Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas

Apskaičiuojant Lietuvos vieneto apmokestinamąjį pelną, iš per mokestinį laikotarpį gautų pajamų atimamos įstatyme nustatytos neapmokestinamosios pajamos ir atskaitomi leidžiami atskaitymai, įskaitant ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti. Apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriama:

 • visos išlaidos darbuotojų naudai, jei ši darbuotojų gauta nauda pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas (nauda priskiriama gyventojų apmokestinamosioms arba neapmokestinamosioms pajamoms);
 • sumos, nuo  kurių  pagal Lietuvos Respublikos  valstybinio   socialinio draudimo  įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir  mokamos   vieneto dalyvio   (individualios  įmonės  savininko,  tikrosios    ūkinės bendrijos  tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos   tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Prie ribojamo dydžio leidžiamų atskaitymų priskiriamos:

 • ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos (turtas priklausomai nuo to, kuriai turto grupei jis priskirtas, nudėvimas per 3–20 metų laikotarpį); mokesčio apskaičiavimo tikslais nusidėvėjimui skaičiuoti leidžiami tiesinis arba dvigubo balanso metodai;
 • ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo sąnaudos;
 • komandiruočių sąnaudos;
 • reklamos ir reprezentacijos sąnaudos;
 • natūralios netekties nuostoliai;
 • mokesčiai;
 • beviltiškos skolos;
 • išlaidos darbuotojų ir jų šeimų narių naudai, kuri nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas;
 • specialieji kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjiniai;
 • parama;
 • narių mokesčiai, įnašai ir įmokos;
 • mokestinio laikotarpio nuostoliai.

Pajamos ir atskaitymai turi būti grindžiami dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus ir kitus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus papildomus rekvizitus.
Įstatyme taip pat nustatyti neleidžiami atskaitymai, kurie negali būti atskaitomi iš pajamų:

 • pridėtinės vertės mokestis, mokamas į biudžetą, ir pelno mokestis;
 • netesybos, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos;
 • palūkanos ar kitokios išmokos už susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą;
 • ribojamų dydžių atskaitymų dalis, viršijanti nustatytus dydžius;
 • dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas (pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą, darbuotojų naudai teikti, nelaikoma paskirstytuoju pelnu);
 • neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai;
 • kitos nesusiję su pajamų uždirbimu ir neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos bei sąnaudos, nelaikomos leidžiamais atskaitymais pagal įstatymą.

Lietuvos vieneto arba nuolatinės buveinės išmokos užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, laikomos neleidžiamais atskaitymais, jei trūksta įrodymų, kad šios išmokos yra susijusios su jas išmokančio ir gaunančio vieneto įprastine veikla ir tarp išmokos ir ekonomiškai pagrįstos ūkinės operacijos yra ryšys.

Šaltinis:   www.finmin.lt

 

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

 • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
 • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
 • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!