Registruotis PVM mokėtoju

Įsiregistruoti PVM mokėtoju jums turėtų padėti jūsų buhalteris ar buhalterinių paslaugų įmonė. FINITA šią paslaugą savo klientams atlieka NEMOKAMAI. Daugiau apie FINITA pagalbą registruojantis PVM mokėtoju skaitykite skyriuje REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJU.

Svarstote galimybę tapti FINITA klientu – susipažinkite su paslaugomis UAB STEIGIMAS, MB STEIGIMAS, ĮMONIŲ PARDAVIMAS arba APSKAITA

Šiame straipsnyje rasite detalius paaiškinimus, kokią veikla verčiantis privaloma registruotis pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojais, savanoriško registravimosi PVM mokėtojais galimybes, registravimo tvarką. Straipsnyje taip pat apžvelgta kokie pavojai ar pasekmės gali būti laiku neįsiregistravus PVM mokėtojais.

Dalis informacijos iš šaltinio: vmi.lt

AR REIKIA REGISTRUOTIS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO MOKĖTOJU?

Turinys

1.    PVM MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMAS. BENDROSIOS NUOSTATOS 4

1.1.    `Kokie teisės aktai reglamentuoja PVM mokėtojų registravimą? 4

1.2.    Kada atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju? 4

1.3.    Kokiais atvejais asmenims nėra prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju? 5

1.4.    Ar asmuo, ketinantis pasirinkti skaičiuoti PVM už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimą ir (ar) nuomą gali įsiregistruoti PVM mokėtoju ? 6

1.5.    Kokiais dar atvejais asmuo gali pateikti prašymą ir užsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai? 6

1.6.    Kada reikia pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju? 7

1.7.    Kam turi būti pateikiamas prašymas įregistruoti PVM mokėtoju? 8

1.8.    Kokia prašymo forma turi būti pateikiama AVMI? 8

1.9.    Kokius dokumentus kartu su Prašymu AVMI turi pateikti asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti PVM mokėtojais? 8

1.10.      Nuo kada asmuo tampa PVM mokėtoju? 8

1.11.      Kur galima gauti Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju formą? 9

1.12.      Kokiu būdu galima pateikti Prašymą? 9

1.13.      Per kiek laiko AVMI priima sprendimą asmenį įregistruoti ar neįregistruoti į PVM mokėtojų registrą? 9

1.14.      Kas atsitinka, jeigu asmuo neįsiregistruoja PVM mokėtoju? 9

1.15.      Kokiais atvejais Prašymą pateikęs asmuo neregistruojamas PVM mokėtojų registre? 9

2. LIETUVOS FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS DĖL PVM APMOKESTINAMŲ TIEKIMŲ ŠALIES TERITORIJOJE. 10

2.1. ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS Dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo  10

2.1.1. Kada juridiniams asmenims, tiekiantiems prekes ir (ar) teikiantiems paslaugas, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais? 10

2.1.2. Kaip nustatoma iš ekonominės veiklos gaunamo 155 000 Lt atlygio suma? 10

2.1.3. Kas neįskaičiuojama į gauto 155 000 Lt atlygio sumą ? 10

2.1.4. Ar galima PVM mokėtoju įsiregistruoti savanoriškai, kol bendra atlygio suma nėra didesnė už 155 000 Lt? 11

2.1.5. Ar gali įmonė įsiregistruoti PVM mokėtoja, jeigu ji ekonominės veiklos dar nevykdo, o tik ketina vykdyti? 11

2.1.6. Ar reikia įmonei registruotis PVM mokėtoja, jeigu jos atlygis už parduotas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas yra didesnis 155 000 kaip Lt, tačiau tos prekės ir/ar paslaugos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą? 11

2.1.7. Kokie yra registravimosi PVM mokėtoja ypatumai įmonei, kuri kontroliuoja keletą juridinių asmenų? 11

2.1.8.    Sutuoktinių pora yra įsteigusi po vieną individualią įmonę. Ar reikia šioms įmonėms registruotis PVM mokėtojomis? 11

2.1.9.    Kokią veiklą vykdantis fizinis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju? 12

2.1.10. Kada fiziniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju? 12

2.1.11. Ar reikia fiziniam asmeniui registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis per paskutinius 12 mėnesių parduoda vieną nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą statyboms) ir šio objekto vertė yra didesnė kaip 155 000 Lt? 12

2.1.12. Ar reikia fiziniam asmeniui registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis per paskutinius 12 mėnesių parduoda, pvz., kelis butus ar kelis žemės sklypus? 12

2.1.13.   Sutuoktinis (vyras) yra įsiteigęs individualią įmonę, o jo sutuoktinė veikia pagal verslo liudijimą. Kada jiems atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais? 13

2.1.14. Sutuoktinių pora – vyras ir žmona – yra įsteigę po vieną įmonę ir jas yra įregistravę PVM mokėtojomis. Be to, vyras vykdo ekonominę veiklą pagal verslo liudijimą. Ar vyras vykdantis ekonominę veiklą, kaip fizinis asmuo, turi registruotis PVM mokėtoju? 13

2.1.15.       Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, per paskutinius 12 mėnesių už parduotą žemės ūkio produkciją gavo daugiau kaip 155 000 Lt. Ar reikia jam registruotis PVM mokėtoju? 13

2.1.16.   Ar investicinis fondas, tiekiantis (parduodantis) naują nekilnojamąjį turtą privalo būti įregistruotas į PVM mokėtojų registrą? 13

2.1.17.   Ar investicinis fondas gali būti įregistruotas PVM mokėtoju, jeigu tiekia tik PVM neapmokestinamus senus pastatus? 14

2.2.  ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS DĖL PREKIŲ ĮSIGIJIMŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ  14

2.2.1.    Kokie Lietuvos juridiniai asmenys dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių turi registruotis PVM mokėtojais? 14

2.2.2.    Ar investicinis fondas turi būti registruojamas PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių? 14

2.2.3.     Ar visais atvejais asmenys, įsigyjantys prekes iš kitų valstybių narių, privalo registruotis PVM mokėtojais? 14

2.2.4.    Kokios prievolės atsiranda asmenims, įsiregistravusiems PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių? 15

2.2.5.    Kokios prievolės atsirastų apmokestinamajam asmeniui (įmonei, investiciniam fondui ar fiziniam asmeniui) įsigijusiam prekių iš kitų valstybių narių už didesnę kaip 35 000 Lt sumą, tačiau neįsiregistravusiam PVM mokėtoju? 15

2.2.6.    Ar reikia biudžetinei įstaigai, nevykdančiai ekonominės veiklos, tačiau įsigyjančiai prekių iš kitos valstybės narės, registruotis PVM mokėtoja? 16

2.2.7.    Ar reikia registruotis PVM mokėtoja įmonei ar biudžetinei organizacijai, jeigu ji iš kitos valstybės narės įsigyja naują automobilį? 16

2.2.8.    Ar reikia registruotis PVM mokėtoju gyventojui, kuris iš kitų valstybių narių įsigijo naują automobilį? 16

2.2.9.    Kuriems Lietuvos fiziniams asmenims atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių? 16

2.2.10.      Ką privalo žinoti fizinis asmuo PVM mokėtoju įsiregistravęs dėl to, kad įsigyja prekes iš kitų valstybių narių? 17

2.2.11.      Kokios prievolės atsirastų fiziniam asmeniui, jeigu jis neįsiregistruotų PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių? 17

2.2.12.      Ar reikia registruotis PVM mokėtoju gyventojui, kuris nevykdo jokios ekonominės veiklos, tačiau iš kitų valstybių narių įsigijo prekių daugiau kaip už 35 000 litų? 17

2.2.13.      Ar yra galimybė fiziniam asmeniui, įsigyjančiam prekių iš kitų valstybių narių, savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtoju? 18

3.    UŽSIENIO VALSTYBIŲ APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS 18

3.1. Kada užsienio valstybės asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje? 18

3.2 Ar užsienio valstybės asmenims, kurie Lietuvoje tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, registruojantis PVM mokėtojais yra taikoma 155 000 Lt atlygio riba? 18

3.3. Kas gali AVMI pateikti prašymą įregistruoti užsienio valstybės asmenį PVM mokėtoju Lietuvoje? 18

3.4. Ar užsienio valstybės asmens fiskaliniu agentu gali būti paskirtas užsienio asmuo? 18

3.5. Kokios paskirtojo fiskalinio agento funkcijos? 18

3.6.  Ar gali prašymą įregistruoti PVM mokėtoju pateikti užsienio valstybės asmens įgaliotas asmuo (ne fiskalinis agentas)? 19

3.7. Kada užsienio valstybės asmuo turėtų pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju Lietuvoje? 19

3.8. Kada užsienio valstybės asmeniui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje? 19

3.9. Ar PVM mokėtoju Lietuvoje turi būti registruojamas užsienio valstybės asmuo, kuris numato vykdyti prekybą Lietuvoje rengiamose tarptautinėse parodose? 19

3.10. Ar reikia užsienio įmonei, kuri Lietuvoje verčiasi atrakcionų veikla, registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje? 19

