UAB steigimo eiga

Naujos įmonės UAB steigimo paslaugų kainas ir sąlygas rasite skyriuje UAB STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETAI

UAB steigimas – žingsniai, procedūros

UAB įregistravimui Lietuvos respublikoje reikalingi dokumentai bei veiksmai:

1. Steigiama UAB, steigėjas – vienas fizinis asmuo.
(steigėjas atvyksta į Lietuvą)

Reikalingi dokumentai:

 • Steigėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas);
 • Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą JAR;
 • patalpos (Lietuvos Respublikoje) savininko sutikimas dėl bendrovės buveinės registravimo;
 • pažyma (išrašas) apie kaupiamojo sąskaitoje esančias lėšas, skirtas įstatinio kapitalo formavimui;
 • Steigėjo pasirašyti bendrovės steigimo dokumentai (steigimo aktas, įstatai).

Steigėjas, atvykęs į FINITA biurą Vilniuje:

  • pasirašo steigiamos bendrovės steigimo aktą;
  • pasirašo steigiamos bendrovės įstatus;

Steigėjas arba įgaliotas asmuo:

 • atidaro steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke;
 • įneša pinigines lėšas įstatinio kapitalo formavimui – ne mažiau, kaip 2500 EUR;
 • gauna banko pažymą (išrašą) apie sąskaitoje esančias lėšas, skirtas įstatinio kapitalo formavimui;
 • gauna patalpų savinimo sutikimą įregistruoti bendrovę numatytu adresu;
 • notaro biure pasirašo nustatytos formos JAR prašymą;
 • VĮ Registrų centre pateikia dokumentus bendrovės registravimui;
 • Antspaudų gamybos įmonėje užsako bendrovės antspaudą;
 • VĮ Registrų centre atsiima įregistruotus bendrovės dokumentus (registravimo pažymėjimą, įstatus);
 • Pateikus registracijos dokumentus atsiima bendrovės antspaudą.

Atlikus šiuos veiksmus bendrovė gali pradėti dirbti. Visos Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės privalo paskirti bei įdarbinti vadovą bei samdyti buhalterę arba sudaryti sutartį su buhalterinės apskaitos paslaugų įmone.

2. Steigiama UAB, steigėjas – vienas fizinis asmuo.
(steigėjas neatvyksta į Lietuvą, veikia įgaliotas atstovas)

 • Steigėjas atsiunčia įgaliojimą, patvirtintą notaro, su apostile, kuriame detaliai įgaliotiniui nurodomi steigimo veiksmai: įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, nurodomas jos pavadinimas, įstatinio kapitalo dydis, akcijų kiekis ir nominali vertė, buveinės registracijos adresas, bendrovės organai, valdymo organo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas (gim.data), gyvenamoji vieta, suteikiami įgaliojimai pasirašyti steigimo dokumentus (steigimo aktą, įstatus), atstovauti banke dėl bendrovės kaupiamosios sąskaitos atidarymo, piniginių lėšų, skirtų įstatinio kapitalo suformavimui, įnešimas į kaupiamąją sąskaitą, įgaliojimai atstovauti VĮ Registrų centre, notaro biure, įregistruoti bendrovę, pasirašyti, pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su bendrovės teisine registracija, taip pat užsakyti bei atsiimti bendrovės antspaudą (įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą).
 • Įgaliotas atstovas pasirašo ir priduoda visus dokumentus, išima reikalingas pažymas bei atlieka visus veiksmus, reikalingus įsteigti bendrovę, išskyrus:
  Steigėjas įneša pinigines lėšas įstatinio kapitalo formavimui – ne mažiau, kaip 2500 EUR;
 • Įgaliotas atstovas atsiima įmonės dokumentus su anspaudu ir sutartu būdu perduoda Steigėjui.

Atlikus šiuos veiksmus bendrovė gali pradėti dirbti. Visos Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės privalo paskirti bei įdarbinti vadovą bei samdyti buhalterę arba sudaryti sutartį su buhalterinės apskaitos paslaugų įmone.

Pastabos:

 • UAB įregistravimas Lietuvoje užtrunka 1-5 darbo dienas;
 • Paskyrus/pakeitus bendrovės vadovą pirmasias operacijas Lietuvos bankuose turi atlikti pats bendrovės direktorius (atstovavimas pagal įgaliojimą negalimas);
 • UAB įregistravimas į pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registrą užtrunka papildomai 3-10 dienų.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus juridinio asmens – uždarosios akcinės bendrovės steigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404369 (lietuvių k.), http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404614 (anglų k.)
bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403342 (lietuvių k.) ir http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=363813&p_rys_id=14 (rusų k.)

3. Alternatyva ilgokai užtrunkančiam bendrovės steigimo procesui yra jau įsteigtos naujos įmonės akcijų pirkimas-pardavimas
Išsamiau skyriuje ĮMONIŲ PARDAVIMAS

Akcijų pirkėjas, atvykęs į FINITA biurą Vilniuje:

 • pasirašo bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (bendrovės naujos, nevykdžiusios jokios veiklos);
 • paskiria įsigytos bendrovės naują vadovą, užpildo paruoštas JAR formas;
 • pagal priėmimo-perdavimo aktą perima bendrovės dokumentus ir turtą;
 • įgalioja FINITA informuoti VĮ Registrų centrą apie bendrovės akcininkų bei vadovo pasikeitimus.

Atlikus šiuos veiksmus bendrovė gali pradėti dirbti. Visos Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės privalo paskirti bei įdarbinti vadovą bei samdyti buhalterę arba sudaryti sutartį su buhalterinės apskaitos paslaugų įmone.

Norėdami įsteigti UAB arba kitos teisinės formos (IĮ – individuali įmonė, VšĮ – viešoji įstaiga) įmonę, išsirinkite vieną iš FINITA STEIGIMO PASLAUGŲ PAKETŲ. Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB – skaitykite skyriuje UAB PARDAVIMAS arba užsakykite papildomą informaciją:

Užpildykite kontaktų formą ir mes su jumis netrukus susisieksime

Rašykite el. paštu info@finita.lt (parašykite savo vardą, įmonės pavadinimą, savo klausimą ir mes su jumis netrukus susisieksime)

Skambinkite tel. +370 5 2335050 arba tel. +370 600 20027, skype vardas finita-baltic

Buhalterinės apskaitos tvarkymo kaina įmonėms – nuo € 77 + PVM


FINITA – Verslas lengvai!