcijoje (akcijų sertifikate) nurodytas asmuo. Bendrovės vertybinių popierių sąskaitos tvarkomos vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis ir Uždarųjų akcinių bendrovių akcininkų – nematerialių akcijų savininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir materialių akcijų savininkų registravimo uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1041 (Žin., 2004, Nr. 132-4761).

29. Jeigu steigiamoje Bendrovėje kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba nesudaromas, Įstatų 12.2 punkte įrašomi žodžiai „Bendrovėje nesudaroma“. Kai steigiamoje Bendrovėje stebėtojų taryba sudaroma, įrašomi žodžiai „sudaroma iš (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) narių, renkamų (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) metų laikotarpiui“. Bendrovės stebėtojų taryboje turi būti ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip           15 stebėtojų tarybos narių. Stebėtojų taryba gali būti renkama ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

30. Jeigu steigiamoje Bendrovėje kolegialus valdymo organas – valdyba nesudaromas,            Įstatų 12.3 punkte įrašomi žodžiai „Bendrovėje nesudaroma“. Kai steigiamoje Bendrovėje valdyba sudaroma, įrašomi žodžiai „sudaroma iš (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) narių, renkamų (nurodomas skaičius) (nurodomas skaičius žodžiais) metų laikotarpiui“. Bendrovės valdyboje turi būti ne mažiau kaip 3 valdybos nariai. Valdyba gali būti renkama ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui.

31. Įstatų 14 punkte įrašomas šaltinis, kuriame skelbiami Bendrovės vieši pranešimai. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje, įrašomi žodžiai „Lietuvos Respublikos dienraštyje“ ir nurodomas dienraščio pavadinimas. Jeigu Bendrovės vieši pranešimai skelbiami Vyriausybės nustatyta tvarka Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje, įrašomi žodžiai „VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta, kad Bendrovės vieši pranešimai skelbiami dviejuose šaltiniuose, t. y. Lietuvos Respublikos dienraštyje ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“. Tokiu atveju šiame punkte įrašomi abu šaltiniai, tarp jų – žodis „ir“.

32. Įstatų 22 punkte įrašomas žodis „vadovas“ arba žodis „valdyba“, atsižvelgiant į tai, kuris Bendrovės organas priima sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus, taip pat tvirtina filialų ir atstovybių nuostatus.

33. Steigiamos Bendrovės Įstatus pasirašo visi Steigėjai arba jų įgalioti asmenys (įrašomas žodis „Steigėjas“ arba žodžiai „Įgaliotas asmuo“). Taip pat nurodoma data, kada kiekvienas Steigėjas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo šiuos Įstatus. Bendrovės Įstatai laikomi pasirašytais, kai juos pasirašo visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

iv. Baigiamosios nuostatos

34. Bendrovės Įstatai įsigalioja nuo Bendrovės įsteigimo momento – jos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Steigiamos Bendrovės įstatai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui per 6 mėnesius nuo dienos, kurią juos pasirašė visi Steigėjai ar jų įgalioti asmenys.

35. Užpildytoje Bendrovės Steigimo sutartyje ir Įstatuose neturėtų būti dokumento tvirtinimo žymą sudarančių žodžių „Forma patvirtinta“ ir „PATVIRTINTA“, taip pat Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo, kuriuo patvirtinti šie Pavyzdiniai dokumentai, nuorodos, esančios Pavyzdinių dokumentų pirmųjų lapų dešinėje pusėje virš dokumento pavadinimo.

_______________________

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

 • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
 • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
 • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!