3.12. Kokiais atvejais užsienio valstybės juridinis asmuo, įsigyjantis prekes iš kitos valstybės narės, neregistruojamas PVM mokėtoju Lietuvoje? 20

3.13. Ar reikia registruotis PVM mokėtoja kitos valstybės narės įmonei, kuri prekes įsigyja iš kitų valstybių narių įmonių (šių prekių įsigijimo vieta yra Lietuva), įsiveža į Lietuvos muitinės sandėlius, jas sandėliuoja, o vėliau eksportuoja? 20

3.14. Kada ir kam užsienio valstybės asmuo, įsigyjantis prekes iš kitos valstybės narės, turėtų pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju? 20

3.15. Kokia kitos valstybės narės asmens veikla, vykdoma Lietuvoje, yra laikoma nuotoline prekyba? 20

3.16. Kada kitos valstybės narės PVM mokėtojui yra prievolė Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju dėl jo vykdomos nuotolinės prekybos? 20

3.17.      Ar dėl vykdomos nuotolinės prekybos kitos valstybės narės asmuo gali PVM mokėtoju Lietuvoje užsiregistruoti savanoriškai? 21

3.18. Kodėl kitos valstybės narės asmuo dėl vykdomos nuotolinės prekybos turėtų registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje? 21

3.19.      Ar reikia registruotis PVM mokėtoju Latvijos įmonei, kuri Lietuvos gyventojui teikia prekių vežimo paslaugą maršrutu Vilnius – Liepoja? 21

Šiame leidinyje paaiškinta, kokią veiklą vykdantys juridiniai, juridinio asmens statuso neturintys Lietuvos Respublikoje įsteigti kolektyvinio investavimo subjektai, kurių veiklos forma yra investicinis fondas (toliau – investicinis fondas) ir fiziniai asmenys privalo registruotis pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais, kokiais atvejais jie gali užsiregistruoti savanoriškai, kokia įsiregistravimo tvarka, kokios yra neįsiregistravimo PVM mokėtojais pasekmės.

1.   PVM MOKĖTOJŲ REGISTRAVIMAS. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.       `Kokie teisės aktai reglamentuoja PVM mokėtojų registravimą?

Lietuvos ir užsienio valstybių juridinių asmenų, investicinių fondų bei fizinių asmenų (toliau – asmenys), kurie pradeda vykdyti ar jau vykdo ekonominę veiklą, t.y. tiekia prekes ir (ar) paslaugas, įsigyja prekes iš valstybių narių ar vykdo nuotolinę prekybą, registravimo PVM mokėtojais, o taip pat ir išregistravimo iš PVM mokėtojų registro, tvarką nustato :

·         Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr.17-505, toliau –PVM įstatymas) 71, 711, 72 ir 75 straipsniai;

·          Įregistravimo į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą / išregistravimo iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro taisyklės, kurios yra patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 ( Žin., 2002, Nr. 66- 2744; 2004, Nr. 55 – 1924; 2011, Nr. 3-109):

·         Šiuos teisės aktus galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu: www.vmi.lt >teisinė informacija.

1.2.       Kada atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju?

Asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda lentelėje nurodytais atvejais.

Registravimosi PVM

mokėtoju pagrindai

Prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda

1.

Jeigu Lietuvoje tiekia

prekes arba teikia

paslaugas

·      Lietuvos juridiniam ir fiziniam asmeniui, investiciniam fondui, (kurie neprivalo registruotis PVM mokėtojais dėl aplinkybių nurodytų šios lentelės 2 eilutėje, toliau – Lietuvos Respublikos asmenys), jeigu iš šalies teritorijoje vykdomos ekonominės veiklos tiekiant prekes ir (ar) teikiant paslaugas per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) gauna didesnį kaip 155 000 Lt atlygį (leidinio 2.1.1 – 2.1.17 punktai).

·      Užsienio valstybės asmeniui (jeigu nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais dėl aplinkybių nurodytų šios lentelės 2 ir 3 eilutėse ) nuo pat ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios, t.y. neatsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asmeniui nustatytą 155 000 Lt atlygio ribą (leidinio 3.1 – 3.2 punktai).

2.

Jeigu iš kitų valstybių

narių įsigyja prekes

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės asmeniui (jeigu nėra prievolės registruotis PVM mokėtojais dėl aplinkybių nurodytų šios lentelės 1 ir 3 eilutėse) tačiau, kurie Lietuvoje iš kitų valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), daugiau kaip už 35 000 Lt.

Užsienio apmokestinamiesiems asmenims, nustatytoji 35 000 Lt iš kitos valstybės narės įsigyjamų prekių vertės riba netaikoma, jeigu šie asmenys vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti).

(leidinio 2.2.1. – 2.2.13; 3.11- 3.13.punktai).

3.

Jeigu užsienio

valstybių asmenys,

Lietuvoje

vykdo nuotolinę

prekybą

 • Užsienio valstybės asmeniui, kurio tiekiamų ir į

Lietuvą atgabentų per kalendorinius metus prekių vertė yra

didesnė negu 125 000 Lt. Jeigu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės, ši riba netaikoma (leidinio 3.15 -3.19 punktai)

Lietuvą atgabentų per yra H

1.3.       Kokiais atvejais asmenims nėra prievolės įsiregistruoti PVM mokėtoju?

Lietuvos Respublikos asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu:

 • už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) atlygis nebuvo didesnis kaip 155 000 litų,

 • prekės tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už šalies teritorijos ribų,

 • tiekiamos prekės ir (ar) teikiamos paslaugos Lietuvoje PVM neapmokestinamos,

 • gavo avansą,

 • gavo atlygį iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla,

 • iš kitos valstybės narės įsigijo naują transporto priemonę ir jeigu juridinis asmuo, kuris nėra ir neprivalo būti įregistruotas PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo nuostatas, iš kitos valstybės narės įsigijo akcizais apmokestinamų prekių,

 • iš kitos valstybės narės įsigijo prekių ne daugiau kaip už 35 000 Lt,

Užsienio valstybių asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu Lietuvoje:

·         tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios neapmokestinamos PVM,

·         tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios nėra PVM objektas,

·         gavo avansą,

·         gavo atlygį iš nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimo ir PVM įstatymo 28 straipsnyje nurodytų finansinių paslaugų teikimo tuo atveju, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir apmokestinamasis asmuo paprastai nesiverčia tokios rūšies veikla,

·         tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, išskyrus atvejus, kai:

1)    išgabena prekes iš Europos Sąjungos teritorijos,

2)     tiekia prekes į kitą valstybę narę,

3)     tiekia prekes, kurios pateikiamos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose,

4)     tiekia prekes, kurios įvežamos į laisvąją ekonominę zoną ar padedamos į laisvąjį sandėlį,

5)     tiekia prekes, kurioms įforminama muitinio sandėliavimo, muitinės prižiūrimo perdirbimo ar laikino įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais procedūra,

6)     tiekia prekes, kurios išgabenamos į PVM lengvatų sandėlį, ar kurioms tiekimo metu taikomas PVM lengvatų sandėlio režimas,

7)     teikia atstovimo paslaugas, susijusias su aukščiau paminėtais ir kitais, PVM įstatymo 53 str. 1 dalyje nurodytais, prekių tiekimo sandoriais,

8)     teikia paslaugas, tiesiogiai susijusias su prekėmis, kurioms įforminta kuri nors muitinės procedūra ar kitas sankcionuotas veiksmas, ar kurios laikomos PVM lengvatų sandėlyje,

9)     tiekia taikant 0 procentų PVM tarifu apmokestinamas prekes, kurioms buvo įforminta muitinio sandėliavimo procedūra, kai tiekiamos prekės yra importuojamos ir tai yra pagrindas atsirasti prievolei apskaičiuoti importo PVM šalies teritorijoje.

10)  jeigu, neįsikūrę šalies teritorijoje užsienio asmenys, šalies teritorijoje tiekia tik tokias prekes – už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 3 – 4 dalių nuostatas, tenka šalies teritorijoje įsikūrusiam pirkėjui,

11) jeigu iš kitos valstybės narės per kalendorinius metus įsigyja prekių ne daugiau kaip už 35 000 Lt.

Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu užsienio apmokestinamieji asmenys vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti), jiems registravimuisi PVM mokėtojais nustatytoji 35 000 Lt prekių vertės riba netaikoma. Todėl tokiems asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda nuo pirmojo tokio sandorio.

12)  vykdydami nuotolinę prekybą į Lietuvą per kalendorinius metus patiekė ir atgabeno prekių ne daugiau kaip už 125 000 Lt.

1.4.       Ar asmuo, ketinantis pasirinkti skaičiuoti PVM už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų pardavimą ir (ar) nuomą gali įsiregistruoti PVM mokėtoju ?

Asmuo, kuris nuomoja ir (ar) parduoda ar kitaip perduoda PVM neapmokestinamus nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui, o taip pat diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms (t. y. PVM įstatymo 47 straipsnyje nurodytiems asmenims, išskyrus fizinius asmenis) ir pagal PVM įstatymo 31 ir (ar) 32 straipsnių nuostatas, ketina skaičiuoti už šių daiktų nuomą ir (ar) pardavimą PVM, gali pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.

1.5.       Kokiais dar atvejais asmuo gali pateikti prašymą ir užsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai?

Prašymą įsiregistruoti PVM mokėtoju turi teisę pateikti ne tik atvejais nurodytais leidinio 1.4 punkte, bet ir tuomet, jeigu:

·         Lietuvos asmuo, ketinantis vykdyti ar jau vykdantis šalies teritorijoje ekonominę veiklą (išskyrus veiklą, kuriai naudojamų prekių ir (ar) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM negalėtų būti atskaitomas), jeigu bendra atlygio už vykdant šią veiklą patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas suma nesiekia 155 000 Lt,

·         asmuo, kuris vykdo ekonominę veiklą už šalies teritorijos ribų, jeigu šiai veiklai naudojamų prekių ir paslaugų pirkimo ir /ar importo PVM gali būti atskaitomas,

·          asmuo, kuris šalies teritorijoje verčiasi vien tik investicinio aukso tiekimu ir pagal PVM įstatymo 112 straipsnio nuostatas ketina už tiekiamą investicinį auksą skaičiuoti PVM,

·         asmuo, kuris apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui šalies teritorijoje teikia PVM įstatymo 28 str. 1-4 dalyse nurodytas finansines paslaugas (pvz., paskolų teikimas, suteiktos paskolos priežiūra, finansinių garantijų laidavimų teikimas, indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo, tvarkymo, atsiskaitymų tarp bankų (kliringas) ir pan., sandoriai dėl valiutos, grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo ir pan.) ir ketina pasirinkti skaičiuoti tų paslaugų tiekimo PVM,

·          asmuo, kuris iš kitų valstybių narių įsigyja ar ketina įsigyti prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), kurių vertė, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino kitoje valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos, per praėjusius kalendorinius metus nebuvo didesnė kaip 35 000 Lt ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti šios ribos. Atkreiptinas dėmesys, kad užsienio apmokestinamiesiems asmenims, nustatytoji 35 000 Lt prekių vertės riba netaikoma, jeigu šie asmenys vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti). Todėl tokiems asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda nuo pirmojo tokio sandorio. Savanoriškai PVM mokėtojais tokie asmenys gali įsiregistruoti tuomet, jeigu numato, įsigyti prekių iš kitų valstybių narių, neatsižvelgiant į kalendoriniais metais numatomų įsigyti prekių vertę.

·          Lietuvos Respublikoje neįsikūręs užsienio asmuo, kuris vykdo nuotolinę prekybą Lietuvoje, tačiau į Lietuvos Respubliką iš kitos valstybės narės patiektų ir atgabentų prekių vertė (neįskaitant PVM) kalendoriniais metais neviršija 125 000 Lt. Toks asmuo, pageidaujantis įsiregistruoti PVM mokėtoju, turėtų pateikti savo valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, suteikiantį teisę prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvos Respubliką, jei tokį leidimą privaloma gauti pagal tos valstybės narės teisės aktus.

1.6.       Kada reikia pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju?

Asmenys prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) turėtų pateikti:

Privalomas registravimas

Savanoriškas registravimas

Lietuvos juridiniai ir fiziniai asmenys, o taip pat investiciniai fondai, kurie tiekia prekes ir (ar) teikia paslaugas ir (ar) iš kitų valstybių narių įsigyja prekes (leidinio 1.2 punktas)

Prašymai pateikiami nedelsiant, kai tik atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais, (leidinio 1.2 punktas)

Prašymai pateikiami ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja įsiregistruoti (leidinio 1.2, 1.4 -1.5 punktai)

Užsienio asmenys, kurie Lietuvoje tiekia prekes ir (ar) teikia paslaugas arba iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes (leidinio 1.2; 3.11 – 3.13 punktai)

Prašymai pateikiami nedelsiant, kai tik atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais. (leidinio 1.2 punktas).

Prašymai pateikiami ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja įsiregistruoti (leidinio 1.2, 1.4 – 1.5 punktai ).

Užsienio asmenys, kurie Lietuvoje vykdo nuotolinę prekybą (leidinio 4.3 punktas)

Prašymai pateikiami nedelsiant, kai tik atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais (leidinio 1.2; 1.5, 3.15, 3.16 punktai)

Prašymai pateikiami ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja įsiregistruoti (leidinio 1.2, 1.5, 3.17 punktai).

1.7.       Kam turi būti pateikiamas prašymas įregistruoti PVM mokėtoju?

Asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai ar savanoriškai (leidinio 1.2, 1.4 -1.5 punktuose nurodytais atvejais), prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais turi pateikti AVMI, kurioje jie yra įregistruoti ar registruojasi mokesčių mokėtojais.

1.8.       Kokia prašymo forma turi būti pateikiama AVMI?

·         Juridinis asmuo pateikia Juridinio asmens prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0388 formą,

·         Fizinis asmuo pateikia Fizinio asmens prašymą įregistruoti į pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro FR0389 formą,

·         Investicinio fondo valdymo įmonė pateikia Prašymo įregistruoti į Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registrą/išregistruoti iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro juridinio asmens statuso neturintį investicinį fondą REG809 formą

Kaip užpildyti minėtas formas (toliau – Prašymai) yra paaiškinta Taisyklėse (nurodytose leidinio 1.1 punkte).

1.9.       Kokius dokumentus kartu su Prašymu AVMI turi pateikti asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti PVM mokėtojais?

Asmenys, pageidaujantys įsiregistruoti PVM mokėtojais jokių papildomų dokumentų pateikti neturi, išskyrus atvejus, kai:

·         Prašymus (nurodytus leidinio 1.8 punkte) pateikia užsienio asmens įgaliotas asmuo. Šiuo atveju pateikiamas užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalas bei jo vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

·          Prašymus (nurodytus leidinio 1. 8 punkte) pateikia užsienio asmens paskirtas fiskalinis agentas. Šiuo atveju pateikiamas užsienio apmokestinamojo asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro ir dokumentai, nurodyti Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarkoje ir reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 (Žin., 2002, Nr. 70-2925; 2004, Nr. 59-2092).

·         Prašymus (nurodytus leidinio 1. 8 punkte) pateikia Lietuvos Respublikos asmens įgaliotas asmuo. Šiuo atveju pateikiamas Lietuvos Respublikos asmens įgaliojimas.

1.10.    Nuo kada asmuo tampa PVM mokėtoju?

Asmuo, pateikęs AVMI pagal Taisyklių reikalavimus užpildytą Prašymo formą ir, jeigu priklauso, tai ir kitus dokumentus, nurodytus šio leidinio 1.9 punkte, PVM mokėtoju tampa nuo datos, nurodytos AVMI priimtame sprendime (FR0618 forma), Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo registracijos pažymėjime (FR0590 forma, toliau – Registracijos pažymėjimas), kuri nurodoma ir PVM mokėtojų registre (toliau – Registras). Šį Registrą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu: www.vmi.lt > duomenų bazės > PVM mokėtojai.

AVMI priimto sprendimo FR0618 formos ir Registracijos pažymėjimo kopijas telekomunikacijų galiniais įrenginiais (asmens elektroninio pašto adresu ar faksu) išsiunčia asmeniui. Šių dokumentų originalus asmuo, jeigu pageidauja, gali atsiimti AVMI.

1.11.    Kur galima gauti Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju formą?

Prašymų įregistruoti PVM mokėtojais formas platina AVMI, šias formas taip pat galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje, adresu: www.vmi.lt > duomenų bazės > Formos.

1.12.    Kokiu būdu galima pateikti Prašymą?

Pagal Taisyklių reikalavimus užpildyta Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju FR0388 forma, FR0389 forma ar REG809 forma yra:

·         pateikiama tiesiogiai, t.y. pristatoma atvykus į AVMI arba

·          atsiunčiama į AVMI paštu arba

·          pateikiama elektroniniu būdu, VMI prie FM nustatyta tvarka, t.y. naudojantis elektronine deklaravimo sistema (EDS). Visą reikalingą informaciją galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje adresu: www.vmi.lt .

1.13.    Per kiek laiko AVMI priima sprendimą asmenį įregistruoti ar neįregistruoti į PVM mokėtojų registrą?

Jeigu asmuo AVMI pateikia pagal Taisyklių reikalavimus (nurodytų leidinio 1.1. punkte) užpildytą Prašymą ir mokesčių administratoriui pakanka duomenų pagrįstam sprendimui priimti, tai sprendimas įregistruoti (ar neregistruoti) asmenį PVM mokėtoju (įskaitant ir reorganizacijos atvejus) priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, po kurios AVMI gauna Prašymą.

1.14.   Kas atsitinka, jeigu asmuo neįsiregistruoja PVM mokėtoju?

Jeigu atvejais, nurodytais leidinio 1.2 punkte asmeniui yra prievolė registruotis PVM mokėtoju, bet jis neįsiregistruoja, tai:

·         už visas šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) buvo viršyta registravimuisi PVM mokėtoju nustatyta 155 000 riba turi apskaičiuoti tiekiamoms prekėms ir(arba) teikiamoms paslaugoms taikomą PVM ir jį sumokėti į biudžetą,

·         turi apskaičiuoti iš kitų valstybių narių įsigytų prekių ir paslaugų PVM.

1.15.   Kokiais atvejais Prašymą pateikęs asmuo neregistruojamas PVM mokėtojų registre?

Sprendimą neregistruoti asmens į PVM mokėtojų registrą AVMI priima tokiais atvejai, kai asmuo:

·          pateikia laisvos formos raštą atšaukti savo Prašymą įregistruoti jį į PVM mokėtojų registrą;

·         per AVMI jam nurodytą terminą, nepatikslina nurodytų duomenų, nepateikia papildomų duomenų, neatvyksta (nesuderina kito papildomų duomenų pateikimo ar atvykimo į AVMI laiko) ir/ar neatsako į klausimus, susijusius su jo vykdoma ar numatoma vykdyti veikla,

·         neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti PVM apmokestinamos ekonominės veiklos realumo ir/arba jos tęstinumo, t.y. mokesčių administratoriui paprašius nepateikia dokumentų, įrodančių vykdomą ar numatomą vykdyti veiklą (pvz., sutarčių su pirkėjais arba tiekėjais ir/arba negali nurodyti jokios informacijos apie būsimus klientus ir pan.) arba neturi materialinių ir/arba žmogiškųjų išteklių veiklai vykdyti,

·         prašyme nurodytais telefonais (ar kitomis ryšio priemonėmis) ir/arba nurodytais buveinės arba veiklos vykdymo vietos adresais nerandamas;

·         pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo arba prašymą pateikęs fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu.

2. LIETUVOS FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS DĖL PVM APMOKESTINAMŲ TIEKIMŲ ŠALIES TERITORIJOJE

2.1. ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS Dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo

2.1.1. Kada juridiniams asmenims, tiekiantiems prekes ir (ar) teikiantiems paslaugas, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais?

Juridiniai asmenys (akcinės bendrovės, individualios (personalios) įmonės, kooperatinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, valstybinės įmonės, viešosios įstaigos ir kt.), kurių bendras atlygis už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, ir pan.) patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnis kaip 155 000 Lt, privalo už visas patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, dėl kurių tiekimo (teikimo) nurodytoji riba buvo viršyta skaičiuoti ir į biudžetą mokėti PVM bei pateikti AVMI Prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais.

2.1.2. Kaip nustatoma iš ekonominės veiklos gaunamo 155 000 Lt atlygio suma?

Asmuo, apskaičiuodamas 12 paskutiniųjų mėnesių bendrą iš ekonominės veiklos vykdomos šalies teritorijoje gauto 155 000 Lt atlygio ribą, turi atsižvelgti į visą už per 12 paskutiniųjų kalendorinių mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas gautą, ir (ar) gautiną atlyginimą tiek pinigais tiek ir bet kokia kita forma. Tai reiškia, kad į 155 000 Lt atlygio sumą turi būti įskaičiuojamas už per 12 paskutiniųjų mėnesių šalies teritorijoje patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas:

·         jau gautas atlygis už šalies teritorijoje patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas,

·         išrašytuose šalies teritorijoje patiektų prekių ir suteiktų paslaugų apskaitos dokumentuose apskaičiuotas, bet dar negautas atlyginimas,

·         atlyginimas gautas ne pinigais, bet kitomis prekėmis arba paslaugomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad į 155 000 atlygio sumą taip pat yra įtraukiamas atlygis už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, kurios apmokestinamos taikant 0 procentų PVM tarifą.

2.1.3. Kas neįskaičiuojama į gauto 155 000 Lt atlygio sumą ?

Į apskaičiuojamą iš ekonominės veiklos gauto 155 000 Lt sumą asmuo neturi įtraukti:

·         atlygio, gauto už PVM neapmokestinamų prekių tiekimą ir (ar) paslaugų teikimą;

·         atlygio, gauto už prekių tiekimą ir (ar) paslaugų teikimą už šalies teritorijos ribų,

·         avansinių sumų, gautų iš prekių ar paslaugų pirkėjo,

·         atlygio, gauto už ilgalaikio turto, naudoto ekonominėje veikloje, pardavimą,

·         atlygio, gauto už nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų tiekimą ir finansinių paslaugų teikimą, jeigu šie sandoriai yra atsitiktinio pobūdžio ir asmuo paprastai tokia veikla nesiverčia.

2.1.4. Ar galima PVM mokėtoju įsiregistruoti savanoriškai, kol bendra atlygio suma nėra didesnė už 155 000 Lt?

Asmenys, tiekiantys prekes ir (ar) teikiantys paslaugas šalies teritorijoje, kurių atlygis iš tokios veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nėra didesnis kaip 155 000 Lt arba pradedantieji vykdyti ekonominę veiklą, o taip pat asmenys už šalies teritorijos ribų vykdantys ekonominę veiklą, jeigu šiai veiklai naudojamų prekių ir paslaugų pirkimo ir /ar importo PVM gali būti atskaitomas ir gali įsiregistruoti PVM mokėtojais savanoriškai (leidinio 1.5 punktas).

2.1.5. Ar gali įmonė įsiregistruoti PVM mokėtoja, jeigu ji ekonominės veiklos dar nevykdo, o tik ketina vykdyti?

         Įmonė, kuri ketina vykdyti ekonominę veiklą, pvz., ketina tiekti PVM apmokestinamas prekes ir (ar) teikti paslaugas, vykdyti veiklą už šalies teritorijos ribų, jeigu šiai veiklai naudojamų prekių ir paslaugų pirkimo ir /ar importo PVM gali būti atskaitomas gali PVM mokėtoja užsiregistruoti savanoriškai (leidinio 1.5 punktas).

2.1.6. Ar reikia įmonei registruotis PVM mokėtoja, jeigu jos atlygis už parduotas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas yra didesnis 155 000 kaip Lt, tačiau tos prekės ir/ar paslaugos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą?

Įmonei, kuri tiekia prekes ir (ar) teikia paslaugas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą, yra prievolė registruotis PVM mokėtoja, kai jos atlygis už patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių didesnis kaip 155 000 Lt. Tuo atveju, jeigu atlygis už patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas, kurios apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą, nesiekia 155 000 Lt, tai įmonė gali įsiregistruoti PVM mokėtoja savanoriškai.

2.1.7. Kokie yra registravimosi PVM mokėtoja ypatumai įmonei, kuri kontroliuoja keletą juridinių asmenų?

PVM įstatyme yra nustatyta, kad bet koks asmuo laikomas kontroliuojančiu apmokestinamąjį asmenį, jeigu jis:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų to apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti, arba

2) pats valdydamas ne mažiau kaip 10 procentų to apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, kartu su susijusiais asmenimis jų valdo daugiau kaip 50 procentų, arba

3) turi teisę išrinkti (paskirti) daugumą to apmokestinamojo asmens valdymo organų narių ir (ar) faktiškai kontroliuoja to apmokestinamojo asmens priimamus sprendimus.

Jeigu įmonė kontroliuoja keletą juridinių asmenų, ir bendra visų jų (pačios įmonės ir jos kontroliuojamų įmonių) gauta atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) buvo didesnė už 155 000 Lt, tai visoms įmonėms atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojomis, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos iš šių įmonių gautas atlygis gali būti mažesnis kaip 155 000 Lt.

2.1.8.  Sutuoktinių pora yra įsteigusi po vieną individualią įmonę. Ar reikia šioms įmonėms registruotis PVM mokėtojomis?

Jeigu sutuoktiniai neturi rašytinių įrodymų, kad individuali įmonė yra asmeninė vieno sutuoktinio nuosavybė, t.y. įsteigta iš asmeninių to sutuoktinio lėšų, laikoma, kad po santuokos sudarymo vieno iš sutuoktinių (arba kiekvieno sutuoktinio atskirai) įsteigta įmonė yra bendroji jungtinė nuosavybė. Todėl kiekvienas iš sutuoktinių PVM požiūriu kontroliuoja keletą juridinių asmenų: savo individualią įmonę ir sutuoktinio įsteigtą įmonę. Prievolė registruotis PVM mokėtojomis šioms įmonėms atsiranda tuomet, kai bendra šių dviejų įmonių gauta ir (ar) gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas per paskutiniuosius 12 mėnesių suma yra didesnė kaip 155 000 Lt, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvienos įmonės gauta ar gautina atlygio suma yra mažesnė už 155 000 Lt.

2.1.9.          Kokią veiklą vykdantis fizinis asmuo turi registruotis PVM mokėtoju?

PVM mokėtoju yra registruojamas toks fizinis asmuo, kuris šalies teritorijoje:

·         vykdo individualią veiklą ir (ar) verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą),

·         užsiima savarankiška kūryba, pvz., dailininkai, rašytojai, kompozitoriai ir kt.,

·         vykdo profesinę veiklą, pvz., advokatai, notarai, teismo antstoliai, gydytojai, architektai, projektuotojai ir kt.,

·         vykdo savarankišką sporto veiklą,

·         verčiasi savanoriška atlikėjų veikla (aktoriai, dainininkai, muzikantai ir kt.),

·         nuolat parduoda žemės ūkio produkciją (pvz., ūkininkai),

·         vykdo kitą veiklą, už kurią gauna autorinį atlyginimą,

·         nuomoja nekilnojamąjį turtą,

·         vykdo kitą veiklą.

2.1.10. Kada fiziniam asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju?

Fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą, privalomai PVM mokėtojais turi užsiregistruoti tada, jeigu per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) bendra gauta ar (ir) gautina atlygio suma už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje parduotas prekes ir (ar) suteiktas paslaugas buvo didesnė kaip 155 000 Lt.

Pavyzdys

Tarkime, kad fizinis asmuo, verčiasi tekstų vertimo veikla ir per paskutiniuosius 12 mėnesių gavo ir autorinį atlyginimą už parašytą vadovėlį. Prievolė registruotis PVM mokėtoju šiam fiziniam asmeniui atsiras tada, jeigu per 12 paskutiniųjų mėnesių jo šalies teritorijoje gauto atlygio iš tekstų vertimo veiklos ir gauto autorinio atlyginimo bendra suma bus didesnė kaip 155 000 Lt.

2.1.11. Ar reikia fiziniam asmeniui registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis per paskutinius 12 mėnesių parduoda vieną nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą statyboms) ir šio objekto vertė yra didesnė kaip 155 000 Lt?

Kai fizinis asmuo per paskutiniuosius 12 mėnesių šalies teritorijoje parduoda vieną jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą (butą, žemės sklypą) ir šis sandoris yra atsitiktinio pobūdžio, t.y. fizinis asmuo įprastai nesiverčia nekilnojamojo turto pardavimu, tai neatsižvelgiant į gautą atlygio sumą, tas fizinis asmuo neprivalo registruotis PVM mokėtoju.

2.1.12. Ar reikia fiziniam asmeniui registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis per paskutinius 12 mėnesių parduoda, pvz., kelis butus ar kelis žemės sklypus?

Tais atvejais, kai fizinio asmens šalies teritorijoje sudaromi pardavimo sandoriai (naujų butų, žemės sklypų statybai ir pan.) turi nuolatinumo požymių, t.y., kai fizinis asmuo parduoda kelis anksčiau nupirktus butus, žemės sklypus statybai ar kitokį turtą), tai tokie sandoriai nelaikomi atsitiktiniais ir, kai per paskutiniuosius 12 mėnesių asmens iš tų sandorių vykdymo gautas atlygis yra didesnis kaip 155 000 Lt, jam atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

2.1.13.         Sutuoktinis (vyras) yra įsiteigęs individualią įmonę, o jo sutuoktinė veikia pagal verslo liudijimą. Kada jiems atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais?

Prievolė registruotis PVM mokėtoju sutuoktinio įsteigtai individualiai įmonei, o taip pat ir sutuoktinei, vykdančiai veiklą pagal verslo liudijimą, atsiras tada, kai kiekvieno iš jų atlygis iš šalies teritorijoje vykdomos veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių bus didesnis negu 155 000 Lt.

2.1.14. Sutuoktinių pora – vyras ir žmona – yra įsteigę po vieną įmonę ir jas yra įregistravę PVM mokėtojomis. Be to, vyras vykdo ekonominę veiklą pagal verslo liudijimą. Ar vyras vykdantis ekonominę veiklą, kaip fizinis asmuo, turi registruotis PVM mokėtoju?

Jeigu yra rašytinių įrodymų, kad vieno iš sutuoktinių įsteigta įmonė yra to sutuoktinio asmeninė nuosavybė, tai vyras, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, registruotis PVM mokėtoju neprivalo, jeigu per paskutiniuosius 12 mėnesių jo atlygis iš šalies teritorijoje vykdytos ekonominės veikos nėra didesnis už 155 000 Lt. Tačiau, jei negalima įrodyti, kad vieno iš sutuoktinių įmonė yra įsteigta iš asmeninių lėšų, tai laikoma, kad po santuokos sudarymo vieno iš sutuoktinių (arba kiekvieno sutuoktinio atskirai) įsteigta įmonė yra bendroji jungtinė nuosavybė. Tokias įmones sutuoktiniai, kaip susiję asmenys, valdo kartu. Todėl galima teigti, kad vyras (arba žmona) kontroliuoja du juridinius asmenis: savo įmonę ir žmonos (vyro) įmonę. Tuo atveju, kai sutuoktinis (vyras) dar ir pats, kaip fizinis asmuo, vykdo ekonominę veiklą, ir jo kontroliuojamų įmonių ir jo, kaip fizinio asmens gauta bendra atlygio suma per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) yra didesnė už 155 000 Lt, tai, vyrui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju.

2.1.15.         Ūkininkas, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, per paskutinius 12 mėnesių už parduotą žemės ūkio produkciją gavo daugiau kaip 155 000 Lt. Ar reikia jam registruotis PVM mokėtoju?

Kai ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, per paskutiniuosius 12 mėnesių už vykdant ekonominę veiklą parduotą žemės ūkio produkciją gautas atlygis yra didesnis kaip 155 000 Lt, jam atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju. Toks ūkininkas turi įsidėmėti, kad įsiregistravus PVM mokėtoju, jis už savo tiekiamą žemės ūkio produkciją ir (ar) paslaugas iš pirkėjų negali gauti kompensacinio 6 proc. priedo, todėl privalo išsiregistruoti iš Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, registro.

2.1.16.        Ar investicinis fondas, tiekiantis (parduodantis) naują nekilnojamąjį turtą privalo būti įregistruotas į PVM mokėtojų registrą?

Prievolė įregistruoti PVM mokėtoju investicinį fondą atsiranda tuomet, jeigu investicinis fondas vykdo PVM apmokestinamą veiklą, t.y. pvz., tiekia PVM apmokestinamus nekilnojamojo turto objektus ir iš tokios vykdomos ekonominės veiklos per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) gauna didesnį kaip 155 000 Lt atlygį (leidinio 1.2. punktas).

Pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas PVM yra apmokestinami nauji pastatai ir statiniai, naujos pastatų ir statinių dalys (nauju pastatu ar statiniu yra laikomas nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys ar nauja pastato ar statinio dalis – 24 mėnesius po jo užbaigimo (pripažinimo tinkamu naudoti arba esminio pagerinimo) ir žemė statyboms. Todėl, tuo atveju, kai investicinis fondas tiekia (parduoda) naują nekilnojamąjį turtą ir atlygis iš tokios vykdomos ekonominės veiklos per metus (per paskutiniuosius 12 mėnesių) yra didesnis kaip 155 000 Lt, tai jis privalo būti įregistruotas į PVM mokėtojų registrą.

2.1.17.        Ar investicinis fondas gali būti įregistruotas PVM mokėtoju, jeigu tiekia tik PVM neapmokestinamus senus pastatus?

Tuo atveju, jeigu investicinis fondas vykdo veiklą, kurios metu tiekia tik PVM neapmokestinamą nekilnojamą pagal prigimtį daiktą (seną pastatą ar statinio dalį, jeigu praėjo daugiau kaip 24 mėnesiai po jo statybos užbaigimo; žemę, išskyrus žemę statyboms), tai prievolės registruotis nėra.

Tačiau tuo atveju, jeigu pagal PVM įstatymo 32 straipsnio nuostatas investicinis fondas ketina pasirinkti už apmokestinamiesiems asmenims PVM mokėtojams tiekiamą PVM neapmokestinamą turtą skaičiuoti PVM, tai jis gali būti įregistruotas PVM mokėtoju.

2.1.18. Kada ūkininkui ir jo partneriams, vykdantiems veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį yra prievolė registruotis PVM mokėtojais ?

Ūkininkui ar / ir jo partneriams prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda tuomet, jeigu per paskutiniuosius 12 mėnesių kiekvieno iš jų atlygio suma už šalies teritorijoje patiektą produkciją ir / ar suteiktas paslaugas yra didesnė negu 155 000 Lt ( pagal žurnaluose, kurį pildo asmuo vykdantis individualią veiklą, nurodytą atlygį ir atlygį iš kitokios to asmens vykdomos veiklos).

Pažymėtina, kad ūkininkui ir jo partneriams, vykdantiems veiklą pagal jungtinės veiklos (partnerystės sutartį) prievolė registruotis PVM mokėtojais gali atrasti ir dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės( žr. leidinio 1.2 punktą)

2.2.  ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS DĖL PREKIŲ ĮSIGIJIMŲ IŠ KITŲ VALSTYBIŲ NARIŲ

2.2.1.                Kokie Lietuvos juridiniai asmenys dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių turi registruotis PVM mokėtojais?

PVM mokėtojais registruojami tokie prekes iš kitų valstybių narių įsigyjantys Lietuvos juridiniai asmenys, kurie :

·         vykdo ekonominę veiklą, tačiau nėra įsiregistravę PVM mokėtojais, nes vykdo veiklą, kuriai skirtų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM negali būti atskaitomas, arba kurių atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nesiekė 155 000 Lt,

·          nėra apmokestinamieji asmenys (organizacijos, viešosios įstaigos, biudžetinės organizacijos ir pan.).

2.2.2. Ar investicinis fondas turi būti registruojamas PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių?

Taip. Investiciniam fondui, įsigijusiam prekių iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų, kai kalendoriniais metais įsigytų prekių vertė didesnė kaip 35 000 Lt , yra prievolė registruotis PVM mokėtoju.

2.2.3. Ar visais atvejais asmenys, įsigyjantys prekes iš kitų valstybių narių, privalo registruotis PVM mokėtojais?

PVM mokėtojais privalo užsiregistruoti tokie apmokestinamieji asmenys, kurie iš kitų valstybių narių įsigyja prekes, skirtas jų veiklai ir tokių įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino kitoje valstybėje narėje iš kurios prekės buvo atgabentos) kalendoriniais metais yra didesnė (arba numato, kad bus didesnė) kaip 35 000 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad atvejais, kai prekes iš kitų valstybių narių įsigyja užsienio apmokestinamieji asmenys, kurie turi teisę susigrąžinti (atskaityti) savo vykdomai veiklai skirtų įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, nustatytoji 35 000 Lt prekių vertės riba, t.y. jiems prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda nuo pirmojo tokio prekių įsigijimo sandorio.

Jeigu asmenų kalendoriniais metais Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamos prekes) nebuvo didesnė kaip 35 000 Lt ir jie sekančiais kalendoriniais metais nenumato šios ribinės sumos viršyti, tai šie asmenys PVM mokėtojais gali užsiregistruoti savanoriškai, išskyrus užsienio apmokestinamuosius asmenis, minėtus šio klausimo pirmame punkte.

2.2.4. Kokios prievolės atsiranda asmenims, įsiregistravusiems PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių?

Asmenys, privalomai ar savanoriškai įsiregistravę PVM mokėtojais dėl to, kad įsigyja prekes iš kitų valstybių narių, privalo skaičiuoti ir deklaruoti ne tik iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių pardavimo PVM, bet ir savo patiektų prekių ir/ar suteiktų paslaugų pardavimo PVM, jeigu vykdo ekonominę veiklą. Taigi asmenys tampa PVM mokėtojais, privalančiais teikti PVM deklaracijas, į biudžetą mokėti apskaičiuotą PVM ir vykdyti kitas PVM mokėtojui nustatytas prievoles.

Pavyzdys

Įmonės atlygis iš PVM apmokestinamų paslaugų teikimo per paskutiniuosius 12 mėnesių nesiekė 155 000 Lt. Ši įmonė PVM mokėtoja įsiregistravo dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių. Todėl, nuo įregistravimo PVM mokėtoja dienos, ji privalo:

·         skaičiuoti ne tik iš ES valstybių įsigytų prekių pardavimo PVM, kurį gali atskaityti, jeigu prekės skirtos PVM apmokestinamai veiklai, bet ir visų savo teikiamų paslaugų pardavimo PVM,

·         iki kito mėnesio 25 dienos teikti praėjusio mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją ir sumokėti į Lietuvos biudžetą toje deklaracijoje apskaičiuotą mokėtiną PVM sumą.

2.2.5. Kokios prievolės atsirastų apmokestinamajam asmeniui (įmonei, investiciniam fondui ar fiziniam asmeniui) įsigijusiam prekių iš kitų valstybių narių už didesnę kaip 35 000 Lt sumą, tačiau neįsiregistravusiam PVM mokėtoju?

Jeigu apmokestinamajam asmeniui (įmonei, investiciniam fondui ar fiziniam asmeniui) atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, tačiau jie nesiregistruoja, tai privalo sumokėti kitos valstybės narės įmonei – prekių pardavėjai šioms prekėms nustatytą PVM.. Be to, Lietuvos įmonė, investicinis fondas ar fizinis asmuo nuo savo veiklai įsigytų kitų valstybių narių prekių vertės (į vertę neįtraukiamas PVM sumokėtas kitoje valstybėje narėje) turės apskaičiuoti Lietuvoje nustatytą pardavimo PVM ir sumokėti jį į Lietuvos biudžetą.

Pavyzdys

Įmonė, įsigyjanti iš Švedijos firmos kompiuterių už didesnę kaip 35 000 Lt sumą, nesiregistruoja PVM mokėtoja, todėl:

- Švedijos firmai ši įmonė turėtų sumokėti tiekiamų kompiuterių apskaitos dokumente nurodytą PVM sumą, kuri yra apskaičiuota taikant Švedijoje nustatytą 25 proc. PVM tarifą;

- nuo Švedijoje įsigytų kompiuterių vertės (be PVM, sumokėto Švedijos firmai) privalėtų apskaičiuoti PVM taikant standartinį PVM tarifą ir jį sumokėti į Lietuvos biudžetą,

- pradėdama ta mėnesio diena, kurią privalėjo įsiregistruoti PVM mokėtoja, įmonė privalėtų skaičiuoti ne tik iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių pardavimo PVM, bet ir savo tiekiamų prekių ir paslaugų pardavimo PVM (jeigu privaloma skaičiuoti pagal PVM įstatymo nuostatas) ir jį sumokėti į biudžetą. PVM turėtų būti skaičiuojamas iki tol, kol neliktų pareigos registruotis PVM mokėtoja.

2.2.6.         Ar reikia biudžetinei įstaigai, nevykdančiai ekonominės veiklos, tačiau įsigyjančiai prekių iš kitos valstybės narės, registruotis PVM mokėtoja?

Biudžetinė įstaiga, kuri nevykdo ekonominės veiklos, tačiau įsigyja iš kitų valstybių narių prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes), kurių vertė per kalendorinius metus yra didesnė kaip 35 000 Lt, turi įsiregistruoti PVM mokėtoja.

2.2.7. Ar reikia registruotis PVM mokėtoja įmonei ar biudžetinei organizacijai, jeigu ji iš kitos valstybės narės įsigyja naują automobilį?

Įmonė ar biudžetinė organizacija, kuri iš kitos valstybės narės įsigyja naują automobilį, PVM mokėtoja neregistruojama. Tačiau tokios įmonės ir organizacijos privalo įsidėmėti, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio naujo automobilio atsigabenimo į Lietuvą, jos turi apskaičiuoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formoje įsigyto naujo automobilio pardavimo PVM ir jį sumokėti į biudžetą.

2.2.8. Ar reikia registruotis PVM mokėtoju gyventojui, kuris iš kitų valstybių narių įsigijo naują automobilį?

Gyventojas, kuris iš kitos valstybės narės įsigyja naują automobilį, nepriklausomai nuo šio automobilio vertės, PVM mokėtoju neregistruojamas. Tačiau toks gyventojas privalo ne vėliau kaip iki 25 dienos kito mėnesio, einančio po naujos priemonės įsigijimo iš kitos valstybės narės savo AVMI pateikti tos transporto priemonės įsigijimo dokumento kopiją, o įsigytos naujo automobilio pardavimo PVM apskaičiuos AVMI ir jį gyventojas turės į biudžetą sumokėti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pranešimo apie PVM apskaičiavimą gavimo.

.

2.2.9. Kuriems Lietuvos fiziniams asmenims atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtojais dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių?

PVM mokėtojais registruojami tokie prekes (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) iš kitų valstybių įsigyjantys Lietuvos fiziniai asmenys:

·         ūkininkai, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu jie iš kitų valstybių narių įsigyja prekes savo vykdomai ekonominei veiklai,

·         vykdantys ekonominę veiklą (besiverčiantys individualia ar profesine veikla), tačiau neįsiregistravę PVM mokėtojais, nes atlygis iš jų vykdomos ekonominės veiklos per paskutiniuosius 12 mėnesių nebuvo didesnis už 155 000 Lt,

·          tiekiantys PVM neapmokestinamas prekes ir (ar) teikiantys PVM neapmokestinamas paslaugas.

               Šiems fiziniams asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda, jeigu jų per kalendorinius metus iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė buvo didesnė kaip 35 000 Lt arba jei kalendoriniais metais numatoma, kad bus didesnė kaip 35 000 Lt. Skaičiuojant iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertę, reikia atsižvelgti tik į tokių prekių vertę, kurių pardavėjai savo šalyje yra įregistruoti PVM mokėtojais arba privalo jais įsiregistruoti .

1 pavyzdys

Tarkime, kad fizinis asmuo, turintis licenciją teikti sveikatos priežiūros paslaugas, (neįsiregistravęs PVM mokėtoju, nes šios paslaugos neapmokestinamos PVM) 2011 m. gegužės mėnesį iš Švedijos nori įsigyti medicininę aparatūrą, kurios vertė 45 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 metais numatomų įsigyti prekių vertė bus didesnė už nustatytą 35 000 Lt sumą, tai šiam fiziniam asmeniui atsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju. Įsiregistravęs PVM mokėtoju tas fizinis asmuo Švedijos įmonei, iš kurios perka medicininę aparatūrą, turi pranešti savo PVM mokėtojo kodą. Ši įmonė išrašytoje medicininės aparatūros pardavimo PVM sąskaitoje faktūroje, PVM neskaičiuoja.

Jeigu medicininę aparatūra įsigijęs fizinis asmuo neįsiregistruotų PVM mokėtoju, tai Švedijos įmonė parduodamą medicininę aparatūrą turėtų apmokestinti taikydama Švedijoje nustatytą PVM tarifą. Be to, tas fizinis asmuo nuo iš Švedijos įsigytos medicininės aparatūros vertės privalėtų apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti Lietuvoje nustatytą pardavimo PVM .

2 pavyzdys

Fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą, nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio verčiasi drabužių prekyba prekyvietėse. Jis PVM mokėtoju neįsiregistravęs, nes per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis už parduotas prekes nebuvo didesnis kaip 155 000 Lt (o iki 2011 m. gruodžio 31 d. nebuvo didesnis kaip 100 000 Lt) 2011 m. lapkričio mėnesį iš Lenkijos šis asmuo įsigijo prekių už 20 000 Lt, o 2012 m. sausio mėnesį už 40 000 Lt.

Taigi 2012 m. sausio mėnesį šis fizinis asmuo iš kitos valstybės narės įsigijo prekių daugiau kaip už 35 000 Lt, todėl jam atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju.

Pažymėtina, kad fizinis asmuo, įsiregistravęs PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitos valstybės narės, turi skaičiuoti visų savo tiekiamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų pardavimo PVM, neatsižvelgiant į tai, kad per 12 paskutiniųjų mėnesių jo atlygis buvo mažesnis negu 155 000 Lt.

2.2.10.              Ką privalo žinoti fizinis asmuo PVM mokėtoju įsiregistravęs dėl to, kad įsigyja prekes iš kitų valstybių narių?

Fiziniai asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais dėl to, kad įsigyja prekes iš kitų valstybių narių, privalo:

·         apskaičiuoti visų iš kitų valstybių narių įsigyjamų prekių pardavimo PVM sumą, kurią nustatyta tvarka gali traukti į PVM atskaitą (jeigu įsigytos prekės skirtos jų PVM apmokestinamai veiklai),

·         skaičiuoti nuo visų savo parduotų prekių ir/ar suteiktų paslaugų pardavimo PVM,

·         iki kito mėnesio 25 dienos teikti praėjusio mėnesio PVM deklaraciją ir sumokėti į biudžetą toje PVM deklaracijoje apskaičiuotą PVM sumą.

2.2.11.              Kokios prievolės atsirastų fiziniam asmeniui, jeigu jis neįsiregistruotų PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių?

Jeigu Lietuvos fizinis asmuo, atsiradus prievolei registruotis PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, PVM mokėtoju neįsiregistruoja, tai:

·         kitų valstybių narių įmonės ir fiziniai asmenys (kurie savo šalyse vykdo ekonominę veiklą ir yra įsiregistravę PVM mokėtojais) Lietuvos fiziniam asmeniui tiekiamas prekes apmokestintų taikydami savo šalyse nustatytą PVM tarifą,

·         Lietuvos fizinis asmuo nuo iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertės (be PVM, sumokėto kitose valstybėse narėse privalėtų apskaičiuoti ir sumokėti į Lietuvos biudžetą PVM, taikant standartinį ar lengvatinį, jeigu toms prekėms toks nustatytas, PVM tarifą,

·         nuo tos dienos, kurią privalėjo registruotis PVM mokėtoju, fizinis asmuo privalėtų skaičiuoti savo tiekiamų prekių ir/ar paslaugų pardavimo PVM ir sumokėti jį į Lietuvos biudžetą.

2.2.12.              Ar reikia registruotis PVM mokėtoju gyventojui, kuris nevykdo jokios ekonominės veiklos, tačiau iš kitų valstybių narių įsigijo prekių daugiau kaip už 35 000 litų?

Jeigu gyventojas nevykdo prekių pardavimo ir (ar) paslaugų teikimo veiklos, tačiau iš kitų valstybių narių įsigijo prekių daugiau kaip už 35 000 Lt ir šios prekės yra skirtos gyventojo asmeniniam vartojimui, tai registruotis PVM mokėtoju jam nereikia.

2.2.13.              Ar yra galimybė fiziniam asmeniui, įsigyjančiam prekių iš kitų valstybių narių, savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtoju?

Fiziniai asmenys, paminėti šio leidinio 2.1.9 punkte, įsigyjantys prekių iš kitų valstybių narių ne daugiau kaip už 35 000 Lt, arba numatantys einamaisiais metais jų įsigyti už sumą ne didesnę kaip 35 000 Lt, gali įsiregistruoti PVM mokėtojais savanoriškai.

3.          UŽSIENIO VALSTYBIŲ APMOKESTINAMŲJŲ ASMENŲ REGISTRAVIMAS PVM MOKĖTOJAIS

3.1. Kada užsienio valstybės asmeniui atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

         Užsienio valstybių asmenims (t.y. asmenims iš kitų valstybių narių ir asmenys iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija), prievolė registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje atsiranda atvejais, nurodytais leidinio 1.2 punkte.

3.2 Ar užsienio valstybės asmenims, kurie Lietuvoje tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, registruojantis PVM mokėtojais yra taikoma 155 000 Lt atlygio riba?

Užsienio apmokestinamiesiems asmenims, Lietuvoje vykdantiems prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo veiklą, registruojantis PVM mokėtojais 155 000 Lt atlygio riba netaikoma. Todėl šiems asmenims prievolė registruotis PVM mokėtojais atsiranda gavus pirmąjį atlygį už patiektą produkciją ir (ar) suteiktas paslaugas.

3.3. Kas gali AVMI pateikti prašymą įregistruoti užsienio valstybės asmenį PVM mokėtoju Lietuvoje?

Prašymą įregistruoti užsienio valstybės asmenį PVM mokėtoju pateikia:

Jeigu juridinis ir (ar) fizinis asmuo yra įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų:

·         Lietuvoje turimas padalinys;

·         paskirtas fiskalinis agentas.

Jeigu juridinis ir (ar) fizinis asmuo yra įsikūręs kitose valstybėse narėse:

 • pats asmuo arba jo įgaliotas asmuo,

 • paskirtas fiskalinis agentas.

3.4. Ar užsienio valstybės asmens fiskaliniu agentu gali būti paskirtas užsienio asmuo?

         Užsienio valstybės asmuo, kuris įsikūręs už Europos Sąjungos teritorijos ribų arba kitose valstybėse narėse, fiskaliniu agentu gali paskirti tik Lietuvos Respublikos apmokestinamąjį asmenį, PVM mokėtoją.

3.5. Kokios paskirtojo fiskalinio agento funkcijos?

Užsienio valstybės asmuo notariškai įgalioja paskirtąjį fiskalinį agentą:

·         pateikti AVMI prašymą įregistruoti užsienio valstybės asmenį PVM mokėtoju;

·         teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoti užsienio valstybės asmens Lietuvoje tiekiamų prekių ir (ar) teikiamų paslaugų PVM,

·         mokėti į biudžetą apskaičiuotą PVM,

·         teikti AVMI mokestinio laikotarpio PVM deklaracijas,

·         vykdyti prievoles, susijusias su atitinkamų dokumentų išrašymu.

Užsienio valstybės asmens padalinys arba jo paskirtasis fiskalinis agentas solidariai su užsienio valstybės asmeniu atsako už šio užsienio valstybės asmens mokestinių prievolių, susijusių su PVM, vykdymą.

3.6.       Ar gali prašymą įregistruoti PVM mokėtoju pateikti užsienio valstybės asmens įgaliotas asmuo (ne fiskalinis agentas)?

Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju Lietuvoje gali pateikti užsienio asmens notariškai įgaliotas asmuo, atitinkantis fiskaliniam agentui keliamus reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ši nuostata taikoma tik kitose valstybėse narėse įsikūrusiems asmenims.

Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu Prašymą pateikia užsienio valstybės asmens įgaliotas asmuo, tai jis turi pateikti ir užsienio valstybės asmens išduoto įgaliojimo originalą bei jo vertimą į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertėjo.

3.7. Kada užsienio valstybės asmuo turėtų pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju Lietuvoje?

         Užsienio valstybių asmenys prašymą įregistruoti PVM mokėtoju turi pateikti nedelsiant, jeigu numato, kad atsiras prievolė registruotis PVM mokėtojais arba ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas, jeigu asmuo registruojasi savanoriškai dėl prekių įsigijimo (leidinio 1.6, 1.7 punktas).

3.8. Kada užsienio valstybės asmeniui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Atvejai, kada užsienio asmeniui nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju, nurodyti šio leidinio 1.3 punkte.

3.9. Ar PVM mokėtoju Lietuvoje turi būti registruojamas užsienio valstybės asmuo, kuris numato vykdyti prekybą Lietuvoje rengiamose tarptautinėse parodose?

Užsienio valstybės asmeniui, numatančiam vykdyti prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančiose tarptautinėse parodose, yra prievolė registruotis PVM mokėtoju. Toks asmuo gali (jeigu tai valstybės narės asmuo) arba privalo (jei nėra ES valstybės narės asmuo) paskirti fiskalinį agentą, kuris gali būti ir tarptautinės parodos organizatorius – PVM mokėtojas.

Pažymėtina, kad tuo atveju, kai užsienio valstybės asmuo organizuojamose tarptautinėse parodose ketina vykdyti prekybą, PVM mokėtoju jis registruojamas supaprastinta tvarka, t.y. yra pildomos tik tam tikros, Taisyklėse (nurodytose leidinio 1.1 punkte) nustatytos prašymų eilutės.

3.10. Ar reikia užsienio įmonei, kuri Lietuvoje verčiasi atrakcionų veikla, registruotis PVM mokėtoja Lietuvoje?

Atrakcionų veikla yra priskiriama prie renginių lankymo paslaugos, kurios suteikimo vieta yra šalies teritorija. Todėl, atsižvelgiant į tai, kad užsienio valstybės įmonė šias paslaugas suteikia Lietuvoje, jai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoja.

3.11. Kada užsienio valstybės asmuo, vykdantis ekonominę veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti), privalo registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių?

Užsienio apmokestinamasis asmuo, vykdantis šalies teritorijoje ekonominę veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, jis turi teisę susigrąžinti (atskaityti), privalo registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, neatsižvelgiant į nustatytąją 35 000 Lt prekių vertės ribą, t.y. tokie asmenys PVM mokėtojais privalo įsiregistruoti nuo pirmojo prekių įsigijimo sandorio.

3.12. Kokiais atvejais užsienio valstybės juridinis asmuo, įsigyjantis prekes iš kitos valstybės narės, neregistruojamas PVM mokėtoju Lietuvoje?

         Užsienio valstybės asmuo Lietuvoje neregistruojamas PVM mokėtoju dėl prekių įsigijimų iš kitos valstybės narės, kai:

·         prekes, įsigytas iš kitos valstybės narės (kitos negu valstybė narė, kurioje jis įregistruotas PVM mokėtoju), šis asmuo iš karto patiekia PVM mokėtojui, kuriam yra nustatyta prievolė apskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti šių prekių pardavimo PVM,

·         įsigyja prekes, kurios Lietuvoje PVM neapmokestinamos,

·         įsigyja naują automobilį, akcizais apmokestinamas prekes,

·          sumokėtą PVM gali susigrąžinti PVM įstatymo XIII skyriuje nustatyta tvarka.

3.13. Ar reikia registruotis PVM mokėtoja kitos valstybės narės įmonei, kuri prekes įsigyja iš kitų valstybių narių įmonių (šių prekių įsigijimo vieta yra Lietuva), įsiveža į Lietuvos muitinės sandėlius, jas sandėliuoja, o vėliau eksportuoja?

         Šiuo atveju valstybės narės įmonė, Lietuvoje įsigyjanti prekes iš kitų valstybių narių, privalo registruotis PVM mokėtoja dėl prekių įsigijimo. Tačiau, reikia pažymėti, kad tokiu atveju, įmonei, kai Lietuvoje įsigyjamoms iš kitų valstybių narių prekėms įforminama muitinio sandėliavimo muitinės procedūra, įsigyjamų prekių pardavimo PVM skaičiuoti nereikia.

3.14. Kada ir kam užsienio valstybės asmuo, įsigyjantis prekes iš kitos valstybės narės, turėtų pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju?

         Šio leidinio 1.6 – 1.8 punktuose yra paaiškinta, kada ir kokiai AVMI užsienio valstybės asmuo, įsigyjantis prekes iš kitos valstybės narės, turi pateikti prašymą įregistruoti PVM mokėtoju.

3.15. Kokia kitos valstybės narės asmens veikla, vykdoma Lietuvoje, yra laikoma nuotoline prekyba?

Nuotoline prekyba yra laikoma tokia prekyba, kai kitos valstybės narės PVM mokėtojas tiekia prekes (kitas nei akcizais apmokestinamos prekės, naujos transporto priemonės ar prekės, kurios tiekiamos po jų surinkimo arba instaliavimo Lietuvoje) Lietuvos asmenims, ne PVM mokėtojams, o prekes tiekėjas ar jo užsakymu kitas asmuo atgabena iš valstybės narės į Lietuvą.

3.16. Kada kitos valstybės narės PVM mokėtojui yra prievolė Lietuvoje registruotis PVM mokėtoju dėl jo vykdomos nuotolinės prekybos?

Kitos valstybės narės asmeniui prievolė registruotis PVM mokėtoju dėl vykdomos nuotolinės prekybos atsiranda tada, jeigu:

·         patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė (neįskaitant savo šalyje sumokėto PVM) per kalendorinius metus yra didesnė ar numatoma, kad bus didesnė kaip 125 000 Lt, ir

·         prekės yra parduodamos asmenims, ne PVM mokėtojams, (gyventojams, ūkininkams, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, įmonėms, neįsiregistravusioms PVM mokėtojomis, viešoms įstaigoms, organizacijoms ir pan.).

3.17.            Ar dėl vykdomos nuotolinės prekybos kitos valstybės narės asmuo gali PVM mokėtoju Lietuvoje užsiregistruoti savanoriškai?

Jeigu nuotoliniu būdu patiektų ir į Lietuvą atgabentų prekių vertė per kalendorinius metus nebuvo didesnė kaip 125 000 Lt, tai tokie asmenys turi teisę PVM mokėtojais užsiregistruoti savanoriškai. Tokiais atvejais turi pateikti savo valstybių kompetentingų institucijų išduotus leidimus (jeigu tai numatyta pagal jų valstybės teisės aktus), suteikiančius teisę jų prekių tiekimo vieta laikyti Lietuvos Respubliką.

Pavyzdys

Suomijos įmonė Lietuvos gyventojams ir įmonėms, ne PVM mokėtojoms, nuotolinės prekybos būdu parduoda ir į Lietuvą atgabena iš katalogų užsakytas prekes – foto aparatus, t.y. vykdo nuotolinę prekybą. 2011 m. patiektų ir atgabentų Lietuvos Respublikos asmenims, ne PVM mokėtojams, tokių prekių bendra vertė sudarė 105 000 Lt, t.y. ji nebuvo didesnė už Lietuvos PVM įstatyme nustatytą 125 000 Lt prekių vertės sumą. Šias prekes ketinanti nuolat tiekti Suomijos įmonė, gavusi savo valstybės kompetentingos institucijos išduotą leidimą, PVM mokėtoja gali įsiregistruoti savanoriškai.

3.18. Kodėl kitos valstybės narės asmuo dėl vykdomos nuotolinės prekybos turėtų registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje?

Kitos valstybės narės asmenys, vykdantys nuotolinę prekybą ir neįsiregistravę Lietuvoje PVM mokėtojais, Lietuvos asmenims parduodamų prekių dokumentuose PVM privalės apskaičiuoti ne pagal Lietuvoje nustatytą. PVM tarifą, o pagal savo šalyje šioms prekėms taikomą PVM tarifą, kuris gali būti ir didesnis.

Pavyzdys

Suomijos įmonė, neįsiregistravusi dėl vykdomos nuotolinės prekybos Lietuvoje PVM mokėtoja, 2011 m ūkininkams atgabeno ir už 110 000 Lt pardavė žemės ūkio technikos. Išrašytame parduotos žemės ūkio technikos apskaitos dokumente PVM bus apskaičiuotas pagal Suomijoje taikomą 22 proc. PVM tarifą. Tačiau, jeigu Suomijos įmonė būtų įsiregistravusi PVM mokėtoja Lietuvoje, tai ji savo parduotos žemės ūkio technikos apskaitos dokumentuose turėtų PVM apskaičiuoti taikydama Lietuvoje nustatytą standartinį PVM tarifą.

3.19.   Ar reikia registruotis PVM mokėtoju Latvijos įmonei, kuri Lietuvos gyventojui teikia prekių vežimo paslaugą maršrutu Vilnius – Liepoja?

PVM įstatymo 95 straipsnyje yra nustatyta, kad už šalies teritorijoje neįsikūrusio užsienio asmens teikiamas paslaugas, nurodytas PVM įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje, apskaičiuoti ir sumokėti PVM privalo šių paslaugų pirkėjas, jeigu jis yra apmokestinamasis asmuo.

Klausime pateiktu atveju, Latvijos įmonės teikiamą prekių vežimo paslaugą, (kurios suteikimo vieta yra Lietuva, nes vežimo paslaugos maršrutas prasideda Lietuvoje), įsigyja gyventojas – neapmokestinamasis asmuo. Gyventojui, kaip neapmokestinamajam asmeniui, nėra prievolės skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM, o taip pat registruotis PVM mokėtoju. Prievolė pateikti prašymą registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir į biudžetą mokėti PVM yra Latvijos įmonei.

Norėdami užsakyti FINITA paslaugas arba gauti papildomą informaciją:

 • Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime.
 • Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)
 • Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Jeigu norite sutaupyti ir įmonę įkurti su mažesnėmis išlaidomis, užsakykite FINITA naujų įmonių steigimo paslaugą – naujos įmonės UAB pilnas steigimas kainuos nuo € 195 + PVM. Apie įmonių steigimo paslaugas informaciją rasite skyriuje STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!